Detail novinky

Provoz školy od 2. 11. 2020 do odvolání (doplněno 31. 10. 2020)

Vzhledem k usnesení vlády bude na SOŠ a SOU, HK, Vocelova 1338 pokračovat (minimálně do 20. listopadu) distanční výuka ve stejné formě, jako doposud:

 • Výuka odborného výcviku, praxe a teoretického vyučování probíhá vzdáleně pomocí aplikace TEAMS (návody k používání on-line aplikace TEAMS zde: https://www.sosasou-vocelova.cz/pro-zaky-ke-stazeni/).
 • Žáci, kteří konají odborný výcvik a praxi na pracovištích firem se budou účastnit výhradně on-line výuky.
 • Výcvikové jízdy autoškoly jsou ZRUŠENY!
 • Žáci účastnící se on-line výuky mají možnost za nastavených podmínek odebrat stravu ve školní jídelně (do jídlonosiče, a v čase od 11:20 do 11:30).
 • Domov mládeže neposkytuje ubytování žákům školy, kteří mají na území České republiky jiné bydliště.
 • Zrušeny jsou všechny školní akce. Doučování, kroužky a školní kluby budou probíhat distančně.

Od 2. 11. 2020 0:00 hod. do 20. 11. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112 omezuje provoz středních škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání.

Pokyny pro žáky:

 1. Dle školského zákona a školního řádu je škola povinna žákům za této situace zprostředkovat výuku distančním způsobem.
 2. Výuka odborného výcviku a praxe tak probíhá výhradně on-line přes aplikaci TEAMS. Žáci, kteří konají odborný výcvik a praxi na pracovištích firem se budou účastnit výhradně on-line výuky.
 3. Teoretická výuka pokračuje dále on-line v aplikaci TEAMS.
 4. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.
 5. Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky – účastnit se distanční výuky je nutné, stejně jako při klasickém prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka při distanční výuce omlouvat. A to písemně na e-mail (třídnímu učiteli, učiteli odborného výcviku, nebo na sekretariat@vocelova.cz), příp. telefonicky. Vždy se však vyžaduje tuto omluvenku zapsat i do omluvného listu.
 6. Veškeré problémy s účastí na distanční výuce je třeba okamžitě hlásit na sekretariát školy nebo třídnímu učiteli a neprodleně vyřešit!
 7. Průběh distanční výuky v aplikaci TEAMS:
  • Každý vyučující si pro každý předmět vytvoří skupinu.
  • Struktura skupin odpovídá standardním vyučovaným předmětům.
  • Standardní rozvrh teoretického i praktického vyučování neplatí! Do třídní knihy pouze vyučující zapisují probranou látku a absenci žáků. Samotná distanční výuka probíhá výlučně dle pokynů v aplikaci TEAMS.
  • Výuka může probíhat:
   • Videokonferencemi (zobrazí se na kartě „Příspěvky“ a v „Kalendáři“)
   • Komunikací na kartě „Příspěvky“
   • Zadáváním a plněním úkolů – „Zadání“ („Assignment“)
  • Žáci jsou povinni denně sledovat karty „Příspěvky“ všech předmětů a plnit zadávané úkoly a účastnit se naplánovaných videokonferencí. Nesplnění úkolu nebo neúčast na videokonferenci je považováno za absenci v daném předmětu v příslušném dnu nebo týdnu (dle povahy úkolu/konference)!
  • Pravidla hodnocení v průběhu distanční výuky:
   1. Pravidla pro hodnocení žáků uvedená ve školním řádu se použijí s přihlédnutím k povaze distanční výuky.
   2. Žák je hodnocen za aktivitu při distančním vzdělávání a plnění předepsaných úkolů. Dále je hodnocen jeho osobní vzdělávací pokrok a jeho reakce na zpětnou vazbu vyučujícího.
  • Žáci mají zakázáno bez souhlasu vyučujícího zaznamenávat on-line hodiny. Takovýto záznam by byl porušením autorských práv, zásahem do soukromí účastníků a hrubým porušením školního řádu. Veškeré materiály a nahrávky, které jsou poskytovány při běžné i distanční výuce jsou majetkem školy a jejich autorů a je zakázáno je bez jejich souhlasu jakkoli šířit.
  • Výuku předmětů dle zák. 247/2000 Sb. (pro získání řidičského oprávnění a profesního průkazu řidiče) nelze vykonávat distanční formou. Bude proto nahrazena prezenční formou v nejbližším možném termínu.
 8. Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem (za stejných podmínek jako při prezenční výuce). Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat výhradně do jídlonosiče ve školní jídelně ve Vocelově ulici v čase od 11:20 do 11:30!
 9. Domov mládeže dle usnesení vlády ČR neposkytuje od 2. 11. do 20. 11. 2020 ubytování žákům školy, kteří mají na území České republiky jiné bydliště.

Děkujeme za pochopení a spolupráci v této opět nelehké situaci…


Vytvořeno: 29.10.2020