PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle čl. 13 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“.

 

 

I.      Správce osobních údajů a jeho kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, IČ 00175790 (dále jen „Správce“).

 

Správce je vykonává činnost jako školská organizace poskytující vzdělávání ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání („školský zákon“).

 

Správce si je vědom významu ochrany osobních údajů, a proto při zpracování osobních údajů postupuje vždy v souladu s platnými právními předpisy. Správce respektuje právo na ochranu osobních údajů, považuje ho za základní nástroj ochrany soukromí a jako základní lidské právo, vše ve smyslu ustanovení čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

 

Prostřednictvím tohoto prohlášení poskytuje Správce v souladu s čl. 13 GDPR subjektům osobních údajů (dále jen „Subjekt“) informace o zpracování osobních údajů. V tomto dokumentu se tak například dozvíte:

Kdo nese odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů,
Pro jaké účely jsou vaše osobní údaje využívány,
Co nás opravňuje k zacházení s osobními údaji,
Jak dlouho budeme s informacemi nakládat,
Kdo může do osobních údajů nahlížet (tzv. příjemci),
Jaká práva máte jako subjekt osobních údajů.

 

Kontaktní údaje Správce:

   korespondenční adresa:

Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové
 e-mail: sekretariat@sosasou-vocelova.cz
ID datové schránky: vwcpdkt
telefon: 495212861

 

 

 

 

 

 

II.     Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů jmenoval pověřencem pro ochranu osobních údajů Centrum investic, rozvoje a inovací –

(příspěvková organizace Královéhradeckého kraje vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 863),

(dále jen „Pověřenec“).

 

 

Kontaktní údaje na Pověřence:
korespondenční adresa: Soukenická 54/8, 500 03 Hradec Králové
712 18 840
     e-mail: vz@cirihk.cz
      ID datové schránky: 9uekgyt
        zástupce:

Mgr. Eva Nárovcová

telefon: +420 725 928 567

 

 

 

 

III. Účel zpracování, jeho právní základ a přehled zpracování

 

AGENDA 

 

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

 

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD

 

 

PŘEHLED ZPRACOVÁNÍ

 

Personální agenda – vedení osobních spisů, administrativně-právní agenda spojená

s pracovněprávní oblastí (vstavování potvrzení apod., plnění ohlašovací povinnosti vůči zdravotní pojišťovně) apod.

Plnění povinností vyplývajících zaměstnavateli z právních předpisů v pracovně-právní oblasti, a to např. dle: – zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 103 odst. 2, § 105 odst. 2, §

312 apod.),

–                      zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (§ 10)

–                      zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském

pojištění (§ 65, § 92 až §

100),  zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

(§ 1 odst. 2, § 16, § 73),  – zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,

– zákona č. 586/1992 Sb.,

o dani z příjmů,

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR plnění právní povinnosti

 

Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR zpracování nezbytné pro plnění smluvní povinnosti (z pracovní smlouvy nebo dohody konané mimo

pracovní poměr)

 

 

Osobní spisy zaměstnanců

Snížení pracovního úvazku

Vedlejší činnost, dohody konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ

Kvalifikace a vzdělávání

Podklady pro vzdělávání (hmotné zajištění školení, kurzů)

Adaptační programy zaměstnanců (školení, kurzy

 

–                      zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

–                      zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

pracovnících

 

Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas)

Náhrada újmy

Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků/ registr pojištěnců

Zdravotní pojištění / registr pojištěnců

Výběrová řízení na obsazení pracovních míst

Pracovní řád, pracovní kázeň

Postihy podle zákoníku práce Pracovně právní spory

Absence

Rozbory (stav, počty, platy zaměstnanců aj.)

