Názorná výuka – 255P2004

Anotace

INFORMACE O SCHVÁLENÉM PROJEKTU:

Metodika názorné výuky elektrotechniky a elektroniky
v autooborech s využitím PC

 Pilotní projekt

C – Implementace výukového softwaru na středních školách

SOŠ a SOU Vocelova 1338, Hradec Králové, Vocelova 1338, Hradec Králové

Telefon: 495212861

E-mail: sekretariat@sosasou-vocelova.cz

Realizované projekty v minulých letech:

Anotace projektu:

Cílem projektu je zavedení systému názorné výuky elektrotechniky a souvisejících předmětů v autooborech s využitím adekvátní výpočetní techniky. Sestavení výukových metodik a jejich posloupností gradujících podle náročnosti v návaznosti na tématické plány, pro různé formy výuky s využitím PC-pro automobilové a příbuzné obory. Využití počítačových učeben a prezentační techniky v jednotlivých třídách. Data i výukové metodiky budou zpracovány v takovém formátu, specifikaci, struktuře, obsahu a katalogizaci, aby mohly být začleněny do školského vzdělávacího portálu. Takto budou k dispozici všem pedagogům a školám v celé České republice. Navržený systém je zabezpečen vytvořením metodických šablon pro každé měření, vyrobenými přípravky a měřící technikou aplikující moderní výpočetní techniku a softwarem.

Přiznaná dotace: 396627,- Kč

© Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2003

Úvod

Úvodní informace ke zveřejněnému Pilotnímu projektu

Na naší škole byl v průběhu roku 2004 zpracován a realizován v rámci programu Implementace výpočetní techniky do výuky Pilotní projekt s názvem

„Metodika názorné výuky elektrotechniky a elektroniky v autooborech s využitím PC“

jako doporučený výukový systém s využitím výpočetní techniky

Stručný popis původního stavu

Elektrotechnická laboratoř v naší škole byla vybavena dvěma počítači s externím osciloskopickým doplňkem a standardní měřící technikou. Laboratoř byla navržena pro 10 žáků (pracují ve dvojicích, t.j. 5 pracovišť). V rámci laboratorních cvičení předepsaných podle osnov byly vypracovány a používány některé šablony protokolů a přípravky pro konkrétní měření a vyhodnocování výsledků.

Stav po realizaci

Nyní je laboratoř vybavena pěti počítači s odpovídajícím softwarem, osciloskopickými doplňky, scannerem, tiskárnou, souborem specielních měřicích přípravků a programů s příslušnými nově vytvořenými šablonami laboratorních protokolů. Všechny počítače jsou propojeny mezi sebou a do sítě školy.

Všech pět pracovišť je vybaveno sadou přípravků pro názornou výuku a měření v základech elektrotechniky, elektroniky a digitální techniky. Univerzálnost přípravků umožnila minimalizovat jejich počet. Specielní jednoúčelové přípravky vhodně doplňují výuku, ukazují názornost systémů a umožňují měření .

Dále je vyučující vybaven notebookem a dataprojektorem, což umožňuje kvalitní přípravu na hodinu a spoří čas při výkladu. Současně může vyučující prezentovat aktuální technické novinky a výukové programy výrobců automobilů. To je předpokladem efektivní a názorné výuky.

Notebook umožňuje žákům využívat speciální programy pro diagnostiku automobilů, jako jsou VAG COM (Automobilní diagnostika), HD 25 (Automobilní diagnostika – jednokanálový osciloskop + simulace pro školy), HD 26 PCB (doplněk k HD 25 – tlaková sonda pro měření na vozidlech).

Software umožňuje žákům:

– zpracování měřicích protokolů z laboratorních cvičení formou tabulek a grafů s využitím programu Excel, čímž se žáci procvičují ve využívání výpočetní techniky v praxi. Síťové propojení počítačů v laboratoři s učebnami pro výuku výpočetní techniky dovoluje pozdější dopracování dokumentace.

– vypracování ročníkových prací v návaznosti na tématické plány, kde využívají software na úpravu obrazové a foto dokumentace (Corel),

– vypracování kompletní dokumentace k měřicím přípravkům od návrhu el. schématu (ProfiCAD, sPlan) a ověření funkčnosti schématu (ProfilabExpert) až po návrh plošných spojů (sPrint-Layout). K tomu využívá pomůcky nejmodernější techniky jako scanner, dataprojektor apod.

Laboratorní cvičení jsou podložena souborem dnes již téměř sedmdesáti šablon měřicích protokolů, které vesměs obsahují podrobný pracovní postup, způsob zpracování a vyhodnocení výsledků. Navazují na tématické plány elektrotechnických předmětů podle ročníků ve všech oborech.

