Názorná výuka – 0900P2005

Popis projektu

Název projektu č. 0900P2005:

Výukový software pro automobilní obory SŠ

Název dotačního programu: Projekty SIPVZ

Rozsah: působnost regionální

Cílová skupina: žáci a studenti

Okruh: C – využití ICT na středních avyšších odborných školách

Téma: 1.1 – vytvoření výukového obsahunebo výukového materiálu

Anotace:

Cílem bylovytvoření názorných výukových materiálů pro teoretickou výuku i odborný výcvik,praktická měření a kontrolu činnosti elektroniky motoru, tedy zavedení systémunázorné výuky elektronického řídícího systému zážehového motoru s využitímvýpočetní techniky a specializovaného softwaru. Dále vytvoření základníhovybavení nového pracoviště přípravky a měřicí technikou a výroba nové učebnípomůcky pro výuku elektronických systémů vozidla. Pro každé měření byly vytvořitmetodické návody a protokoly s hypertextovými odkazy na teoretický výklad akontrolními otázkami pro žáka. Systém završit souborem testových otázek propočítačový program „Interaktivní výuka“ a zařadit jako plánovitousoučástí výuky v naší škole.

Zdůvodnění projektu

Profesní příprava odborníků pro automobilní průmysl za současné elektronizacecelého odvětví si vyžaduje potřebu změn v profesní přípravě středoškolskypřipravených absolventů. Protože dosud nebyl v ČR k dispozici vhodný výukovýsoftware pro měření na elektronickém systému řízení motoru, pokusili jsme seřešit tuto situaci vytvořením programového systému, který v plné šíři postihujeinovace v automobilovém motoru.

Popis navrhovaného řešení:

Nejmodernější zavedené technologie a výrobky nenímožné vyučovat jinak, než s využitím nejmodernější techniky. Žáci se musínaučit používat všechny moderní nástroje výpočetní techniky v praxi. Docházítak k přizpůsobování osnov nejen současnému vývoji v konstrukci vozidel, ale imožnostem diagnostické a měřicí techniky.

Pro výuku je nutno připravit specializovanou učebnu – laboratoř, vybavenou plněfunkčním motorem, měřicí a diagnostickou technikou – v našem případěnotebookem, příslušným softwarem pro diagnostiku snímačů, akčních členů ařídící elektroniky, dataprojektorem pro kolektivní výuku, scannerem, tiskárnou,souborem specielních měřicích přípravků a programů s příslušnými šablonamilaboratorních protokolů.
Notebookem a dataprojektorem musí být vybaven i vyučující v teoreticképřípravě.
Pro teoretickou přípravu dále bude sloužit digitálně zpracovaná teoretickáčást, na kterou budou navádět hypertextové odkazy v měřicích protokolech. Kověřování znalostí vypracovat soubor otázek pro testovací program „Interaktivnívýuka“.

Detailní rozpis řešení:

a) Vybavení specializované laboratoře, bez kterého výuku nelze provádět:

– přípravek – funkční elektronicky řízený motor Fabia 1,4 MPI 50 kW

– přípravek – měřící box
– počítačová sestava (věž, monitor, klávesnice, myš) – 3x,
– zasíťování počítačů v laboratoři a do sítě školy,
– notebook pro měření na motoru,
– potřebné základní softwarové vybavení:
– MS Windows XP
– MS Office XP
– AVG 7
– speciální software s příslušnými sondami:
– VIVID Workshop –informační databáze vozidel – osazení čidly a akčními členy a

jejichparametry. (Vyhledávání dat k jednotlivým vozidlům před vlastním měřením.)
– HD 26 PCD, HD 34, HD 201 – měřicí a simulačnísada určená pro školy
– VAG-Pro – pro čtení a přepisování pamětiEEPROM řídicích jednotek
– SW doplněk – dvoukanálový osciloskop
– speciální přístroje pro měření a kontrolu:
– MITYVAC – ruční podtlakový a tlakový testervhodný pro spolupráci s HD25.

Umožňujesimulaci tlakových a podtlakových podmínek v motoru, kontrolu tlakových

snímačů.
– Průmyslový endoskop – pro prohlíženínepřístupných prostorů ve vozidle.

Vyhledáváníkomponentů v nedostupných místech
– L50 Lambdatester -jednoduchý přístroj k rychlému otestování správné funkčnosti

lambda-sondy.Užití: kontrola funkce emisního systému vozidla.
– pro celé pracoviště jeden scanner, jedna tiskárna, dataprojektor,plátno
– příslušné šablony laboratorních protokolů v počít. souboru
– počítačový soubor s teoretickou částí

b) Zpracována metodika:

– nutnost názorného teoretického výkladu funkce snímacích a akčních členů ajejich začlenění do systému,
– vypracovány soubory názorných metodických návodů a protokolů k měření shypertextovými odkazy na teoretický výklad, zobrazením umístění kontrolovanýchprvků a měřicích míst na motoru a podle možností doplněny vlastními příkladyzaznamenaných průběhů signálů, kde v závěru žák musí zodpovědět kontrolníotázky,
– vypracován soubor otázek do testovacího programu „Interaktivní výuka“, kterýje využíván též v počítačové učebně s možností vyhodnocení výsledků celéhokolektivu,

b) Potřebná výbava vyučujícího pro teoretickou výuku:

– notebook s příslušným softwarem (viz výše) a soubory,
– dataprojektor, promítací plátno

Protokol o měření je pro žáka nejen zadáním praktického úkolu a výkazem oprovedeném měření, ale též metodickým návodem a názornou učební pomůckou a provyučujícího zpětnou vazbou o pochopení ověřované látky.

Závěr:

– vybudováno specializované měřicí a diagnosticképracoviště, vybavené přípravky – funkčním motorem Fabia 1,4, měřícím boxem,notebookem, dataprojektorem a diagnostikou (softwarem).

– zpracovány návody na měření s hypertextovýmiodkazy na vysvětlující texty – viz „Elektronický systém SIMOS 3PA“

– zpracovány zkušební testy

Naše dlouhodobé zkušenosti a výsledky mohou býtvyužity i v ostatních školách podobného zaměření – SOU, SOŠ, ISŠ, COP, VOŠ.

Ukázka návodu na měření

Elektronický systém řízení motoru SIMOS 3 PA

(Škoda Fabia 1,4 MPI – 50kW, motorcode ATZ, r.v. 1999-2000)

(1,4 MPI – 50KW, motorcode AQW, AME,r.v. 2001-2007)

 1. snímač otáček a polohy klikové hřídele
 2. snímač polohy vačkové hřídele
 3. snímač tlaku v sacím potrubí
 4. snímač teploty nasávaného vzduchu
 5. snímač teploty chladící kapaliny
 6. snímač polohy škrtící klapky
 7. snímač polohy plynového pedálu
 8. snímač klepání
 9. lambda sonda před katalyzátorem
 10. spínač brzdového pedálu
 1. spínač spojkového pedálu
 2. relé palivového čerpadla
 3. elektrické palivové čerpadlo
 4. Vstřikovací čerpadlo
 5. ventil nádobky s aktivním uhlím
 6. Koncový stupeň zapalování + zapalovací cívky
 7. nastavovač škrtící klapky
 8. lambda sonda za katalyzátorem
 9. ventil zpětného vedení výfukových plynů