Domov mládeže

Přihláška k ubytování na školní rok 2021/22

Informace k platbě za ubytování

Žádost o ukončení ubytování v DM – pro nezletilého žáka

Žádost o ukončení ubytování v DM – pro zletilého žáka

 

Domov mládeže je součástí SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338, jejímž zřizovatelem je Královehradecký kraj.
Činnost a provoz organizace se řídí zejména Vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních a Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Domov mládeže (dále jen DM) je zařazen do I. kategorie s celkovou kapacitou 108 lůžek.

Ubytování je určeno především pro chlapce, ubytování pro dívky (žákyně naší školy je zajišťováno pouze výjimečně ) . V  případě většího zájmu žákyň o ubytování , je pak toto  zajišťováno v DMIŠJ Vocelova 1469/5, Hradec Králové II.

Ubytování

Žáci jsou ubytováni ve dvoulůžkových, standardně vybavených pokojích s možností bezdrátového připojení k internetu.
Společná sociální zařízení jsou v dostatečném počtu na každém patře DM.

K ukládání potravin lze využít společné chladničky, umístěné na každém patře DM.

K ohřevu pokrmů a zhotovení nápojů možno používat společnou čajovou kuchyňku se základním vybavením (elektrický vařič, rychlovarné konvice, mikrovlnná trouba, toustovač). Jinak mohou ubytovaní využívat k celodennímu stravování školní jídelnu umístěnou v areálu školy.

DM vede žáky k pravidelné přípravě na vyučování, dodržování hygienických návyků, plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových a odpočinkových činností. Nabízíme tyto sportovní – volnočasové aktivity:

  • stolní tenis
  • šipky
  • kulečník
  • posilování
  • florbal
  • fotbal
  • podle zájmu lze rozšířit aktivity o volejbal, basketbal a házenou.

Ubytovaní mají k dispozici společenskou místnost s velkoplošnou LCD televizí, místnost s PC, hernu stolního tenisu, šipek a kulečníku. Pro pravidelné sportovní kroužky (florbal, sálová kopaná a posilování) je využívána tělocvična a posilovna školy, pro fotbal slouží travnaté hřiště.

Dále je možno využívat nabídku kulturních a sportovních akcí města Hradec Králové.

Cena ubytování

Ubytování je poskytováno dle Vyhlášky MŠMT 108/2005 Sb., za úhradu ve výši 1 200,-Kč za kalendářní měsíc.

Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák není ubytován po všechny  dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák  z důvodů organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem, opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží.

Úplata se dle vyhlášky snižuje pouze těm žákům, kterým se pravidelně  střídá období teoretické výuky a praktického vyučování na jiném místě (v místě bydliště).

U žáků, kterým se pravidelně střídá období teoretické výuky a praktického vyučování po týdnu – tzn. při pobytu žáka na praxi v místě bydliště po dobu 14 dnů v měsíci, činí poplatek za ubytování 600,- Kč za kalendářní měsíc.

Snížení úplaty nemůže být poskytnuto  za kurzy, studijní stáže, nepřítomnost z důvodu nemoci, prázdnin, svátků, volna uděleného ředitelem školy

Platba za ubytování musí být uhrazena v předstihu, a to nejpozději k 15. dni předchozího měsíce (tj. ubytování na září musí být uhrazeno do 15. srpna), a to výhradně poukázáním stanovené částky na bankovní účet školní jídelny vedený u Komerční banky:

číslo účtu: 24030511/0100

variabilní symbol: náhodně vygenerované číslo předá p. Felingerová při zadání přihlášky do stravy, telef. č. 495 218 762

Ukončení ubytování

Ubytování je poskytováno na dobu jednoho školního roku (září – červen), samozřejmě s možností ubytovat žáka i v dalších letech (po dobu studia). Za závažné kázeňské přestupky však může být ubytování předčasně ukončeno kdykoliv v jeho průběhu. Ubytování může být též ukončeno na základě písemné žádosti zákonného zástupce nebo zletilého žáka doručené do 20. dne předchozího měsíce před požadovaným ukončením (při nedodržení této podmínky bude předepsána úhrada za celý započatý měsíc).

Pravidla chování, režim dne, práva a povinnosti ubytovaných jsou stanoveny ve Vnitřním řádu DM.

Stravování

Pro zájemce je zajištěna možnost celodenního stravování ve vlastní školní jídelně. Platba stravného musí být uhrazena taktéž v předstihu, a to společně s ubytováním na výše uvedený účet.

Cena stravy:

Snídaně 22,-Kč
Oběd č. 1,2 nebo 3 31,-Kč
Večeře č. 1 nebo 2 30,-Kč
studená večeře/balíček 15,-Kč

Celkem: 98,-Kč

Výdej stravy je realizován prostřednictvím elektronického čipu: cena 116,- Kč.
Strava na následující den se musí odhlásit nebo přihlásit nejpozději den předem do 11.00 hodin, a to přes internet nebo na přihlašovacím boxu v budově školy.