Přijímací řízení 2017

Výsledky přijímací řízení 2017

3. kolo přijímacího řízení

Obory maturitní a s výučním listem

obor 3667H01      zedník 31/zed/17
32/zed/17
33/zed/17
obor 3664H01      tesař 31/te/17
obor 2355H01       klempíř 31/kl/17

Obory maturitní a s výučním listem

2. Kolo přijímacího řízení

obor 3667H01      zedník 1/zed/17
obor 2355H02      karosář 1/kar/17
2/kar/17
obor 2355H01       klempíř 3/kar/17
1/kl/17
obor 3941L01        autotronik 21/at/17
obor 3741M01      provoz a ekonomika dopravy 21/ped/17

Obory maturitní

 1. Kolo přijímacího řízení
Obor Soubor výsledků
Autotronik Autotronik
Dopravní prostředky Dopravní prostředky
Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Obory s výučním listem

 1. Kolo přijímacího řízení
Obor Soubor výsledků
Zedník Zedník
Tesař Tesař
Klempíř Klempíř
Karosář Karosář
Instalatér Instalatér
Autolakýrník Autolakýrník
Mechanik opravář motorových vozidel MOMV
Autoelektrikář Autoeletrikář

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

 

Pro přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, stanovena tato kritéria pro přijetí uchazečů ke vzdělávání na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Hradec Králové, Vocelova 1338.

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Kód oboru vzdělání Název oboru vzdělání Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
23-45-M/01 Dopravní prostředky 30
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 30
39-41-L/01 Autotronik 30
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 30
39-41-L/51 Autotronik (nástavbové studium) 15
36-44-L/51 Stavební provoz (nástavbové studium) 15
23-55-H/01 Klempíř 12
23-55-H/02 Karosář 24
23-61-H/01 Autolakýrník 12
23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel:

·         ŠVP automechanik – opravář  diagnostik

·         ŠVP automechanik – pro silniční dopravu

·         jednoleté zkrácené studium – ŠVP automechanik

60
26-57-H/01 Autoelektrikář 24
36-52-H/01 Instalatér (včetně zkráceného jednoletého studia) 34
36-64-H/01 Tesař 12
36-67-H/01 Zedník (včetně zkráceného jednoletého studia) 48
39-41-H/01 Malíř a lakýrník 12

 

 

Všeobecné informace

 

 • Všichni uchazeči musí být zdravotně způsobilí pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. Zdravotní způsobilost potvrzuje lékař na přihlášce uchazeče.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami spolu s přihláškou doloží originál dokladu nebo jeho ověřenou kopii – doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytnou úpravu podmínek přijímacího řízení.
 • Osobám, které nejsou státními občany ČR a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se na jejich žádost při přijímacím řízení promíjí přijímací zkouška z českého jazyka.
  Nezbytnou znalost českého jazyka pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem.
 • Přihlášky ke vzdělávání musí být pro 1. kolo přijímacího řízení doručeny na střední školu nejpozději 1. 3. 2017.
 • Přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou i nástavbového studia se uskuteční:
 1. termínve středu 12. 4. 2017
 2. termín – ve středu 19. 4. 2017

(náhradní termíny: ve čtvrtek 11. 5. 2017 a pátek12. 5. 2017).

 • Uchazeči, kteří se hlásí do oborů vzdělání s výučním listem, přijímací zkoušky nekonají.
 • Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se provede formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a zasláním písemného rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům v termínu od 22. 4. do 30. 4. 2017.

 

 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

 1. Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou

do 4 letých oborů vzdělání s maturitní zkouškou (23-45-M/01 Dopravní prostředky, 37-41-M/01, Provoz a ekonomika dopravy, 39-41-L/01 Autotronik a 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení) budou přijati uchazeči po úspěšně vykonaných přijímacích zkouškách z českého jazyka a matematiky do naplnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

 

O přijetí rozhodne pořadí sestavené podle získaných bodů

a)

z průměrného prospěchu dvou posledních vysvědčení základního vzdělávání (průměr uvedený na přihlášce uchazeče z 2. pololetí předposledního ročníku a z l. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání, případně odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia, zaokrouhlený na 2 desetinná místa)

 

Body za prospěch

Průměr                                  Body                                          Průměr                              Body

1,00 – 1,20                             50                                                2,21 – 2,40                         20

1,21 – 1,40                             45                                                2,41 – 2,60                         15

1,41 – 1,60                             40                                                2,61 – 2,80                         10

1,61 –  1,80                             35                                                2,81  – 3,00                           5

1,81 –  2,00                             30                                                3,01 a více                           0

2,01 –  2,20                             25

b)

z přijímací zkoušky, která se koná formou centrálně zadávaných jednotných testů a to z matematiky a českého jazyka a literatury.

Hodnocení písemných přijímacích zkoušek

 • maximální počet bodů z českého jazyka – 50 bodů
 • maximální počet bodů z matematiky – 50 bodů

c)

z dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, tj.