Systém bude možno dále rozšiřovat a v návaznosti na vývoj techniky modernizovat dalšími přípravky a šablonami.

Výsledky

Podařilo se provázat teorii s praktickým měřením a s odborným výcvikem. Přípravky, hardwarové a softwarové vybavení a šablony protokolů výrazně zrychlily a zefektivnily průběh laboratorních cvičení. Šablony protokolů částečně nahrazují učebnici, obsahují pracovní postup i metodu zpracování výsledků.

Teoretická výuka s využitím výpočetní techniky je zajímavější a aktuálnější.

Pro ostatní školy

Na dalších stránkách je uveden seznam šablon protokolů laboratorních cvičení a seznam doporučeného vybavení jedné laboratoře. Jednotlivé šablony jsou po dohodě k dispozici zájemcům z ostatních škol.

Vybavení

SOŠ a SOU Vocelova, Hradec Králové
Doporučené vybavení 1 laboratoře pro výuku autoelektroniky
pro 5 pracovišť = 10 žáků, podle pilotního projektu
Metodika názorné výuky elektrotechniky a elektroniky v autooborech s využitím PC
Název ks komentář, zdůvodnění
Hardware
Počítačová sestava 5 věž, monitor, klávesnice, myš
Laserová tiskárna USB 1 1 ks pro laboratoř
Scanner 1 1 ks pro laboratoř
Notebook 1 pro měření na vozidlech, výuku v učebně
Dataprojektor 1 názorná výuka
Měřicí přístroje
Doplněk PC – Digit. osciloskop PCS 500 5
Nf milivoltmetr 1
Generátor funkcí (doplněk PC – PCG 10) 5
Digit. multimetry 10
Analogové multimetry 5
Wheatstoneův můstek 1
Univerzální stavebnice číslic. techniky po 5 bezzákmitová tlačítka, zobrazovací a univerzální moduly
Speciální přípravky po 1 podle jednotl. cvičení
Stabilizovaný regulovatelný ss zdroj 5 2 x 30 V, 1,2 A
Multiskop PMS100 1 automobilní diagn. přístroj
Software
MS Windows XP
MS Office XP Word, Excel, Presentace, Pošta
AVG 7 Antivir
SW-01 S print-Layout 4.0 5 Návrh plošných spojů
SW-02 S plan 5 Kreslení el. schémat
SW-08 Profilab expert 5 Simulace funkce obvodů ve schématu
VAG COM 1 Automobilní diagnostika (předepsaná)
HD 25 1 Automobilní diagnostika – jednokanálový osciloskop + simulace pro školy
HD 26 PCB 1 doplněk k HD 25 pro měření na vozidlech
Corel 11CZ Grafika, zprac. obrázků
PROFI CAD kreslení schémat

Možná je jiná verze softwaru, umožňující kreslení schémat, plošných spojů a simulaci funkce obvodů a měření(např. EAGLE, Formica, OrCAD, LSD2000, Electronics Workbench,…)
Aktualizováno: 3.12.2004
Autor: Administrator