Katalog funkcí a mzdových tarifů

Podklady k odměnám  Mzdové listy

Daň z příjmu fyzických osob

Výplatní pásky

Půjčky zaměstnancům

Dokumentace BOZP

Kategorizace prací

Lékařské prohlídky

Osoby se změněnou pracovní schopností Závodní stravování

 

Ochranné oděvy a jiné součástky, služební oděvy

Sociální fond

Dětské rekreace

Platová agenda – zpracování mzdové a platové agendy

Plnění povinností vyplývajících zaměstnavateli

z pracovní smlouvy / dohody konané mimo pracovní poměr nebo z právních předpisů v pracovně-právní oblasti, a to např. dle: – zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 109), – zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu (např. § 6 odst. 12),

–                      zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejném zdravotním pojištění, – zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském

pojištění,

–                      zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení,

–                      zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR plnění právní povinnosti

 

Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR zpracování nezbytné pro plnění smluvní povinnosti (z pracovní smlouvy nebo dohody konané mimo pracovní poměr)

 

Zaměstnanci zpracovávající mzdovou agendu, zaměstnavatel, k němuž je zaměstnanec přidělen k dočasné práci, a to v rozsahu dle § 308 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Finanční úřad, Úřad práce, soudní orgány, ČSSZ, OSSZ, Úřad práce ČR, zdravotní pojišťovny, ČSÚ, exekutor, penzijní fondy, peněžní ústavy
Penzijní pojištění zaměstnanců

Plnění povinností vyplývajících zaměstnavateli

z pracovní smlouvy / dohody konané mimo pracovní poměr nebo z právních předpisů v pracovně-právní oblasti, a to např. dle: – zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění, – zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření

Čl. 6 odst. 1 písm. c)

plnění právní povinnosti

 

Čl. 6 odst. 1 písm. b) zpracování nezbytné pro plnění smluvní povinnosti

Penzijní fondy, pověření zaměstnanci správce
Evidence životopisů uchazečů

Konání výběrového řízení pro vypsanou pracovní

pozici

Článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování nezbytné pro jednání o uzavření smlouvy (pracovní smlouvy / Po dobu konání přijímacího řízení.

 

dohody konané mimo pracovní poměr)

 

Dlouhodobá evidence životopisu uchazeče pro případné budoucí kontaktování zájemce s nabídkou pracovního místa

 

Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlas se zpracováním osobních údajů

Do odvolání souhlasu se zpracováním, jinak nejdéle po do 5 let.

 

Agenda BOZP

Plnění zákonné povinnosti podle § 105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle nařízení vlády č.

201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

 

Plnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

 

Úrazy smrtelné a těžké

Ostatní úrazy

Dokumenty BOZP

Agenda veřejných zakázek

Plnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR podle

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (§ 4 odst. 1 písm. d), § 33 a násl. zákona)

 

Plnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

 

Veřejné zakázky
Spisová služba

Správa dokumentů – plnění právní povinnosti, evidence došlé a odchozí pošty, evidence, předávání, vyřizování a ukládání dokumentů v rámci spisové služby dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

 

Plnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

 

Skartační znaky pro jednotlivé agendy, skartační řízení

 

Vyřizování dožádání orgánů veřejné moci Vyřizování specifických žádostí (dožádání) ze strany orgánů veřejné moci v souladu Plnění právní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR Dožádání

 

s právními předpisy – např. dle

§ 128 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád (§ 8 odst. 1),

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (§

128),

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 137 odst.

1, odst. 2),

zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR (§ 114)

 

Provozování internetových stránek, zveřejňování fotografií z akcí školy, propagace a informování o činnosti

Prezentace Správce na svých internetových stránkách a v tisku, informování o kontaktech na zaměstnance Správce. Propagace slušného chování a slušných způsobů společenského chování a mezilidských vztahů v rámci školní výuky i výchovy mimoškolní.

 

Zveřejňování fotografií žáků, rodičů, učitelů, návštěv a u žáků dále jméno, příjmení a doprovodné

Informace nespadá podle stanoviska ÚOOÚ do problematiky ochrany osobních údajů[1]

Po dobu nezbytně nutnou vzhledem k deklarovanému účelu.

Zveřejnění základních kontaktních údajů zaměstnanců na

internetových stránkách Správce pro zajištění kontaktu mezi zákonnými zástupci a pedagogy.

Zpracování nezbytné pro oprávněné zájmy správce osobních údajů – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Po dobu trvání potřeby zveřejnit kontaktní údaje, nejdéle po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.

