Detail novinky

Provoz školy od 1.9.2021 a testování žáků

Výuka ve školním roce 2021/2022 začíná standardně 1. září 2021 a pokračuje dále dle rozvrhu.

Organizace vzdělávání žáků

 1. Žáci i zaměstnanci dodržují zásady osobní a respirační hygieny – je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 2. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 3. Všechny osoby jsou povinny ve společných vnitřních prostorách mít řádně nasazenou ochranu dýchacích cest, kterou je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
 4. Pedagogové mohou ochranu dýchacích cest odložit při poskytování vzdělávání (typicky v učebně, laboratoři, dílně apod.) Všichni zaměstnanci mohou ochranu dýchacích cest odložit v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka.
 5. Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest uvádí aktuálně platné mimořádné opatření MZČR.
 6. Všechny cizí příchozí osoby se řídí aktuálními protiepidemickými opatřeními a zaznamenají svůj příchod, odchod a důvod návštěvy na recepci ve Vocelově ulici (včetně návštěv do dílen v ulici J. Krušinky). Komunikace zákazníků a návštěv s personálem školního autoservisu a dílen instalatérů ve Vážní ulici probíhá pouze v kanceláři příjmu zakázek.
 7. Příjem zakázek a vozidel do opravy určených pro výuku provádí příslušný VUOV při dodržení stanovených hygienických a protiepidemických pravidel.
 8. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Pokyny pro žáky

 1. Žáci se řídí aktuálními protiepidemickými opatřeními a nařízením ředitele školy.
 2. Žáci ihned důsledně aktualizují kontakty zákonných zástupců a žáků v systému Bakalář.
 3. Žáci a jejich zákonní zástupci pravidelně sledují web školy s aktuálními informacemi. V naléhavých a akutních případech budou žáci i zákonní zástupci vyrozuměni telefonicky, příp. e-maily.
 4. Žáci jsou povinni dle školního řádu denně sledovat svůj školní e-mail.
 5. Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny – je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit do určených nádob (košů) a následně si umýt ruce.
 6. Žáci jsou povinni ve společných vnitřních prostorách mít řádně nasazenou ochranu dýchacích cest, kterou je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
 7. Žáci mohou ochranu dýchacích cest odložit při vzdělávání, pokud sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni (typicky v učebně, laboratoři, dílně apod.)
 8. Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest uvádí aktuálně platné mimořádné opatření MZČR.
 9. Žáci se zdržují v určené třídě, dílně, pracovišti, laboratoři, místnosti. Při pohybu na chodbách se žáci z různých tříd neshlukují. Žáci různých tříd ve společných prostorách vždy dodržují odstup minimálně 1,5 metru mezi sebou.
 10. Žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 11. Všechny cizí příchozí osoby se řídí aktuálními protiepidemickými opatřeními a zaznamenají svůj příchod, odchod a důvod návštěvy na recepci.
 12. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 13. V případě, že žák na sobě bude pozorovat příznaky onemocnění COVID-19 (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nasadí si respirátor a nahlásí tuto skutečnost okamžitě nejbližšímu učiteli – pedagogickému pracovníkovi.
 14. Každý žák má pro tuto situaci vždy u sebe připravenu jeden čistý respirátor. Respirátor je možné zakoupit i ve školním bufetu.

Screeningové testování ve škole v září 2021

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků. První test se provede 1. září, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Cílem zamezení vzniku výraznějších ohnisek nákazy, které mohou vzniknout např. po návratu ze zahraničních dovolených, či případně podchycení vznikajících ohnisek nákazy v co nejkratším čase, a zabránit tak výraznějšímu omezení prezenční výuky.

Testování se neprovádí u žáků, kteří

 1. splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování)
 2. nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
 3. případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2)

Žák, který nesplní podmínky výše a nezúčastní se preventivního testování dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit pouze za dodržení přísnějších režimových opatření

 1. bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy.
 2. nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy
 3. nesmí zpívat
 4. při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu,
 5. nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou,
 6. v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty

 1. osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo
 2. osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek.

Frekvence testování

 1. Testování se provádí ve dnech 1. září, 6. září a 9. září 2021. V každém dnu jedenkrát.
 2. 1. září provedou testování třídní učitelé na třídnických hodinách.
 3. Není-li žák přítomen první hodinu tento den ve škole, provede se test v okamžik jeho příchodu do školy ten den, nebo v dalších následujících dnech (zajišťuje sekretariát školy).
 4. Žáci testovaní při příjezdu na domov mládeže se ve škole v daném termínu již netestují. Žáci přijíždějící v neděli se testují v pondělí ve škole!

 

 


Vytvořeno: 27.8.2021