Laborky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vocelova, Hradec Králové
Seznam laboratorních cvičení a jejich využití
Využití v ročníku Speciální přípravek
č. Název konc. Vel. kB 1 2 3 4
1. Astabilní klopný obvod .doc 59 x x
2. Cejchování ampérmetru .doc 52 x
3. Cejchování voltmetru .doc 51 x
4. Generátor obdélníkových kmitů .doc 40 x x
5. Generátor obdélníkových kmitů .xls 20 x
6. Logický obvod NAND jako hradlo .doc 71 x x x
7. Měření izolačního odporu .doc 186 x
8. Měření izolačního odporu .xls 17 x
9. Měření na alternátoru .doc 47 x x
10. Měření na alternátoru .xls 27 x
11. Měření na automobilovém relé .doc 55 x x
12. Měření na dynamu .doc 46 x x
13. Měření na dynamu .xls 32 x
14. Měření na fotorezistoru .doc 58 x x
15. Měření na fotorezistoru .xls 33 x
16. Měření na jednofázovém transformátoru .doc 119 x
17. Měření na komutátorovém motoru .doc 50 x x
18. Měření na komutátorovém motoru .xls 16 x x
19. Měření na rotačním měniči .doc 49 x x
20. Měření na rotačním měniči .xls 24 x x
21. Měření na ss motoru .doc 46 x x
22. Měření na ss motoru .xls 17 x x
23. Měření na starteru s výsuv.past. .doc 69 x x
24. Měření na termistoru a termočlánku .doc 43 x x
25. Měření na termistoru a termočlánku .xls 27 x
26. Měření na usměrňovačích .doc 292 x x x
27. Měření periodických signálů .doc 164 x x x
28. Měření periodických signálů .xls 25 x x
29. Měření převodu transformátoru .doc 98 x x
30. Měření převodu transformátoru .xls 17 x x
31. Měření R,L,C multimetry a můstky .doc 38 x x
32. Měření R,L,C multimetry a můstky .xls 22 x x
33. Měření VA charakteristiky stab. diody .doc 101 x x
34. Měření VA charakteristiky žárovky .doc 52 x
35. Měření VA charakteristiky žárovky .xls 19 x
36. Měření vnitřního odporu akumulátoru .doc 45 x
37. Měření výkonu a účiníku st proudu .doc 76 x
38. Operační zesilovač jako zesilovač .doc 173 x x x
39. Ověření funkce logického obvodu NAND .doc 90 x x x
40. Ověření Kirchhoffových zákonů .doc 51 x
41. Ověření Ohmova zákona .doc 55 x
42. Ověření Ohmova zákona .xls 18 x
43. OZ jako invertující zesilovač .doc 132 x x x
44. OZ jako neinvertující zesilovač .doc 107 x x x
45. R, C a L v obvodu st proudu .doc 80 x x
46. RC oscilátor .doc 136 x x
47. Regulovaná soustava .doc 77 x x x
48. Regulovaná soustava .xls 21 x x
49. Řazení galvanických článků .doc 53 x
50. Seriové a paralelní řazení kondenzátorů .doc 56 x
51. Seriové a paralelní řazení rezistorů .doc 52 x
52. Sestavení zadané logické funkce .doc 46 x x x
53. Seznámení s měřením odporů .doc 51 x
54. Sledování průběhu jiskry zapalování .doc 218 x x x
55. Tranzistor jako spínač fotorezistorem .doc 93 x x
56. Tranzistorový nf zesilovač .doc 46 x x
57. Tranzistorový regulátor alternátoru .doc 97 x x x
58. Tyristorový spínač .doc 58 x x
59. Vlastní a vzájemná indukčnost .doc 60 x x x
60. Základní vlastnosti tranzistoru .doc 74 x x x
61. Zapojení přerušovače směrovek .doc 67 x x x
62. Závislost odporu vodiče na délce .doc 48 x x
63. Rozložení elektrického pole v kapalině .doc 35 x x

Aktualizováno: 3.12.2004
Autor: Administrator

 

Tisková zpráva

Příloha č. 5: Tisková zpráva pilotního projektu
(Tisková zpráva bude zveřejněna)
Číslo rozhodnutí

Ev. č.: 255P2004

Č. j. : 23900/SM/2004

Poskytovatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kraj Královéhradecký

Program Pilotní projekty SIPVZ č.j. 28948/2003-56
Okruh Implementace ICT do výuky na středních školách
Název projektu

Metodika názorné výuky elektrotechniky

a elektroniky v autooborech s využitím PC

Název školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Hradec Králové, Vocelova 1338

Adresa školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Hradec Králové, Vocelova 1338

e-mail, web sekretariat@sosasou-vocelova.cz, www.sosasou-vocelova.cz
Ředitel školy Ing. Vladislav Košťál
Poskytnutá dotace 398 627,- Kč
Anotace pilotního projektu (max. 10 řádek)

V rámci programu Implementace výukového softwaru na středních školách byl v roce 2004  realizován na SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové pilotní projekt s názvem „Metodika názorné výuky elektrotechniky a elektroniky v autooborech s využitím PC„. Přinesl škole moderní vybavení elektrotechnické laboratoře potřebnou výpočetní technikou i softwarem pro zpracování naměřených hodnot, technické i obrazové dokumentace, jednoduchými univerzálními přípravky vlastní výroby pro laboratorní cvičení i ročníkové práce ve všech předmětech svázaných s elektrotechnikou a autoelektronikou a softwarem pro automobilovou diagnostiku. Práci zjednodušují přípravky a šablony protokolů z měření. Teoretická výuka s využitím výpočetní techniky je zajímavější a aktuálnější a směruje žáky k používání  špičkového softwarového vybavení pro diagnostiku automobilů, měření, kreslení apod. Teorie je ověřována  formou měření v praxi a zvyšuje se provázanost s odborným výcvikem. Systém je možné dále rozšiřovat.

 

Tisková zpráva

Na škole SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové byl v průběhu roku 2004 zpracován a realizován v rámci programu  Implementace výukového softwaru  na středních školách  pilotní projekt s názvem „Metodika názorné výuky elektrotechniky a elektroniky v autooborech s využitím PC“.