 

Přijímací řízení

Zajištění organizace přijímacího řízení – plnění právních povinností podle § 60a odst. 2 a 3, § 16, 17, § 20, § 60d odst. 1, § 183 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 373/ 2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, § 37 odst.

2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,§ 1 odst.

2 vyhlášky

č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

 

Organizace přijímacího řízení – plnění právních povinností podle § 60e odst. 1 a 2, § 60g, § 183 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, §1 odst. 2,

§ 17 vyhlášky

č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a příloha k této vyhlášce

 

§ 60g zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 17 a Příloha vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a příloha k této vyhlášce

Článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právní

povinnosti

Přijetí ke vzdělání

(přihláška)

Žádost o přijetí / přestup

Ostatní spisy správního řízení

Přijetí ke vzdělání

(rozhodnutí)

Zápisový lístek

 

Vedení evidence žáků (školní matrika)

Plnění právních povinností, vyplývajících ze školského zákona – vedení evidence žáků

(školní matrika) podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

 

Článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právní

povinnosti

Evidenční materiály žáků
Vedení záznamů o poskytovaném vzdělávání

Plnění právních povinností vyplývajících ze školského zákona – § 28 odst. 1 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

 

Zajištění vnitřní organizace v souladu s vnitřními organizačními předpisy správce dle § 30 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

 

 

Plnění právních povinností vyplývajících ze školského zákona – § 16, § 28 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 14 odst. 1 a § 15 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

 

Článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právní povinnosti

Třídní knihy

Kniha návštěv

Dokumenty ŠPP

 

 

Zajištění odborné praxe

Zajištění organizace středního vzdělávání a plnění právních povinností podle § 65 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 12 a § 13 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, § 229 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 

Plnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

 

Nezbytné zpracování pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

 

Smlouva o zajištění odborné praxe

 

Ostatní pedagogickosprávní činnost

(organizace vzdělávání, poskytování informací o vzdělávání, vydávání potvrzení, vyřizování žádostí apod.)

Zajištění organizace vzdělávání a plnění právních povinností podle § 50, odst. 2 a § 164 odst. 1 školského zákona a zákon č. 373/2011 Sb.,

vyhláška č. 98/2012 Sb. příloha č. 1

§ 17, 18 a § 164 školského zákona

 

Plnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

 

Potvrzení o době studia

Protokol o komisionálních zkouškách

Záznam o předání informací o vzdělávání

Seznámení se školním řádem a ŠVP

Evidence stížností žáků, zákonných zástupců, zaměstnanců

Autoevaluace

Záznamy z kontrol a inspekcí České školní inspekce, Úřadu práce, finančního úřadu aj.  Zápisy z porad

Posudek zdravotní způsobilosti pro účely pořádání ozdravného pobytu, zajištění výuky plavání, uvolnění žáka z TV

Výroční zprávy

Školní řád

 

Rozvrh hodin
Ukončení vzdělávání

Zajištění řádného ukončení vzdělávání, organizace vzdělávání a plnění právních povinností podle § 28 školského zákona, § 1 odst. 2 a příloha č. 4 vyhlášky č. 3/2015 Sb., § 81 odst. 1 ŠZ, § 4 a příloha č. 1 vyhlášky

č. 177/2009 Sb., § 113 odst. 2 ŠZ a § 48 odst. 2 a Příloha č. 1a vyhlášky č. 177/2009 Sb., § 16 odst. 2 písm. c) a § 81 odst. 11 ŠZ a § 20 odst. 2 a 3 a Příloha č. 3a vyhlášky č. 177/2009 Sb., § 29 a § 29a a Příloha č. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb., § 31 vyhlášky č. 177/2009 Sb., § 48 odst. 7 a § 49 odst. 7 a

Příloha č. 5 vyhlášky

č. 177/2009 Sb., § 82 odst. 1 písm. b) ŠZ a § 90 odst. 2 a § 102 odst. 9 ŠZ, příloha č. 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb.

