Detail novinky

Povinné testování ve školách z hlediska GDPR

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců a žáků

v rámci povinného testování[1]

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, IČ: 00175790, sídlem Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové, jako správce je povinen v souladu se zásadou transparentnosti informovat své zaměstnance, žáky a případné uchazeče o zpracování osobních údajů, které se jich týkají. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy. Tento dokument slouží k řádnému informování zaměstnanců a žáků o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů v souvislosti s nařízením povinného testování zaměstnanců školy a dále žáků na přítomnost nákazy COVID-19. Osobní údaje mohou být zpracovány elektronicky nebo manuálně v listinné podobě vlastními zaměstnanci správce.

 

Správce osobních údajů

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, IČ: 00175790

Adresa: Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové

Telefon: + 420 495 212 861

E-mail: sekretariat@sosasou-vocelova.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů/Pověřená osoba správce Centrum investic, rozvoje a inovací, příspěvková organizace Královéhradeckého kraje vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 863, IČO: 712 18 840, kontaktní osoba: Mgr. Eva Nárovcová

Adresa: Soukenická 54/8, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 725 928 567

E-mail: vz@cirihk.cz

Účel zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje zaměstnanců a žáků jsou zpracovávány za účelem:

·         předcházení dalšího šíření onemocnění COVID-19,

·         zvýšení bezpečnosti pracovního prostředí (zaměstnanci) a zvýšení bezpečnosti pro žáky školy,

·         prokázání plnění a kontroly plnění povinností uložených správci právními předpisy.

Právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů zaměstnanců a žáků vedených v evidenci provedených testů je plněním právní povinnosti uložené správci dle čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i) obecného nařízení.

Testování zaměstnanců školy je prováděno na základě mimořádného opatření MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021, kterým je vydán příkaz k provedení testování zaměstnanců školy na přítomnost onemocnění COVID-19 dle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo výše uvedené nařízení dle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.

Testování žáků je prováděno na základě mimořádného opatření MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021, kterým je vydán příkaz k provedení testování žáků případně uchazečů na přítomnost onemocnění COVID-19 dle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo výše uvedené nařízení dle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Evidence provedených testů bude obsahovat osobní údaje – jméno, příjmení, číslo zaměstnance (u zaměstnanců), datum provedení testu a výsledek testu [zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i) obecného nařízení], případně důvody neprovedení testu (testování provedeného mimo zaměstnavatele, prodělané očkování, prodělaná nemoc COVID-19 ne starší 90 dní, práce z domova mezi dvěma testováními, pracovní neschopnost včetně karantény). Rozsah evidovaných údajů je závislý na zákonných povinnostech správce a oprávněných požadavcích příslušných orgánů (orgánů veřejného zdraví či jiných orgánů na základě zákona).

 

Z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví je při testování zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu dle čl. 9 odst. 2 písm. i) obecného nařízení.

 

Za zaměstnance se považují také dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a další osoby, které vykonávají práce nebo obdobné činnosti na pracovišti spolu se zaměstnanci zaměstnavatele.

 

Doba uložení osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů bude probíhat a evidence provedených testů bude vedena do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců a žáků.

 

Lhůta pro uchování osobních údajů a evidence provedených testů nebyla v rámci mimořádného opatření stanovena, avšak s ohledem na povinnosti, které jsou na správce kladeny výše uvedenými právními předpisy, bude maximální doba uchování osobních údajů a evidence provedených testů 3 roky od doby jejich pořízení. Tato lhůta se jeví jako nezbytná z důvodu nutnosti prokázání plnění uložených povinností vůči orgánům ochrany veřejného zdraví, které jsou nadány kontrolou plnění uloženého opatření správcem. Doba uložení evidovaných údajů je závislá na zákonných povinnostech správce a oprávněných požadavcích příslušných orgánů (zdravotních pojišťoven, orgánů veřejného zdraví či jiných orgánů na základě zákona).

 

Příjemci osobních údajů

 

Orgány ochrany veřejného zdraví za účelem případné kontroly plnění uloženého opatření.

 

Předání do zahraničí Správce nepředává osobní údaje mezinárodním organizacím či do třetích zemí.

Práva subjektu údajů

 

·         Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 obecného nařízení)

Zajištěno na základě žádosti subjektu údajů v rozsahu údajů o něm zpracovávaných.

·         Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 obecného nařízení)

Subjekt údajů má právo požadovat opravu osobních údajů, pokud budou v evidenci provedených testů uvedeny nepřesné osobní údaje.

·         Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 obecného nařízení)

Právo na výmaz osobních údajů může subjekt údajů uplatnit pouze, pokud by ze strany správce docházelo ke zpracování osobních údajů, u nichž pominul účel jejich zpracování.

·         Právo na omezení zpracování (čl. 18 obecného nařízení)

Nelze uplatnit s výjimkou, pokud subjekt údajů osobní údaje potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

·         Právo podat stížnost u Úřadu jako dozorového úřadu (čl.77 obecného nařízení)

Každý subjekt údajů (pokud se domnívá, že došlo k porušení obecného nařízení) má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail posta@uoou.cz.

Automatizované rozhodování, včetně profilování Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.

 

[1] Využit vzor dostupný online na stránkách ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/k-povinnemu-testovani-zamestnancu-rozsirene-vyjadreni/d-48835

 


Vytvořeno: 15.4.2021