image003

Název projektu : Podpora technického a přírodovědného vzdělávání

v Královéhradeckém kraji

Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.00/44.0001

Zpráva o činnosti kroužků měření 1 a 2

Kroužek měření byl zahájen v srpnu 2013 a ukončen v červnu 2015.

V první etapě byly nakoupeny měřicí přístroje a pomůcky, které byly potřeba pro vlastní měření a vyhodnocování.

Kroužku 1 se zúčastňovali žáci 1. ročníku oboru Autotronik, kteří byli rozděleni do čtyř skupin (cca po 6 žácích). Konal se vždy jednou popř. dvakrát týdně v rozsahu 2 vyučovacích hodin.

Kroužku 2 se zúčastňovali žáci 2. a 3. ročníku oboru Silniční doprava, kteří byli rozděleni do dvou skupin (cca po 2-6 žácích). Konal se vždy jednou popř. dvakrát týdně v rozsahu 2 vyučovacích hodin.

Pro práci obou kroužků bylo vytvořeno samostatné pracoviště vybavené tak, že žáci mohli provádět samostatná měření jednotlivými pomůckami a měřidly a zároveň vyhodnocovat a zpracovávat výsledky.

S jednotlivými měřidly byli žáci nejdříve seznámeni teoreticky, většinou pomocí videoukázek a následně prakticky.

Postupně se seznamovali s měřením posuvnými měřítky, hloubkoměry, mikrometry, číselníkovým úchylkoměrem, závitovými měrkami, kalibry, vodováhami, teploměry, byli seznámeni s principem tahové zkoušky materiálů, měřením tvrdosti a dalším měřením mechanických a technologických vlastností materiálů.

Kroužek byl určen nejen pro žáky výše jmenovaných oborů, pro něž byl velkým přínosem, ale pracoviště může být v budoucnu využito i pro žáky všech technických oborů školy.

Může přispět o zvýšený zájem žáků o techniku a praktické zkušenosti mohou využit pro práci ve svém oboru,

Žáci si v něm zároveň doplnili praktické znalosti, které získali ve  vyučování  předmětů Strojnictví a Strojírenská technologie, Kontrola a měření či Mechanika, kde se s problematikou měření a vlastností materiálů teoreticky seznámili.

Vybavení školy v teoretické části výuky technických oborů nestačí pro základní demonstraci principů měření v praxi, a proto tento projekt přispěl ke zkvalitnění úrovně, znalostí a dovedností žáků, které jsou nutné pro výkon technicky zaměřených povolání absolventů.

U žáků byl o tento projekt velký zájem, který se projevoval i značným počtem otázek z oblasti měření v praktickém životě a měl by zvýšit zájem o technické obory.

img_1070

Zapsal : Ing. Jan Vencl, Ing. Jaroslav Šitina – vedoucí kroužků metodiky měření 2, 1

Dne : 22.6.2015