 • za 1. až 5. místo v okresním kole, příp. vyšším kole v matematické nebo fyzikální olympiádě 11 bodů
 • za účast v okresním kole, příp. vyšším kole v matematické nebo fyzikální olympiádě 5 bodů

Doklad (kopie diplomu, příp. organizátorem nebo základní školou potvrzená výsledková listina) je nutné odevzdat spolu s přihláškou ke vzdělávání (ve výjimečných případech nejpozději v den konání přijímací zkoušky).

 

Výsledné pořadí uchazečů bude stanoveno na základě součtu dosažených bodů za prospěch, bodů získaných u přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Přijímací zkoušky budou realizovány pomocí jednotných testů, které připraví a vyhodnotí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek uchazeče v písemném testu z matematiky. Pokud uchazeči, mezi nimiž se rozhoduje o přijetí ke vzdělávání, dosáhnou i stejného výsledku v matematice, rozhodují následující kritéria v daném pořadí:

 1. celkový průměr známek za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia
 2. celkový průměr známek za 2. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

 

Pokud nerozhodnou ani výše uvedená kritéria, budou rozhodovat známky v pořadí předmětů:

     1. z českého jazyka

celkový průměr známek z  ČJ za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia a za 2. pololetí posledního

absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia

      2. z cizího jazyka

celkový průměr známek z cizího jazyka za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia a za 2. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia

     3. z matematiky

celkový průměr známek z matematiky za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia a za 2. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla8.ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia

 

K přijetí musí uchazeč získat 25 bodů, z čehož z jednotné zkoušky musí být 15 bodů.

 

2. Nástavbové maturitní studium

Do oborů vzdělání nástavbového studia (39-41-L/51 Autotronik a 36-44-L/51 Stavební provoz) budou přijati uchazeči po úspěšně vykonaných přijímacích zkouškách z českého jazyka a matematiky do naplnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů. Ke vzdělávání se mohou hlásit pouze absolventi příslušných oborů vzdělání s výučním listem, které jsou uvedeny v Příloze č. 1.

 

O přijetí rozhodne pořadí sestavené podle získaných bodů

a)

z průměrného prospěchu dvou posledních vysvědčení středního vzdělávání s výučním listem (průměr uvedený na přihlášce uchazeče z 2. pololetí předposledního ročníku a z l. pololetí posledního ročníku středního vzdělávání, zaokrouhlený na 2 desetinná místa)

 

Body za prospěch

Průměr                                  Body                                          Průměr                              Body

1,00 – 1,20                             50                                                2,21 – 2,40                         20

1,21 – 1,40                             45                                                2,41 – 2,60                         15

1,41 – 1,60                             40                                                2,61 – 2,80                         10

1,61 –  1,80                             35                                                2,81  – 3,00                           5

1,81 –  2,00                             30                                                3,01 a více                            0

2,01 –  2,20                             25

 

b)

z přijímací zkoušky, která se koná formou centrálně zadávaných jednotných testů, a to z matematiky a českého jazyka a literatury.

Hodnocení písemných přijímacích zkoušek

 • maximální počet bodů z českého jazyka – 50 bodů
 • maximální počet bodů z matematiky – 50 bodů

 

c)

z dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, tj.

 • za 1. až 5 místo v okresním kole, příp. vyšším kole v matematické nebo fyzikální olympiádě 11 bodů
 • za účast v okresním kole, příp. vyšším kole v matematické nebo fyzikální olympiádě 5 bodů

Doklad (kope diplomu, příp. organizátorem nebo střední školou potvrzená výsledková listina) je nutné odevzdat spolu s přihláškou ke vzdělávání (ve výjimečných případech nejpozději v den konání přijímací zkoušky).

 Výsledné pořadí uchazečů bude stanoveno na základě součtu dosažených bodů za prospěch, bodů získaných u přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Přijímací zkoušky budou realizovány pomocí jednotných testů, které připraví a vyhodnotí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek uchazeče v písemném testu z matematiky. Pokud uchazeči, mezi nimiž se rozhoduje o přijetí ke vzdělávání, dosáhnou i stejného výsledku v matematice, rozhodují následující kritéria v daném pořadí:

 1. celkový průměr známek za 1. pololetí 3. ročníku oboru vzdělání poskytujícího střední vzdělání s výučním listem
 2. celkový průměr známek za 2. pololetí 2. ročníku oboru vzdělání poskytujícího střední vzdělání s výučním listem.

Pokud nerozhodnou ani výše uvedená kritéria, budou rozhodovat známky v pořadí předmětů:

     1. z českého jazyka

celkový průměr známek z českého jazyka za 1. pololetí posledního ročníku SŠ (zpravidla 3. ročník) a za 2. pololetí posledního absolvovaného ročníku SŠ (zpravidla 2. ročník)

     2. z cizího jazyka

celkový průměr známek z cizího jazyka za 1. pololetí posledního ročníku SŠ (zpravidla 3. ročník) a za 2. pololetí posledního absolvovaného ročníku SŠ (zpravidla 2. ročník)

     3. z matematiky

celkový průměr známek z matematiky za 1. pololetí posledního ročníku SŠ (zpravidla 3. ročník) a za 2. pololetí posledního absolvovaného ročníku SŠ (zpravidla 2. ročník)

 

K přijetí musí uchazeč získat 25 bodů, z čehož z jednotné zkoušky musí být 15 bodů.