 

Plnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Protokol o výsledcích zkoušek

Osvědčení o jednotlivé zkoušce

Vysvědčení o závěrečné zkoušce

Vysvědčení o MZ

Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

Přihláška k MZ a přihláška k jednotlivé zkoušce, která odpovídá zkoušce společné části MZ

Žádost o přezkoumání výsledku a průběhu závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky vyjma zkoušky konané formou DT

Žádost o vydání duplikátu závěrečného, maturitního vysvědčení,

 

Domov mládeže

Účelem je poskytovat žákům ubytování, výchovu a vzdělávání navazující na výchovně vzdělávací činnost škol a zajišťovat jim stravování. Výchova a vzdělávání v DM se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu DM a zahrnuje i záměr vést žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových

činností, a to v souladu s

Plnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

 

Článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy

 

Osobní spis žáka

Přihláška do domova mládeže

Denní záznam

Záznam o školním úrazu

– těžké smrtelné/ostatní

Kniha úrazů

 

§ 28 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

 

Kamerové systémy

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Ochrana majetku Správce.

 

Zpracování nezbytné pro oprávněné zájmy správce osobních údajů – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

Bez ukládání záznamů
Agenda účetnictví, tvorba a evidence smluv a smluvních dodavatelů

Komunikace se smluvními partnery, kontrola plnění a dodržování smluvních závazků, plnění zákonných povinností – např. archivace účetních dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb., o

účetnictví (§ 9 odst. 1, § 11, § 12, § 13, § 31), uchování smluv pro kontrolu hospodaření ze strany orgánů veřejné moci

 

Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR zpracování nezbytné pro plnění

smluvní povinnosti

 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR plnění právní povinnosti

Knihy došlých a vydaných faktur

Přijaté faktury

Pokladní kniha, peněžní deník

Příjmové a výdajové pokladní doklady

Výpis z bankovních účtů

Účetní evidence skladu materiálu, příjemky, výdejky

Účetní knihy – hlavní, účetní doklady, účetní výkazy

Agenda stravování

Poskytování stravovacích služeb dle § 119 zákona

č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

 

Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR zpracování nezbytné pro plnění

smluvní povinnosti

 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR plnění právní povinnosti

Přihlášky ke stravování
Doplňkové činnosti Zpracovávání nezbytných osobních údajů vyplývajících z doplňkové činnosti Správce,

Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR zpracování nezbytné pro plnění

smluvní povinnosti

 

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR plnění právní povinnosti

Smlouvy o pronájmu, smlouvy o poskytování služeb

 

 

  1. Podrobný přehled doby archivací jednotlivých materiálů je uvedený v Příloze 1 tohoto dokumentu.

V.     Příjemci osobních údajů, jejich kategorie a zpracovatelé

K osobním údajům mohou mít přístup i další osoby než jen Správce osobních údajů. Často mohou do osobních údajů nahlížet orgány veřejné moci, a to v rámci jim zákonem svěřené pravomoci – především při kontrolní a dozorové činnosti. Takovými příjemci jsou např. soudy, exekutoři, Policie ČR, Česká školní inspekce, zřizovatel školy, Státní úřad inspekce práce, finanční úřad, ČSSZ, OSSZ, Úřad práce, zdravotní pojišťovna apod. Dále může docházet k případům, kdy za účelem zajištění nezbytných vnitřních organizačních procesů Správce je nezbytné využít služeb externího subjektu. Jedná se např. o poskytovatele stravovacího systémů, zpracovatele účetních služeb, využívání služeb externího poskytovatele IT služeb.

 

S každým zpracovatelem osobních údajů Správce uzavřel řádně smlouvo o zpracování osobních údajů, a to podle čl. 28 GDPR.

