SRPŠ

Stanovy spolku rodičů a přátel  SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338

 

I.  Název a sídlo

Název:    Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338

Sídlo:      Vocelova 1338, 500 02   Hradec Králové

IČO:         75077965

 

II.  Účel spolku

 • Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU, je dobrovolným sdružením rodičů zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a o práci školy.
 • Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy a jiných organizací.  K zabezpečení svých cílů jedná se školou, s orgány samosprávy a státní správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování.
 • Spolek je založen jako dobrovolné sdružení občanů podle zákona č. 89/2012 Sb.
 • Sídlo Spolku je totožné se sídlem školy.

 

III.  Hlavní činnost spolku

Činnost spolku je  zaměřena  na koordinaci a sjednocování výchovného působení školy a rodiny a dalších výchovných institucí a rodiny, dalších výchovných institucí a na účinnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Ke splnění těchto základních cílů Spolek zejména:

 • Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování.
 • Seznamuje rodiče a veřejnost se vzdělávacími a výchovnými cíli a úkoly školy.
 • Přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí  i materiálního vybavení
 • Předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, vyjadřuje z pohledu rodičů k právním normám v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Aktivně se podílí na činnosti orgánů samosprávy a spolupracuje s orgány státní správy ve školství.

 

IV.  Členství ve spolku

 • Individuálním členem Spolku může být občan starší 18 let, který se souhlasí se stanovami a s programem Spolku. Člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti spolku, volit a být volen do orgánů Spolku, vznášet své názory a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých návrhů. Má za povinnost dodržovat ustanovení Spolku a včas platit členský příspěvek.
 • Spolek ve spolupráci s vedením školy zabezpečuje shromáždění rodičů jednotlivých tříd k jednání o zásadních společných  otázkách výchovy a vzdělávání žáků ve škole.
 • Členství vzniká přijetím za člena členskou schůzí.
 • Člen Spolku má právo:
 1. účastnit se jednání shromáždění delegátů a podílet se na jeho rozhodování hlasováním
 2. podílet se na činnosti Spolku
 3. volit do orgánů Spolku
 4. být volen do orgánů Spolku
 5. předkládat návrhy, podněty, vznášet své názory, náměty a připomínky, osobně se účastnit se projednávání návrhů
 • Člen Spolku má povinnost:
 1. dodržovat Stanovy, plnit usnesení orgánů Spolku
 2. aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku
 3. včas platit členské příspěvky
 4. Spolek nevede seznam členů, proto nebude seznam členů zpřístupněn
 • Členství ve Spolku zaniká:
 1. vystoupením
 2. vyloučením
 3. smrtí  fyzické osoby
 4. zánikem právnické osoby
 5. dalšími způsoby stanovenými zákonem

 

V.  Orgány spolku

 • Pro zabezpečení činnosti Spolku jsou zřízeny  následující orgány:
 1. členská schůze
 2. shromáždění delegátů (delegáti zvoleni na dílčích členských schůzích)
 3. výbor
 4. kontrolní komise

 

ad1/   Členská schůze

Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členskou schůzi tvoří všichni  členové spolku. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se  spolku, zejména:

 • schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov
 • volí a odvolává členy výboru
 • volí a odvolává členy kontrolní komise
 • rozhoduje o názvu spolku
 • stanoví výši členského příspěvku
 • projednává a schvaluje zprávu o činnosti spolku
 • rozhoduje o přijetí za člena spolku a rozhoduje o vyloučení členy
 • projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a rozpočtu spolku
 • rozhoduje o zániku spolku a majetkovém vypořádání

 

Zasedání  členské schůze svolává předseda  ve spolupráci s ředitelem školy podle potřeby, nejméně však jednou ročně, a to vždy v termínu třídních schůzek. Předseda ve spolupráci s ředitelem školy je povinen svolat členskou schůzi do 40ti dnů od doručení podnětu, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina spolku nebo kontrolní orgán spolku. Informace o konání členské schůze je vždy  vyvěšena na webových  stránkách školy.   

Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina členů spolku. Členská  schůze rozhoduje usnesením nadpoloviční většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má při rozhodování jeden hlas. Hlasy členů si jsou rovny. Působnost členské schůze plní rovněž shromáždění delegátů.

 

Ad 2/ Shromáždění delegátů

Působnost členské schůze plní shromáždění delegátů, které je tvořeno shromážděním volených zástupců jednotlivých tříd. Delegáti jsou zvoleni na dílčích členských schůzích jednotlivých tříd. Za každou třídu je volen  jeden delegát. Shromáždění delegátů projednává činnost Spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány Spolku a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku.

Shromáždění delegátů je svoláno předsedou Spolku podle  potřeby ve spolupráci s vedením SOŠ a SOU, nejméně 2x za rok, a to vždy v termínu třídních schůzek.

Shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina delegátů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů delegátů přítomných v době usnášení. Každý delegát má jeden hlas.

Delegát může z funkce delegáta dobrovolně odstoupit, nebo ho může shromáždění delegátů pro hrubé porušení jeho povinností odvolat.

Delegát přenáší na shromáždění delegátů Spolku stanoviska členů dle třídních schůzek, připomínky, podněty, stížnosti a doporučení členů. Na třídních schůzkách informuje členy o jednáních  Spolku, o činnosti Spolku a zabezpečuje plnění usnesení  shromáždění delegátů.

 

Ad 3/  Výbor

Výbor je kolektivní statutární orgán Spolku, který spravuje jeho záležitosti mezi členskými schůzemi delegátů.

Výbor má zpravidla  5členů a tvoří ho: předseda, místopředseda, jednatel, finanční hospodář  a další člen výboru.

Schůzi výboru svolává předseda, popřípadě místopředseda.  Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny členů výboru.  K přijetí návrhu je třeba souhlasu většiny přítomných členů výboru.  Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

Z jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předseda  a zapisovatel.

 

Ad 4/ Kontrolní komise

Kontrolní komise je kontrolním orgánem Spolku.  Za svoji činnost odpovídá pouze shromáždění delegátů, kterému předkládá zprávy s návrhy na odstranění zjištěných závad a nedostatků. Kontrolní komise je volena shromážděním delegátů.

Kontrolní komise má 3 členy. Členy kontrolní komise nemohou být členové výboru. Členové kontrolní komise volí ze svého středu předsedu na její ustanovující schůzi.

Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy. Kontroluje veškerou činnost a hospodaření Spolku a jeho orgánů a provádí revizi účetních dokladů nejméně 1xročně.

V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od členů dalších orgánů Spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivými záležitostem.

Předseda kontrolní komise má právo zúčastnit se všech schůzí výboru s hlasem poradním.

 

VI.  Jednání jménem  Spolku

Jménem Spolku jedná řádně zvolený předseda, jednatel a finanční hospodář, a to každý z nich samostatně. Další členové výboru mohou jednat pouze na základě pověření výboru. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

 

VII.  Zrušení Spolku

Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo fúzí s jiným spolkem nebo  změnou právní formy nebo rozhodnutím soudu o jeho zrušení s likvidací.

 

VIII.  Způsob majetkového vypořádání při zániku Spolku

V případě zániku Spolku dobrovolným rozpuštěním, rozhodne členská schůze Spolku o způsobu majetkového vypořádání.

IX.  Závěrečná ustanovení

 1. Ruší se stanovy registrované Ministerstvem vnitra pod čj. VS/1-1/55 408/03-R  ze dne 5.11. 2003.
 2. Tyto Stanovy Spolku byly projednány a přijaty členskou schůzí  dne  12.4.2017