Názorná výuka – 1195P2006

Anotace – Tisková zpráva

V rámci projektu byly vytvořeny materiály pro zavedení systému názorné výuky ve studijním oboru  Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov s využitím výpočetní techniky a specializovaného softwaru. Zajistil škole moderní vybavení potřebným softwarem a novými učebními pomůckami pro výuku měřicí a regulační techniky,elektrických a instalatérských rozvodů.

Byly nově vytvořeny specializované učebny vybavené počítači a pomůckami pro kolektivní výuku, souborem specielních měřicích přípravků a programů,pracovními návody a protokoly pro žáky (metodika měření, odkaz  na teorii,kontrolní otázky):

– „Laboratoř školy“ – pro teoretickou výuku a laboratorní cvičení. PC vybaveny SWpro kreslení schémat a měření. Pracoviště žáků vybavena elektrickými rozvody.

– „Laboratoř elektroinstalací“ – pro praktickou výuku a propojování od jednoduchýchprvků  až po prvky pro regulaci a řízení.PC vybaven SW pro kreslení schémat a měření.

– „Laboratoř instalací“ – vybaveno pro nastavení a měření parametrů na rozvodech užitkové a otopné vody, programovatelné řízení.

Ověření proběhlo v teoretické ipraktické výuce u žáků oborů Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov, Autoelektrikář, Instalatér, Silniční doprava v předmětech Elektronika, Automatizace, Elektrická měření. Dále bylo ověřováno napartnerské škole Střední školapolytechnická Brno.

Podobný výukový systém dosud nebyl v ČR k dispozici. Podařilo se skloubit teoretickou výuku a odborný výcvik.

Výstupy projektu

Projektu ev.č. 1195P2006 „Výukový software pro nový studijní obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov“.

V rámci projektu  1195P2006 vzniklo:

1. Laboratoř školy – LŠ (učebna 24)

vybavení HW:

– 1řídící PC, 10 žákovských PC + dataprojektor+ plátno + scanner + tiskárna

-zasíťování do sítě školy

– instalace+ napájení + rozvody

vybavení SW

– WSCAD

-ControlWeb

– PROFICAD

– PCS500 +PCG10/8016

– protokoly k labor. cvičením a navazující teoretická vysvětlení – seznam Příloha 2

příslušenství:

-univerzální přípravek „A“ – s oper. zesilovačem – Příloha 4

– univerzální přípravek „B“ – OZ jako komparátor – Příloha 5

-sestava:komparátor s OZ + čidla (teplota, osvětlení… ) + výkon. stupeň (tranzistor srelé) (Příloha 3)

Činnosti v LŠ:  teoretická výuka a laboratorní cvičení

v předmětech:Automatizace, Elektrická měření, Měření a regulace, Rozvod a užití el. energie,

Elektronika, Elektrické stroje a přístroje, Základy elektrotechniky, Odborná cvičení, IKT

laboratorní cvičení podle seznamu v Příloze 2

– regulace

– mechanické a elektrické spínače

– logické obvody

– termistor

– operační zesilovače

– návrhy rozvodů (rozvaděč)

– návrhy regulátorů

– ID (sítě PC, zabezpečení objektů…)

2. Laboratoř (dílna) elektroinstalace – LE

Vybavení HW:

– 1 PC+dataprojektor + plátno + scanner + tiskárna

-univerzální přípravek „A“ – s oper. zesilovačem

– univerzální přípravek „B“ –  OZ jakokomparátor

sestava:komparátor s OZ, čidla (teplota, osvětlení… ), výkonový stupeň (tranzistor srelé), akční člen, spotřebič

– modul komparátor s OZ

– modul výkonového spinače

– soupravy:(Schéma – Příloha 6)

– měření tlaku (Expanzomat, Kompresor 0-8 bar, Manometr skontaktem 0-1 bar,

Snímač tlaku 501,Digitální zobrazovač XA 100C 1 AU, Kulový uzávěr ½“)

– měření teploty (Snímač P10 I, Digitální regulátor XA 110C1 AU, Trafo 230/24V/25A,

Termostat ES13/24AC-100, Snímač P13)

– frekvenční měnič pro regulaci výkonu (ACS 550-01-03-A3-4)

– programovatelná regulace Promos RT 35 v plechovémrozvaděči

– měření hladiny (UZV sonda PL-517, snímání hladiny MAVE2S-3 24V, sonda PS-2, Čerpadlo

přepouštěcí SCRSperoni 25-40)

– Rozvodnice bezpečná + pomocný materiál …

– základní silnoproudázapojení (tlačítka, relé, stykače, signalizace

vybavení SW:

– WSCAD

– PCS500 +PCG10/8016

-ControlWeb

– PROFICAD

– dokumentace pro zpracování protokolů z labor. cvičení

Pracoviště:

10pracovišť – základní zapojení silnoproudá (tlačítka, relé, stykače,signalizace)

-aplikace čidel a akčních členů (termistor, teploměry, elektroventily),

– zabezpečení objektů

– regulační sestavy (čerpadla, teploměry,kaskáda kotlů, zásobníky,…)

Předpoklad rozšíření o „inteligentní dům“ př. Synco, dům z laťoviny + střecha imitace krytiny, okno Velux s roletou, roleta garáž. vrata, PC sítě,zabezpečení objektu, …

3. Laboratoř instalace – LI –vybavení :

– stolní počítač + příslušný SW

-elektrokotel s rozvodem do různých typů regul. obvodů s využitím komponentů z elektrodílnyLE

– cvičná stěna pro provádění měření a regulace na rozvodech medií  (Příloha 6)

Činnost:

– měření průběhu regulace, teplot a tlaků jednotlivých medií (Příloha 7)

4. Projekt umožnil:

– skloubení oborů elektrikář a instalatér s výstupem = maturita

– provázanost teorie s praxí

– vybavení nové učebny a dílny jak uvedeno výše

– zpracování metodiky teoretické i praktické výuky, měření …V návodech k měření jsou hypertextové

odkazy na principy funkce měřeného objektu

– učivo graduje, od regulace až k „inteligentnímu domu“

– využívat kreslicía simulační programy

 

Zpráva o ověření

Střední škola polytechnická,Brno, Jílová 36g

Zpráva o vyhodnocení ověření projektu ev.č. 1195P2006 „Výukový software pro nový studijní obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov“

Pro realizaci a spolupráci s partnerskou školou SOŠ a SOU Vocelova Hradec Královébyl stanoven na naší škole řešitelský  kolektiv – tým ve složení

vedoucí:   ředitel školy Ing. Andrzej Bartoś,

členové:   Ing. SlavomírOplatek, PaedDr. Petr Duchek, Marek Procházka

Vměsíci září 2006 byl před nás položen úkol seznámit se s cílem a popisem výše zmíněného projektu a ověřit jeho realizaci v   podmínkách naší školy, vybrat avyzkoušet některé vhodné úkoly zadání přímo v teoretické i praktické výucepříslušných předmětů u  oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov. V konečné fázi vytvořit oponenturu projektu na základěv lastních  poznatků získaných při ověřování.

Dne 18.9.2006 jsme navštívili řešitelskou školu abychom se seznámili se skutečným stavem a načerpali zkušenosti z   konkrétní realizace projektu přímo na místě od autorů. Zároveň jsme získali potřebné materiály nutné k provádění názorné výuky i  měření dle zadání projektu (viz Zápis z úvodního jednání ze dne 18.9.2006).

V souladu s časovým harmonogramem byly na naší škole předvedeny všechny zpracované úkoly a některé vybrané procvičeny  v plném rozsahu. Potvrdilo se, že předložené úkoly lze využít jak v teoretické výuce jako demonstrační, tak i v laboratorních cvičeních a  v odborném výcviku. Jednotlivé úkoly lze dále rozvíjet podle technických možností uživatele. Celková koncepce úloh umožňuje využít je  nejen jako dílčí demonstrační úlohy, ale i jako souhrnnou úlohu umožňující naučit a procvičit celé probírané téma.

Materiální, technické,metodické a didaktické zpracování projektu lze využít v plném rozsahu přit eoretické i praktické výuce. Zefektivňuje přípravu učitele na vyučování a při dostatečném materiálním zabezpečení zvyšuje intenzitu a efektivnost výuky.Unifikace  měřicích protokolů usnadňuje vlastní měření a umožňuje optimalizaci a objektivizaci hodnocení žáků. Úlohy jsou svými variantami  řešeny na celé škále kognitivních, efektivních a psychomotorických úrovní a jsou tedy použitelné pro žáky učebních i studijních oborů.

Projekt je odborně zpracován na požadované úrovni s využitím profesní terminologie a reaguje na inovační technologie v oblasti  regulace, řízení a automatizace. Cenová náročnost materiálního vybavení se jeví jako vysoká, ale po porovnáním sp ožadovaným   profilem absolventa je nezpochybnitelná. Ověřovaný projekt je vzhledem k jeho komplexnímu obsahu možné využít i na jiných školách  obdobného kurikulárního zaměření.

Dne 6.12.2006 je dojednáno závěrečné vyhodnocení projektu na řešitelské škole s předáním všech zkušeností autorům a  realizátorům.

V Brně dne 30.11.2006

ředitel školy

Ing.Andrzej Bartoś, v.r.