 

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

 

 

VI.    Práva subjektů osobních údajů

Při zpracování osobních údajů má každý subjekt osobních údajů následující práva týkající se ochrany svých údajů, a to podle čl. 12 a násl. GDPR:

  • právo na transparentní informace a náležitá sdělení (čl. 12 GDPR);
  • v případě, že pro zpracování osobních údajů byl od Subjektu požadován souhlas se zpracováním ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR, má Subjekt právo souhlas odvolat;
  • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 13 GDPR);
  • právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR);
  • právo na omezení zpracování (čl. 18) GDPR
  • právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR) – právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).
  • Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je převážně zákonným požadavkem, a to jedná-li se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR nebo nezbytným zpracováním pro plnění smluvní povinnosti nebo pro jednání o uzavření smlouvy, a to základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Neposkytnutí takových osobních údajů může mít za následek nedodržování právních předpisů nebo ztížení dodržování smluvního závazku.

 

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu je dobrovolné. Souhlas může být kdykoli odvolán.

 

VIII. Dozorový orgán

V oblasti ochrany osobních údajů vykonává dozorovou činnost Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, www.uoou.cz.

 

Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji zacházíme nesprávně, neváhejte se na nás obrátit na výše uvedených kontaktech, a to i v případě, pokud by Vám některé uvedené informace byly nesrozumitelné.

 

V Hradci Králové dne 1. září 2018

Příloha č. 1 k Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

 

Spisový a  skartační plán

 

Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové. Vocelova 1338

 

Tento předpis stanovuje způsob posuzování a zařazování dokumentů ve skartačním řízení. Pokud není uvedeno jinak, spouštěcí událostí je rok vzniku dokumentu dle § 15 vyhlášky č. 259/2012 Sb.,

v platném znění

 

Číslo uvedené  ve spisové značce za písmenem A, S nebo V značí počet let, kdy je daný dokument uchováván.

 

1.    Úsek ředitele

 

1.1 Úsek organizační
1.1.1   Zřizovací listina, dodatky a změny A 10

1.1.2   Rozhodnutí o zařazení do sítě škol, o zápisu do škol. rejstříku

 

1.2  Řízení školy

A 10
       1.2.1   Příkazy, směrnice, opatření, oběžníky  – nadřízených orgánů S 5
                                                                               – ředitele školy A 10
                     1.2.2    Organizace školního roku S 3
                     1.2.3    Plány práce – roční A 10
                     1.2.4    Kontroly a hodnocení, inspekce A 10
                     1.2.5    Výroční zprávy o činnosti školy , statistická hlášení A 10
                     1.2.6    Výroční  zprávy o hospodaření A 10
                     1.2.7    Vnitřní řády školy V 5
                     1.2.8     Hospitační záznamy S 5

                     1.2.9    Zápisy z porad vedení, zápisy ze školské rady

 

1.3 Výchovně vzdělávací činnost

A 5
                     1.3.1    Zápisy z pedagogických rad A 10
                     1.3.2   Učební plány S 5
                     1.3.3   Zprávy předsedů předmětových komisí S 5
                     1.3.4   Tematické plány S 5
                     1.3.5    ŠVP (po ztrátě  platnosti) A 5

                     1.3.6    Stížnosti

 

 

2.       Úsek zástupců ředitele (vedoucích pracovníků)

              

                2.1  Pedagogický úsek

V 5
                     2.1.1  Školní řád (po skončení platnosti ) A 5
                     2.1.2  Rozvrh hodin S 1
                     2.1.3  Dozory, suplování S 3
                     2.1.4  Třídní knihy S 10
                     2.1.6   Katalogové listy A 45
                     2.1.7   Maturitní zkouška  – písemné maturitní práce V 5
                                                               –  protokol o maturitní zkoušce A 45
                                                               –  protokol o průběhu MZ S 5

 

                                                                – předepsané dokumenty k maturitní zkoušce A 5
                     2.1.8   Závěrečná zkouška – písemné práce V 5
                                                                  – protokol o závěrečné zkoušce A 45

                                                                  – kontrolní list o ZZ

 

A 45
                     2.1.9  Odborný výcvik – deník evidence odborného výcviku S 10
                                                            – práce a hodnocení žáků v odborném výcviku S 10
                     2.1.10  Protokol o komisionální zkoušce S 5
                     2.1.11  Seminární práce studentů V 5
                     2.1.12  Přijímací řízení S 10

