cov

Název projektu: Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a

dopravu, reg. číslo CZ.1.13/2.2.00/09.00509

Zahájení projektu: červen/2008

Ukončení projektu: říjen/2011

Začátek fyzické realizace projektu: 15. 05. 2010

Konec fyzické realizace projektu: 20. 08. 2011

Celkové náklady projektu CZK: 34 mil. Kč

Operační program: Regionální operační program NUTS II Severovýchod (2007 – 2013)

Prioritní osa: 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory: 2.2. Rozvoj měst

Královéhradecký kraj, jako zřizovatel, zřídil v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje t na SOŠ a SOU v  Hradci Králové ve Vocelově ulici Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu (dále jen „COV“). Hlavním cílem COV je vytváření podmínek pro zkvalitnění výuky žáků denní a dálkové formy studia a celoživotního vzdělávání občanů, včetně možnosti získání požadovaných  vzdělání  formou dílčích kvalifikací. COV  dále umožňuje občanům osvojit si znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání určité pracovní činnosti, prohloubit si již dříve dosaženou kvalifikaci, aktualizovat dříve nabyté znalosti a dovednosti tak, aby byly v souladu s technickými a technologickými trendy a motivovat žáky základních škol ke studiu a následné volbě povolání v technických oborech.

Vytvořením centra odborného vzdělávání je využit potenciál střední školy, která garantuje kvalitu procesu počátečního a dalšího vzdělávání. Prostřednictvím tohoto projektu byly vytvořeny materiální podmínky pro kvalitní praktickou výuku žáků, které byly podpořeny zavedením nových školních vzdělávacích programů. Rekonstrukcí objektu situovaného v sousedství již stávajících školních dílen ve Vážní ulici byl vytvořen jednotný funkční celek. V rámci projektu vznikly nové autodílny, lakovna, dílna speciální autodiagnostiky, karosárna, dílna běžné údržby, dílny pro zámečnický výcvik, odborná učebna aplikované ICT, učebna technických měření, učebna elektrotechnických zařízení a měření, víceúčelová přednášková místnost pro žáky COV, sociální zařízení a další technické zázemí nezbytné pro provoz COV. Vytvořené dílny a odborné učebny byly postupně vybavovány nejmodernější technikou a technologiemi. Nadstandardní podmínky jsou využívány žáky SOŠ a SOU Vocelova, partnerských škol a dále při celoživotním vzdělávání dospělých a při přípravě kvalifikovaných pracovníků v souladu s potřebami zaměstnavatelů.

Kontaktní osoba: Bc. Ladislav Papšík, papsik@sosasou-vocelova.cz