Úplata za ubytování a stravování

UBYTOVÁNÍ

Výše úplaty za ubytování pro školní rok 2023/24 je předběžně stanovena ve výši 1 500,- Kč měsíčně, pokud nedojde k novele vyhlášky č. 108/2005 Sb. Bližší podrobnosti k úplatě, k podmínkám jejího příp. snížení, platebním podmínkám a způsobu ukončení ubytování ve vztahu k výši předpisu úplaty jsou stanoveny ve Směrnici ke stanovení úplaty za ubytování.

Před vlastním nástupem k ubytování musí být uhrazena záloha na ubytování. Z ní jsou hrazeny náklady za školské služby za první měsíc pobytu. První zálohu je třeba uhradit do 15. 8. 2023, protože ji chápeme jako potvrzení vážného zájmu o ubytování.

Splatnost všech dalších měsíčních záloh je vždy k 15. dni předchozího měsíce. Další platba zálohy 1 500,- Kč zaplacená do 15. září 2023 bude na ubytování za měsíc říjen. Další platby za ubytování jsou započítávány stejným způsobem (celkem 10 plateb na školní rok, poslední platba bude v květnu 2024 na červen).  Lze hradit i několik měsíčních záloh jedním příkazem, ale vždy předem.

Ředitel školy sníží úplatu za ubytování v domově mládeže (dále DM) dle vyhlášky č. 108/2005 Sb., § 5, odst. 4, pouze těm žákům, kterým se pravidelně střídá období teoretické výuky a praktického vyučování obvykle po týdnu a na jiném místě. Výše úplaty je stanovena pro školní rok 2023/24 ve výši 750 Kč za měsíc. Snížení úplaty nemůže být poskytnuto za vícedenní kurzy, odborné praxe, studijní stáže apod. Rovněž nepřítomnost žáka v DM z důvodu nemoci, nařízené karantény, prázdnin, svátků, volna uděleného ředitelem školy apod., nejsou důvodem pro snížení úplaty za ubytování.

Podle prováděcí vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních v platném znění, může ředitel školy ukončit ubytování žákovi, který opakovaně neuhradí stanovenou měsíční úplatu za poskytnuté školské služby.

Zálohy na ubytování zasílá plátce (zákonný zástupce, zletilý žák)  na účet školy vedený u Komerční banky, na číslo účtu 24030511/0100. Jako variabilní symbol se vždy musí uvádět námi přidělené vygenerované číslo, které bude zasláno e-mailem (uvedení čísla je důležité pro možnost přiřazení platby příslušnému žákovi). Platby, které nebudou obsahovat variabilní symbol, popřípadě bude variabilní symbol chybně uveden, nebude možné přiřadit k účtu žáka a platba bude vrácena zpět na odesílající účet.

 

STRAVOVÁNÍ

Pro žáky je zajištěno celodenní stravování ve školní jídelně, která se nachází v areálu školy stejně jako DM.  Platné ceny stravy jsou vždy uvedeny na webových stránkách školy: Úvod ›› Služby ›› Školní jídelna.

V případě, že se ubytovaný žák chce stravovat v naší školní jídelně, může plátce platbu na stravování zasílat spolu s platbou za ubytování (v předstihu) jedním příkazem na již uvedené číslo bankovního účtu 24030511/0100, variabilní symbol je stejný jako pro platbu za ubytování.

Stravování ubytovaným nemůže být poskytnuto, pokud nebude mít žák na účtu disponibilní částku na stravování (úhrada nákladů na ubytování má vždy přednost).

 

Vstup do budovy DM a výdej stravy ve ŠJ je realizován prostřednictvím elektronického čipu nebo ISIC karty.