                     2.1.13  Spisy správního řízení

2.2   Organizační činnost

S 10
                        2.2.1   Kniha docházky S 5
  2.2.2   Podklady k odměnám a osob. příplatkům S 3

  2.2.3   Výplatní lístky

 

 

3.        Úsek provozní, ekonomický, BOZP

 

3.1. Personální

S 5
3.1.1   Pracovně právní předpisy A 5
3.1.2   Osobní spisy zaměstnanců V 50
3.1.3   Korespondence ve věci zaměstnání S 5
3.1.4   Výběrová řízení S 5

3.1.5    Dohody o pracovní  činnosti    a provedení práce

 

3.2   Mzdové záležitosti

S 10
                         3.2.1     Evidence pracovní doby S 5
                         3.2.2     Zdravotní pojišťovny S 10
                         3.2.3     Pracovní úrazy S 5
                         3.2.4     Mzdové listy zaměstnanci S 45
                         3.2.5     Mzdové listy žáci PPŽ S 10
                         3.2.6     Evidenční listy důchodového pojištění S 45
 3.2.7     Zúčtovací a výplatní .listy, výplatní lístky, pracovní podklady S 5
                         3.2.8     Prohlášení k dani z příjmu S 5
                         3.2.9     Pracovní smlouvy S 45
                         3.2.10   Platové výměry S 45
 3.2.11.  Dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti S 10
                         3.2.12.  Zápočtové listy S 45
                         3.2.13.  Potvrzení o pracovní neschopnosti S 5
                         3.2.14.  Pracovní sestavy mzdové účtárny S 5
 3.2.15.  Cesty služební (návrhy, povol., schval. zajišťovací příkazy) S 5
                         3.2.16.  Cestovní příkazy S 10
 3.2.17.  Rekapitulace mezd (vnitřní doklady na zúčtování mezd) S 10
                         3.2.18.  Výkaz P1-04 A 10
                         3.2.19.  Výkazy započitatelné praxe S 5
                         3.2.20.  Výkazy Práce 2-04 A 10
                         3.2.21.  Náhrady škod S 10
                         3.2.22   Ostatní statistické výkazy A 10

                         3.2.23   Exekuce

 

3.3  Hospodářské a účetní materiály

S 5
                        3.3.1     Výpisy z BÚ – agenda č. 1 S 10

 

3.3.2 Došlé fa – agenda č. 2                                                                               S 15
3.3.3 Došlé fa – agenda 2 – Investiční                                                                S 25
3.3.4 Vydané faktury-agenda č. 3                                                                     S 15
3.3.5 Pokladní doklady-agenda č. 4                                                                 S 10
3.3.6 Účetní doklady – sklady –  agendač..5, 55                                             S 10
3.3.7 Účetní doklady – majetek-agenda č.6, 66                                             S  25
3.3.8 Účetní doklady – majetek Stavby  SÚ 021                                             S 25
3.3.9 Účetní doklady – mzdy – agenda č. 7                                                      S 10
3.3.10 Veškeré doklady z projektů  EU                                                              S 25
3.3.11 FKSP agenda č. 9 S 10
3.3.12 Všeobecné daňové doklady – agenda č.10 S 10
3.3.13 Účetní závěrky – čtvrtletní, pololetní S 10
3.3.14 Cestovní doklady – agenda č. 12 – zahraniční S 10
3.3.15 Účetní závěrka roční A 10
3.3.16 Korespondence s KÚ S 5
3.3.17 Dodavatelské smlouvy S 5
3.3.18 Dodavatelské smlouvy z účelových dotací krajské A 10
3.3.19 Odběratelské smlouvy S 5
3.3.20 Úrazy žáků, pojistné události V 5
3.3.21 Všeobecné účetní doklady – agenda č. 18 S 10
3.3.22 Rozpočet na rok, soustava ukazatelů, normativy A 10
3.3.23 Objednávky S 5
3.3.24 Výroční zprávy A 10
3.3.25 Statistické výkazy A 10
3.3.26 Daně – DPH S 10
3.3.27 Daně – Daň z příjmu S 10
3.3.28 Daně – daň silniční, darovací S 10
3.3.29 Inventarizace S 10
3.3.30 Škodní případy S 10
3.3.31 Stravenky Gastro apod. výdej zaměstnanců S 5
3.3.32 Zúčtovací a výplatní listiny – podepsané zaměstnanci S 5
3.3.33 Rozpočty a dotace A 10
3.3.34 Protokoly o měření emisí S 5
3.3.35 Veřejné zakázky a výběrová řízení – velké a významné zakázky A 10
3.3.36 Veřejné zakázky a výběrová řízení – ostatní S 10
3.3.37 Odvody odpisů, odpisové plány S 5
3.3.38 Odvody na zákonné pojištění osob při úrazu z povolání S 5
3.3.39 Účelové projekty KÚ nebo SR apod. – malé V 10

