SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové

SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové byla ve výzvě Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vybrána k realizaci projektu v oblasti Zvyšování kvality ve vzdělávání nazvaného SONDA, který jespolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Zahájení projektubylo v říjnu roku 2009 a ukončen bude v lednu 2012.

Projekt podporuje rozvoj středoškolského odborného vzdělávání a vytváření moderních forem výuky, které zvýší  motivaci žáků ke vzdělávání a které umožní absolventům získat znalosti, dovednosti akvalifikaci pro jejich budoucí  zaměstnání nebo následné vyšší vzdělávání.V rámci projektu bude analyzován stávající školní vzdělávací program ( ŠVP) v 6 modulech. Tyto moduly budou následně inovovány implementací nových metod výuky. Bude provedena evaluace dopadů těchto inovací na cílové skupiny (žáci a pracovníci SOŠ a SOU, žáci 8. a9. tříd ZŠ ) a nové metody výuky budou zapracovány do ŠVP. Současně bude rozvíjena spolupráce se ZŠ a VOŠ v regionu za účelem návaznosti nových forem výuky v rámci vzdělávacího systému.

Cíle projektu :

Hlavním cílem projektu je rozvoj odborného vzdělávání zaváděním moderních vyučovacích metod formou  modulových vzdělávacích programů s důrazem na mezipředmětové vazby a návaznost na základní a vysokoškolské  znalosti a dovednosti pro zvýšení možností k umístění na trhu práce, ke zlepšení odborných znalostí cizích jazyků a  využití ICT ve výucei praxi.

 

Vytvoření 6-timodulů projektu podle studijních oborů :

·       Modul 1 – Matematika

·       Modul 2 – Doprava

·       Modul 3 – Cizí jazyky

·       Modul 4 – Mechanik instalatérských aelektrotechnických zařízení budov (MIEZB)

·       Modul 5 – Diagnostika

·       Modul 6 – Stavba

Díky inovacím ve výuce v rámci 6-timezipředmětových modulů bude podpořena motivace žáků pro studium  technických oborů, které zažívají v naší zemi v současné době útlum zájmu a napomohou k tomu, aby v průběhu  studia ze školy neodcházeli.K tomu by měla přispět také praktická výuka s moderními zařízeními,které zajistí žákům na  trhu žádanější vzdělávání a certifikace a větší šanci nau místění v prestižních firmách, případné zvládnutí přijímacích zkoušek na VŠ. V průběhu výuky bylo zjištěno, že žáci nejsou v současné době schopni aplikovat základní znalosti matematiky do předmětů  praktických a chybí schopnost vnímat mezioborové snahy. Cílem Národního plánu cizích jazyků je vytvořit odpovídající podmínky pro zvýšení jazykových znalostí a jazykových kompetencí obyvatelstva České republiky, aby občané dovedli porozumět a komunikovat v cizích jazycích, což pro profese žáků žadatele znamená ovládat také technickou a obchodní angličtinu.V  souvislosti s vývojem techniky a rozvojem ICT ve všech směrech vzniká velká potřeba urychleně reagovat na trend vývoje a již v počátečním vzdělávání naučit žáky využívat IT jak ve výuce a v praktickém výcviku, tak i pro domácí studium (e-learning ).

Ing. Jan Vencl

vedoucí projektu SONDA