Detail novinky

Provoz školy od 14.3.2022

Výuka od 14.3.2022 pokračuje standardně dle rozvrhu a suplování za podmínek uvedených níže. (změny oproti stávajícímu stavu jsou vyznačeny červeně)

v souladu s manuálem MŠMT pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19, a dle MO MZČR Č. j.: MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN

Od 14.3.2022 není povinnost mít ve škole řádně nasazenou ochranu dýchacích cest. Nadále však tato povinnost zůstala např. v prostředcích hromadné dopravy apod.

 1. Obecná doporučení:
  1. Žáci i zaměstnanci dodržují zásady osobní a respirační hygieny – je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
  2. Osoby s příznaky infekčního onemocnění do školy nevstupují.
  3. Všechny cizí příchozí osoby se řídí aktuálními protiepidemickými opatřeními a zaznamenají svůj příchod, odchod a důvod návštěvy na recepci ve Vocelově ulici (včetně návštěv do dílen v ulici J. Krušinky). Komunikace zákazníků a návštěv s personálem školního autoservisu probíhá pouze v kanceláři příjmu zakázek.
  4. Příjem zakázek a vozidel do opravy určených pro výuku provádí příslušný zaměstnanec při dodržení stanovených hygienických a protiepidemických pravidel.
  5. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
  6. Při pohybu na chodbách se žáci z různých tříd zbytečně neshlukují.
  7. Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně během vyučovací hodiny.
  8. V případě, že žák na sobě bude pozorovat příznaky onemocnění COVID-19 (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nasadí si respirátor a nahlásí tuto skutečnost okamžitě nejbližšímu učiteli – pedagogickému pracovníkovi.
  9. Každý žák má pro tuto situaci vždy u sebe připravený jeden čistý respirátor. Respirátor je možné zakoupit i ve školním bufetu.
  10. Škola oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu.
  11. Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně dojde k poskytnutí respirátoru (k dispozici na sekretariátu nebo v kanceláři autoservisu) a umístění do předem připravené samostatné místnosti (izolační pokoj na druhém patře budovy domova mládeže nebo izolační buňka v dílnách v ulici Vážní) a současně informování zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
  12. O dalších opatřeních a postupech rozhoduje vždy ředitel školy v souladu s aktuálními opatřeními a manuálem MŠMT.

Vytvořeno: 13.3.2022