3.3.40

 

Účelové projekty z EÚ V 15
3.4  Školní jídelna
                        3.4.1      Výdejky S 5
                       3.4.2       Příjemky S 5
                        3.4.3       Jídelníčky S 5
                        3.4.4       Počty strávníků S 5
                        3.4.5       Denní počty S 3
                        3.4.6       Hospodaření, inventury S 5
                        3.4.7       Kalkulace jídel S 5
                        3.4.8.      Zápisy stravovací komise S 5

 

              3.5   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
                      3.5.1  Předpisy, pokyny bezpečnostní a hygienické S 3
                      3.5.2  Školení o bezpečnosti práce S 5
                      3.5.3  Zápisy o prověrkách bezpečnosti práce S 5
                      3.5.4  Protokoly a záznamy o provedených kontrolách V 10
                      3.5.5  Protipožární normy (příkazy, směrnice, řády) A 5
                      3.5.6  Protipožární školení S 5
3.5.7  Kontrola dodržování protipožárního opatření V 5

3.5.8  Revizní zprávy elektrospotřebičů

 

 

4.        Sekretariát, studijní oddělení

 

4.1   Administrativa

S 10
     4.1.1   Korespondence s Krajským úřadem V 5 
     4.1.2   Korespondence s rodiči                                                                       S 5
     4.1.3   Studenti osvobození z TV – žádosti S 5
     4.1.4   Evidence úředních razítek a klíčů od budovy A10
     4.1.5   Kniha objednávek a objednávky S 5
     4.1.6   Evidence cenin (známky) S 5
     4.1.7   Ostatní korespondence S 5
4.2 Spisová služba
4.2.1 Spisový řád vč. spisového a skartačního plánu (po skončení platnosti) A 5
4.2.2 Podací deník A 10
4.2.3 Archivní kniha A 20
4.2.4 Skartační návrhy (zůstává trvale ve škole) A
4.2.5 Předávací protokoly – seznamy archiválií (zůstává trvale ve škole) A
4.3 Evidence žáků
4.3.1 Osobní spisy žáků S 20
4.3.2 Školní matrika A 45
4.3.3 Seznamy žáků a tříd S 10
4.4  Úrazy
4.4.1 Kniha úrazů zaměstnanců a žáků A 5
4.4.2 Záznamy o úrazech vážných zaměstnanců a žáků A 10
4.4.3 Záznamy o úrazech ostatních zaměstnanců a žáků S 10
4.4.4 Škodní události – hlášení, pojistné plnění S 10
4.5  Úsek autoškoly
4.5.1. Třídní kniha autoškoly S 10
4.5.2. Průkazka žadatele o ŘO S 10
4.5.3. Kniha jízd výcvikového vozidla S 10
4.5.4. Evidenční kniha S 10
4.5.5. Hlášení o zahájení výcviku řízení motorových vozidel S 10
4.5.1. Tachokroužky ze záznamového zařízení nákladního vozidla S 10
4.5.2. Výkaz práce (výkaz odučených hodin v AŠ) S 10
4.6. Středisko celoživotního vzdělávání
4.6.1. Výkazy školení A 5
4.6.2. Kopie osvědčení S 5

 

 

 

 

 

 

[1] Viz stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů, dostupné on-line zde https://www.uoou.cz/dp/id_ktg=5088&archiv=1.