 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

 

Do oborů vzdělání ukončovaných závěrečnou zkouškou s výučním listem (23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 26-57-H/01 Autoelektrikář, 23-55-H/02 Karosář, 23-61-H/01 Autolakýrník, 36-67-H/01 Zedník, 23-55-H/01 Klempíř, 36-64-H/01 Tesař,

36-52-H/01 Instalatér, 39-41-H/01 Malíř a lakýrník) budou uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

 

O přijetí rozhodne pořadí sestavené z průměrného prospěchu za 2. pololetí předposledního ročníku vzdělávání v základní škole a za l. pololetí posledního ročníku vzdělávání (průměr je uveden na přihlášce uchazeče).

Pokud uchazeč ukončil docházku v 8. ročníku základní školy, připočítává se mu k průměrnému prospěchu koeficient 1,0.

Pokud uchazeč ukončil docházku v 7. ročníku základní školy, připočítává se mu k průměrnému prospěchu koeficient 1,5.

 

Body za prospěch

Průměr                                  Body                                          Průměr                              Body

1,00 – 1,20                             100                                              2,21 – 2,40                        40

1,21 – 1,40                             90                                                2,41 – 2,60                        30

1,41 – 1,60                             80                                                2,61 – 2,80                        20

1,61 –  1,80                             70                                                2,81  – 3,00                        10

1,81 –  2,00                             60                                                3,01 a více                           0

2,01 –  2,20                             50

 

V případě převisu přihlášek ve vztahu k počtu přijímaných budou u uchazečů se stejným průměrným prospěchem umístěných na rozhodujících místech rozhodovat známky z matematiky a fyziky:

      1. z matematiky

celkový průměr známek z matematiky za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník) a za 2. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník)

     2. z fyziky

celkový průměr známek z fyziky za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník) a za 2. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník)

 

Zkrácené studium (jednoleté) pro získání středního vzdělání s výučním listem

 

Zkrácené studium je určené pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání.

 

Do zkrácených jednoletých oborů (23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 36-67-H/01 Zedník a 36-52-H/01 Instalatér) budou přijati uchazeči bez přijímacích zkoušek do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

 

O přijetí rozhodne pořadí sestavené:

a)

z průměrného prospěchu dvou posledních vysvědčení základního vzdělávání (průměr uvedený na přihlášce uchazeče z 2. pololetí předposledního ročníku a z l. pololetí posledního absolvovaného ročníku základní školy zaokrouhlený na 2 desetinná místa)

 

Body za prospěch

Průměr                                   Body                                          Průměr                              Body

1,00 – 1,20                             100                                              2,21 – 2,40                        40

1,21 – 1,40                             90                                                2,41 – 2,60                        30

1,41 – 1,60                             80                                                2,61 – 2,80                        20

1,61 –  1,80                             70                                                2,81  – 3,00                       10

1,81 –  2,00                             60                                                3,01 a více                         0

2,01 –  2,20                             50

b)

z dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

 • za 1. až 5. místo v okresním kole středoškolských soutěží a to matematických či fyzikálních ……10 bodů
 • za účast v okresním kole středoškolských soutěží a to matematických či fyzikálních ……………… 5 bodů

 

 

Výsledné pořadí uchazečů bude stanoveno na základě součtu dosažených bodů za prospěch a bodů získaných z dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

 

Pokud uchazeči, mezi nimiž se rozhoduje o přijetí ke studiu, dosáhnou stejného výsledku, rozhodují následující kritéria v daném pořadí:

 1. celkový průměr známek za 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ
 2. celkový průměr známek za 2. pololetí předposledního absolvovaného ročníku ZŠ.

 

Pokud nerozhodnou ani výše uvedená kritéria, budou rozhodovat známky v pořadí předmětů:

     1. matematiky

celkový průměr známek z matematiky za 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ a za 2. pololetí předposledního absolvovaného ročníku ZŠ

     2. z fyziky

celkový průměr známek z fyziky za 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ

a za 2. pololetí předposledního absolvovaného ročníku ZŠ

     3. z českého jazyka.

celkový průměr známek z českého jazyka za 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ a za 2. pololetí předposledního absolvovaného ročníku ZŠ.

 

V případě, že počet přihlášených uchazečů do každého oboru nástavbového studia bude nižší než 12 uchazečů a u zkráceného studia do každého oboru bude nižší než 15 uchazečů, obdrží uchazeči do 28. 2. 2017 informaci o neuskutečnění l. kola přijímacího řízení.

 

V Hradci Králové 28. 01. 2017

Odkaz: MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Formuláře přihlášek ke vzdělávání ve středních školách  (pro přijímací řízení pro školní rok 2017/2018)

*Prihlaska_SS_2016_MSMT_denni_edit

* Prihlaska_SS_2016_MSMT_nastavbove-studium_edit

Pozn. Z výše uvedených souborů je nutné vytisknout obě strany přihlášky (jedna strana = jedna záložka v excelovském souboru)