Školní poradenské pracoviště

Koncepce školních poradenských služeb

zajišťují školní poradenské služby na SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří úzce spolupracují zejména s třídními učiteli, vedením školy a s celým pedagogickým sborem. Pracoviště umožňuje důvěrnost jednání a zaručuje ochranu osobních dat klientů. Pracoviště se nachází v kanceláři 06, v hlavní budově školy.

Odborná poradenská činnost navazuje na poradenské aktivity učitelů (především třídních).

Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy. Ředitel školy zodpovídá za zajištění poradenských služeb kompetentními odborníky, kteří splňují kvalifikační požadavky zákona o pedagogických pracovnících.

Ve škole je vytvořena koncepce školních poradenských služeb, která zahrnuje popis činností a vymezení odpovědnosti školních poradenských pracovníků, preventivní program školy včetně strategie předcházení šikaně a dalším projevům rizikového chování. Školní preventivní program a plán práce výchovného poradce zpracovává a každoročně aktualizuje tým poradenských pracovníků školy a předkládá ke schválení řediteli školy.

 

 Pracovníci, kteří zajišťují poradenské služby:

 • Výchovný poradce: Mgr.Milan Dostál, kontaktní osoba ŠPZ
 • Školní metodik prevence: Mgr. Tereza Mádlová

 

Poradenství ve škole je zaměřeno na:

 • žáky se špatným prospěchem a prevenci školní neúspěšnosti
 • primární prevenci sociálně-patologických jevů
 • kariérové poradenství pro žáky
 • podporu při integraci a vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami, včetně žáků cizinců
 • podporou nadaných žáků
 • podporu ped. pracovníků v oblasti přenášení pedagogicko-psychologických poznatků do praxe

Pedagogicko-psychologické poradenství naplňuje především tyto cíle:

 • vytvořit ve škole širokou základnu primární prevence rizikového chování
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností ve škole
 • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejména s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, střediskem výchovné péče) a s úřady práce, spolupráce s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků

 

Standardní činnosti

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců, podmínkou pro zletilého žáka je informovaný souhlas žáka samotného.

Poradenští pracovníci ve škole spolupracují nejen vzájemně mezi sebou, ale jsou (v případě potřeby) v kontaktu se specializovanými poradenskými pracovišti ve školství (PPP, SPC atd.).

 

Časová dostupnost poradenských služeb

Každý z poradenských pracovníků školy má stanoveny konzultační hodiny pro žáky, učitele a rodiče. Ve svých konzultačních hodinách je poradenský pracovník pro uvedenou cílovou skupinu dostupný v prostorách, které jsou vyhrazeny pro poskytování poradenských služeb. Denní doba poskytování poradenské služby se řídí charakterem této služby a potřebami žáků, rodičů a učitelů. V případě nutnosti je možné využít individuální dohody na termínu a čase.

 

Práce s informacemi a důvěrnými daty

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Práce s informacemi a daty o žácích se řídí také vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

 

Výchovný poradce

Činnosti výchovného poradce na SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 jsou dány Vyhláškou č. 72/2005 Sb,,o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Dále pak Vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Výchovný poradce navazuje a udržuje kooperativní pracovní vztahy s odborníky příbuzných profesí a přistupuje k nim se stejným respektem a ochotou ke spolupráci jako ke kolegům ze své profese.

Výchovný poradce poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům poradenství v otázkách rozvoje osobnosti, v otázkách prevence a řešení vývojových, výchovných a výukových problémů žáků  a v otázkách uplatnění a rozvíjení schopností žáků a utváření předpokladů jejich profesní orientace.

Výchovný poradce ve spolupráci s metodikem prevence se zaměřuje na činnosti v těchto oblastech:

Poradenská činnost

 • Depistáž a řešení výchovně vzdělávacích problémů jednotlivých žáků
 • Řešení sociálních a výchovných problémů třídních kolektivů
 • Poskytování pomoci při výskytu rizikového chování žáků
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 • Pomoc při podpoře nadaných a mimořádně nadaných žáků
 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků

Metodická a informační činnost

 • Shromažďování a předávání informací o možnostech studia na VŠ, VOŠ
 • Pomoc pedagog. prac. školy v otázkách kariérového rozhodování žáků
 • Spolupráce s vedením školy a pedagogickými pracovníky
 • Evidence odborných zpráv a další dokumentace související se žáky školy

 

STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE (SVP)

 Střediska výchovné péče (dále jen střediska) jsou od r. 1991 součástí sítě školských zařízení preventivně výchovné péče a školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy. Jejich cílem je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dětí nebo narušení jejich zdravého vývoje, zmírňovat, nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již rozvinutých poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a přispívat ke zdravému osobnostnímu rozvoji dětí.

Střediska jsou tedy jednou z forem pomoci dětem, žákům a studentům, jejich rodinám, školám a školským zařízením. Nenahrazují jiná školská výchovná a poradenská pracoviště, ale naopak jejich služby doplňují a zároveň s dalšími zařízeními preventivně výchovné, poradenské a terapeutické péče většiny resortů spolupracují. Jejich úkoly a poslání jsou nově formulovány v ”Metodickém pokynu k organizaci činnosti středisek výchovné péče pro děti a mládež a stanovení výše úhrady za stravování a ubytování podle § 16 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb.”

Odkazy na jednotlivá SVP:

Hradec Králové: SVP Návrat (svphk.cz)

Trutnov: Středisko výchovné péče Varianta (svpvarianta.cz)

Pardubice: SVP Pyramida

 

VÝCHOVNÝ PORADCE:   Mgr. Milan Dostál

Konzultační hodiny:

Lichý týden:

út 7:00-7:45

st 8:50-9:35

čt 14:50-15:35

Sudý týden:

út 7:00-7:45

st 8:50-9:35

čt 14:50-15:35

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: Mgr. Tereza Mádlová

Konzultační hodiny:

Lichý týden:

út 7:00-7:45

st 8:50-9:35

čt 14:50-15:35

Sudý týden:

út 7:00-7:45

st 8:50-9:35

čt 14:50-15:35