Elektrotechnická laboratoř v naší škole (pět pracovišť pro deset žáků)  je po realizaci projektu vybavena pěti počítači s odpovídajícím softwarem, osciloskopickými doplňky, scannerem, tiskárnou, souborem měřicích přípravků a programů s příslušnými nově vytvořenými šablonami laboratorních protokolů. Všechny počítače jsou propojeny mezi sebou a do sítě školy.

Všechna pracoviště jsou vybavena pro názornou výuku a měření v základech elektrotechniky, elektroniky a digitální techniky. Univerzálnost přípravků umožnila minimalizovat jejich počet a doplnit teoretickou výuku názorným měřením. Laboratorní cvičení jsou podložena souborem téměř sedmdesáti šablon měřicích protokolů, které vesměs obsahují podrobný pracovní postup, způsob zpracování a vyhodnocení výsledků.

Vyučující je vybaven notebookem a dataprojektorem, což umožňuje kvalitní přípravu na hodinu a spoří čas při výkladu. Současně může prezentovat aktuální technické novinky a výukové programy výrobců automobilů. Notebook umožňuje žákům využívat speciální programy pro diagnostiku automobilů.

Software umožňuje žákům zpracování měřicích protokolů z laboratorních cvičení formou tabulek a grafů, čímž se procvičují ve využívání výpočetní techniky v praxi. Síťové propojení počítačů v laboratoři s učebnami pro výuku výpočetní techniky dovoluje pozdější dopracování dokumentace. Dále umožňuje vypracování ročníkových prací,  kde využívají software na úpravu obrazové a fotografické dokumentace programů pro návrh elektrického schéma zapojení, simulace funkce obvodu a návrh plošného spoje.

Podařilo se provázat teorii s praktickým měřením a s odborným výcvikem. Přípravky, hardwarové a softwarové vybavení a šablony protokolů výrazně zrychlily, zefektivnily a zvýšily názornost výuky, a to bez nutnosti nákupu drahých profesionálních stavebnic. Je tak otevřena cesta k dalšímu odbornému růstu nejen žáků, ale i pedagogů, protože je nutí ve smyslu trendů současné doby naučit se smysluplně ovládat moderní výpočetní techniku a využívat nové metody pedagogické práce. Systém je možno dále rozšiřovat a v návaznosti na vývoj techniky modernizovat dalšími přípravky a šablonami.

Na internetových stránkách naší školy je uveden seznam šablon protokolů laboratorních cvičení a seznam doporučeného vybavení jedné laboratoře.

 

Datum: 25. 1. 2005

Jméno a podpis ředitele

a otisk razítka

Ing. Vladislav Košťál, ředitel školy

 

 

 

 

………………………………………………

 

Hodnotící zpráva

Příloha č. 4:  Hodnotící zpráva pilotního projektu
Číslo rozhodnutí

Ev. č.: 255P2004

Č. j. : 23900/SM/2004

Název pilotního                   projektu

Metodika názorné výuky elektrotechniky

a elektroniky v autooborech s využitím PC

Název školského

zařízení

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Hradec Králové, Vocelova 1338

Adresa školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Vocelova 1338, 500 02  Hradec Králové

Ředitel školy Ing. Vladislav Košťál

Název ověřujícího

školského zařízení

Centrum odborné přípravy technické  (dále jen COPT)

Adresa

ověřující školy

Centrum odborné přípravy technické

Nábělkova 539, 767 01  Kroměříž

Ředitel

ověřující školy

Ing. Miroslav Školoudík
1. Kvantitativní údaje

Celkové náklady

pilotního projektu

569 467,- Kč

Poskytnutá

dotace celkem

398 627,- Kč tj. % 70 %
Čerpáno 570 151,81 Kč  (z toho 684,81 Kč z ostatních zdrojů školy)
z dotace celkem 398 627,- Kč
Další kvantitativní údaje podle charakteru pilotního projektu
2. Věcné vyhodnocení pilotního projektu

Vyhodnocení kvantitativní:

Elektrotechnická laboratoř v naší škole (pět pracovišť pro deset žáků)  je po realizaci projektu vybavena pěti počítači s odpovídajícím softwarem, osciloskopickými doplňky, scannerem, tiskárnou, souborem měřicích přípravků a programů s příslušnými nově vytvořenými šablonami laboratorních protokolů. Všechny počítače jsou propojeny mezi sebou a do sítě školy.

