Detail novinky

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků a vydání výpisů vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021:

Hodnocení žáků bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou. Zároveň bude při hodnocení zohledněna i specifická situace a vysoký podíl distanční výuky v tomto pololetí. Tak, jak je popsáno v aktuálním školním řádu.

Nebude-li možné žáka, dle školního řádu, klasifikovat v 1. pololetí, ředitel školy pro jeho vyzkoušení stanovil náhradní termín dle individuální domluvy s příslušným vyučujícím, nejdéle však do 26. 3. 2021. Žáci si do 15. 2. 2021 s vyučujícím sjednají termín přezkoušení. Žáky, kteří nesplní podmínky klasifikace za 1. pololetí do 26. 3. 2021, pozve třídní učitel společně se zákonnými zástupci (rodiči) do tří pracovních dnů k projednání vzniklé situace k řediteli školy nebo pověřenému zástupci.

Vydání výpisů vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021:

Známky za 1. pololetí budou k dispozici žákům a rodičům v systému Bakaláři od 28. 1. 2021. Výpis z vysvědčení se předá žákům nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Žáci a rodiče, kteří si budou chtít vyzvednout výpis v papírové formě dříve, se domluví s třídním učitelem, a tento výpis si pak mohou po prokázání totožnosti vyzvednout na sekretariátu školy od 29. 1. 2021.


Vytvořeno: 20.1.2021