Školská rada

Citace ze školského zákona (č. 561/2004 Sb.)

§ 167

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

§ 168

Školská rada

vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

Příloha Velikost
Jednací řád 87.21 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 12. 06. 2018 59.00KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 24.10. 2017 59.00KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 21. 06. 2017 61 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 24. 06. 2014 315 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 27. 10. 2015 315 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 27. 06. 2016 63 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 20. 10. 2016 57 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 27. 6. 2016 48 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 20.12.2005 151.85 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 28.6.2006 153.81 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 25.10.2006 166.32 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 6.6.2007 75.31 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 30.10.2007 159.86 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 24.6.2008 77.78 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 21.10.2008 73.65 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 10.6.2009 77.06 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 21.10.2009 182.75 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 15.6.2010 227.5 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 25.10.2010 187.86 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 28.4.2011 232.48 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 25.10.2011 226.85 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 12.6.2012 234.35 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 31.10.2012 140.09 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 27.6.2013 240.57 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 23.10.2013 237.46 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 29.10.2014 242.75 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 11. 6. 2015 295.61 KB
Zápis ze zasedání školské rady dne 24.10.2022 728 KB