Všechna pracoviště jsou vybavena pro názornou výuku a měření v základech elektrotechniky, elektroniky a digitální techniky. Univerzálnost přípravků umožnila minimalizovat jejich počet a doplnit teoretickou výuku názorným měřením. Laboratorní cvičení jsou podložena souborem dnes již téměř sedmdesáti šablon měřicích protokolů, které vesměs obsahují podrobný pracovní postup, způsob zpracování a vyhodnocení výsledků.

Počet potřebných přípravků pro výuku základů elektrotechniky, elektroniky a číslicové techniky byl optimalizován tak, aby při jejich minimálním počtu byl obsažen celý rozsah probírané tématiky a příprava na vlastní měření zkrácena na minimum. Jednu úlohu tak lze

většinou realizovat s přípravou i vyhodnocením během jedné vyučovací hodiny.

Vyučující je vybaven notebookem a dataprojektorem, což umožňuje kvalitní přípravu na hodinu a spoří čas při výkladu. Současně může prezentovat aktuální technické novinky a výukové programy výrobců automobilů. Notebook umožňuje žákům využívat speciální programy pro diagnostiku automobilů, jako VAG COM (pro koncern VW), HD 25 (jednokanálový osciloskop a simulace průběhů pro školy) a HD 26 (PCB doplněk k HD 25) pro měření na vozidlech.

Projekt byl ověřen při výuce Elektrotechniky, Elektroniky a Elektrických měření u oborů Autoelektrikář, Elektrikář, Autoelektronik a Silniční doprava ve všech ročnících. Jedná se celkem asi o 200 žáků, kteří přišli s navrženou metodikou výuky do kontaktu.

 

Vyhodnocení kvalitativní:

Systém připravených jednotných šablon měřicích protokolů zásadně urychluje přípravu učitele na labor. cvičení a seznámení žáků s problematikou úlohy a s postupem měření. Ukázalo se jako výhodné předat žákům šablonu protokolu o jednu vyučovací hodinu dříve, aby se mohli dopředu připravit. Předtištěné tabulky pak urychlují zápis naměřených hodnot.

Velkou výhodou je vybavení každého z pěti pracovišť vlastním počítačem. V něm žák vyhledá příslušný protokol eventuelně tabulku v programu Excel, do které přímo vkládá naměřené hodnoty a připravený program okamžitě dopočítává požadované hodnoty a vykresluje grafickou závislost. Výsledek lze vytisknout a spolu s vyplněným protokolem po zhodnocení vyučujícím pak slouží žákovi jako učební pomůcka k probíranému tématu.

Software umožňuje žákům procvičovat se ve využívání výpočetní techniky v praxi. Síťové propojení počítačů v laboratoři s učebnami pro výuku výpočetní techniky dovoluje pozdější dopracování dokumentace. Dále umožňuje vypracování ročníkových prací,  kde využívají software na úpravu obrazové a fotografické dokumentace (COREL). Tvorba technické dokumentace je podstatně usnadněna využitím programů od firmy ELVO Plzeň pro návrh elektrického schéma zapojení (Splan), simulace funkce obvodu (Simulace) a návrh plošného spoje (Sprint), eventuelně ProfiCAD (pro elektrotechniku).

Speciální programy pro diagnostiku automobilů (osciloskop s multimetrem a simulace průběhů) kvalitativně změnily diagnostiku a měření na vozidlech.

Rovněž měření s využitím osciloskopického doplňku počítače umožňují záznam a tisk sledovaných průběhů. Rychlý výsledek a využití výpočetní techniky zásadně přispívá k atraktivnosti laboratorních cvičení, zapamatování probírané tématiky.

Došlo k zásadnímu zefektivnění a zvýšení názornosti výuky, a to bez nutnosti nákupu drahých profesionálních stavebnic. Přípravky a šablony lze navíc přizpůsobit konkrétním tématickým plánům jednotlivých vyučovacích předmětů.

Je tak otevřena cesta k dalšímu odbornému růstu nejen žáků, ale i pedagogů, protože je nutí ve smyslu trendů současné doby naučit se smysluplně ovládat moderní výpočetní techniku,špičkové softwarové vybavení a využívat nové metody pedagogické práce, což je zvláště důležité při diagnostice dnešních automobilů, která je bez využití moderního softwaru a přenosného počítače nemyslitelná.

Podobné ověření s pozitivním výsledkem bylo provedeno na partnerské škole COPT Kroměříž, ovšem v menším rozsahu vzhledem k omezenému vybavení výpočetní technikou. Vyhodnocení je obsaženo v samostatné zprávě.

Datum:

Jméno a podpis ředitelů škol

a otisk razítka

Ing. Vladislav Košťál                   Ing. Miroslav Školoudík

 

 

……………………………………………………………