Detail novinky

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitel SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 

do tříletého učebního oboru vzdělání zakončeného závěrečnou zkouškou a výučním listem

23-55-H/01 – Klempíř                 5 volných míst

 

Uzávěrka přihlášek je ve 2. kole přijímacího řízení 31. 5. 2020.

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Pro přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, stanovena tato kritéria pro přijetí uchazečů ke vzdělávání na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Hradec Králové, Vocelova 1338.

 

Všeobecné informace

  • Všichni uchazeči musejí být zdravotně způsobilí pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. Zdravotní způsobilost potvrzuje lékař na přihlášce uchazeče.
  • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami spolu s přihláškou doloží originál dokladu nebo jeho ověřenou kopii – doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytnou úpravu podmínek přijímacího řízení.
  • Osobám, které nejsou státními občany ČR a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se na jejich žádost při přijímacím řízení promíjí přijímací zkouška z českého jazyka.
    Nezbytnou znalost českého jazyka pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem v souladu s právními předpisy. Rozhovor by měl ověřit žákovu komunikační znalost jazyka. Diagnostiku znalosti češtiny posuzuje tříčlenná zkušební komise.
  • Uchazeči, kteří se hlásí do oborů vzdělání s výučním listem, přijímací zkoušky nekonají.
  • Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se provede formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a zasláním písemného rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům v termínu od 3. 6. 2020.

 

Kritéria pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

Do oborů vzdělání ukončovaných závěrečnou zkouškou s výučním listem (23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 26-57-H/01 Autoelektrikář, 23-55-H/02 Karosář, 23-61-H/01 Autolakýrník, 36-67-H/01 Zedník, 23-55-H/01 Klempíř, 36-64-H/01 Tesař, 36-52-H/01 Instalatér) budou uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

 

O přijetí rozhodne pořadí sestavené z průměrného prospěchu za 2. pololetí předposledního ročníku vzdělávání v základní škole a za 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání (průměr je uveden na přihlášce uchazeče).

Pokud uchazeč ukončil docházku v 8. ročníku základní školy, připočítává se mu k průměrnému prospěchu koeficient 1,0.

Pokud uchazeč ukončil docházku v 7. ročníku základní školy, připočítává se mu k průměrnému prospěchu koeficient 1,5.

Body za prospěch

Průměr                                   Body                                        Průměr                            Body

1,00 – 1,20                                100                                              2,21 – 2,40                        40

1,21 – 1,40                                90                                                2,41 – 2,60                        30

1,41 – 1,60                                80                                                2,61 – 2,80                        20

1,61 –  1,80                                70                                                2,81  – 3,00                        10

1,81 –  2,00                                60                                                3,01 a více                         0

2,01 –  2,20                                50

 

V případě převisu přihlášek ve vztahu k počtu přijímaných budou u uchazečů se stejným průměrným prospěchem umístěných na rozhodujících místech rozhodovat známky z matematiky a fyziky:

  1.             –           z matematiky

celkový průměr známek z matematiky za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník) a za 2. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník)

  1.             –           z fyziky

celkový průměr známek z fyziky za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník) a za 2. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník).

 

 

V Hradci Králové 28. 4. 2020

Ing. Lukáš Nepokoj, ředitel školy v.r.

 

 


Vytvořeno: 28.4.2020