Základní informace pro uchazeče o ubytování

SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 vyzývá zájemce k podání přihlášek k umístění do domova mládeže naší školy na adrese Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové.

Přihlášky se přijímají do 31. 05. 2024.

Žáci budoucích 1. ročníků podávají přihlášky do 20. 6. 2024.

Z důvodu hygienického vybavení se ubytovávají pouze chlapci.

Ubytování se poskytuje vždy na období 1 školního roku s výjimkou hlavních prázdnin. Na ubytování v DM nemá žák střední školy nebo student vyšší odborné školy právní nárok.

 

Právní předpisy uplatněné pro přijímání žáků a studentů k umístění do domova mládeže (dále DM)

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění;
 • Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění;
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění;
 • Směrnice Pravidla pro umísťování žáků a studentů k ubytování.

 

Podmínky pro umístění žáka nebo studenta do DM

 • Řádně vyplněná a podaná přihláška včetně povinných příloh (příloha 1 – tiskopis, příloha 2 – výpis z IDOSu, případně další přílohy, které by mohly doložit kritéria), kterou podává zákonný zástupce nezletilého žáka, nebo zletilý žák nebo student. Přihláška musí být podána na tiskopisu vydaném SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338.
 • Žák nebo student se vzdělává na škole nebo bude v okamžiku nástupu k ubytování přijat k souvislému vzdělávání na střední nebo vyšší odborné škole, která je součástí vzdělávací soustavy ČR.
 • splní další podmínky pro přijetí stanovené směrnicí Pravidla pro umísťování žáků a studentů k ubytování.

 

Kritéria pro přijetí žáků a studentů do domova mládeže

O umístění žáka/studenta do domova mládeže rozhodne ředitel školy nebo školského zařízení. V případě většího počtu přihlášek, než je kapacita Domova mládeže, budou uplatněna při umísťování následující kritéria:

 • Přednostně jsou přijímáni žáci SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338.

Dále se zohledňuje:

 • Vzdálenost místa trvalého bydliště od města vzdělávání (tj. Hradec Králové) a úroveň dopravní obslužnosti (příloha č.2 – výpis/výtisk ze systému IDOS s nastavením doby odjezdu z adresy bydliště do Hradce Králové na terminál hromadné dopravy nebo hlavní nádraží; do poznámky lze uvést časovou náročnost cesty) – 0 až 40 bodů.
 • Počet přestupů z místa trvalého bydliště do místa vzdělávání – 0 až 30 bodů.
 • Věk žáka/studenta (nezletilí žáci jsou upřednostněni před zletilými žáky/studenty vyšší odborné školy) – 0 až 40 bodů.
 • Sociální poměry a zdravotní stav žáka/studenta (dokládá žadatel potvrzením lékaře, resp. příslušného orgánu, např. udělením dávek v hmotné nouzi, nebo požádá písemně ředitele o zohlednění jím popsané situace) – 0 až 40 bodů.
 • Studium posledního ročníku daného oboru – 20 bodů.
 • Domovem mládeže udělená kázeňská opatření ve školním roce, ve kterém žák podává přihlášku pro následující rok –  -10 až – 30 bodů.

Rozhodnutí o umístění/neumístění uchazeče k ubytování na Domově mládeže bude vydáno 26. 6. 2024 a bude odesláno písemně podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb.

Rozhodnutí je možné vyzvednout i osobně na Domově mládeže ve dnech 26. 6. a 27. 6. 2024 od 10 do 18 hodin.

 

Zákonní zástupci nezletilých uchazečů a zletilí uchazeči mají možnost do 24. 6. 2024 (včetně) nahlédnout do podkladů, které k rozhodnutí vedly, a to v souladu s § 36 zákona č. 500/ 2004 Sb., správní řád.

 

Kontaktní údaje pro podání přihlášky včetně povinných příloh:

Adresa podatelny: SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338

Vocelova 1338

500 02 Hradec Králové

 

datová schránka:    vwcpdkt

 

 

 

Další informace k ubytování v DM, vnitřní řád DM a ostatní dokumenty naleznete na webových stránkách školy www.vocelova.cz v záložce Služby – Domov mládeže.

 

 

 

 V Hradci Králové 29. 4. 2024