Detail novinky

Provoz školy od 4. 1. 2021 do odvolání (AKTUALIZACE 7. 1. 2021)

AKTUALIZACE 7. 1. 2021: Usnesením vlády ze dne 7. ledna 2021 č. 12 a č.13 se prodlužuje aktuální režim nejméně do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod.

Vzhledem k USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1376 a č. 1377, dále pak ze dne 7. ledna 2021 č. 12 a č.13

 • Veškerá výuka (teorie, odborného výcviku a praxe) probíhá výhradně on-line přes aplikaci TEAMS.
 • Žáci, kteří konají odborný výcvik a praxi na pracovištích firem se budou účastnit výhradně on-line výuky.
 • Výcvikové jízdy v autoškole pokračují od 5. 1. 2020.
 • Školní jídelna vydává obědy pouze do jídlonosičů – pro žáky v čase od 12:30 do 12:50!
 • Domov mládeže neposkytuje ubytování žákům školy, kteří mají na území České republiky jiné bydliště.
 • Návody k používání on-line aplikace TEAMS zde: https://www.sosasou-vocelova.cz/pro-zaky-ke-stazeni/.
 • Zrušeny jsou také všechny školní akce. Doučování, kroužky a školní kluby budou probíhat distančně.

Pokyny pro žáky:

 1. Dle školského zákona a školního řádu je škola povinna žákům za této situace zprostředkovat výuku distančním způsobem.
 2. Veškerá výuka (teorie, odborného výcviku a praxe) probíhá výhradně on-line přes aplikaci TEAMS. Žáci, kteří konají odborný výcvik a praxi na pracovištích firem se budou účastnit výhradně on-line výuky.
 3. Všichni žáci se řídí rozvrhem v Bakalářích. Tam jsou vyznačené hodiny, které se budou realizovat distančně. A to buď pomocí aplikace TEAMS (videohovor nebo chat) – označeno jako DisV, nebo jako samostudium úkoly zadanými ve škole/v Teams – označeno jako SamS.
 4. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.
 5. Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky – účastnit se distanční výuky je nutné, stejně jako při klasickém prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka při distanční výuce omlouvat. A to písemně na e-mail (třídnímu učiteli, učiteli odborného výcviku, nebo na sekretariat@vocelova.cz), příp. telefonicky. Vždy se však vyžaduje tuto omluvenku zapsat i do omluvného listu.
 6. Veškeré problémy s účastí na distanční výuce je třeba okamžitě hlásit na sekretariát školy nebo třídnímu učiteli a neprodleně vyřešit!
 7. Průběh distanční výuky v aplikaci TEAMS:
  • Každý vyučující si pro každý předmět vytvoří skupinu.
  • Struktura skupin odpovídá standardním vyučovaným předmětům.
  • Platí standardní rozvrh teoretického i praktického vyučování s rozlišením hodin samostudia a on-line výuky v Teams! (viz. výše)
  • Výuka může probíhat:
   • Videokonferencemi (zobrazí se na kartě „Příspěvky“ a v „Kalendáři“)
   • Komunikací na kartě „Příspěvky“
   • Zadáváním a plněním úkolů – „Zadání“ („Assignment“)
 8. Žáci jsou povinni denně sledovat karty „Příspěvky“ všech předmětů a plnit zadávané úkoly a účastnit se naplánovaných videokonferencí. Nesplnění úkolu nebo neúčast na videokonferenci je považováno za absenci v daném předmětu v příslušném dnu nebo týdnu (dle povahy úkolu/konference)!
 9. Pravidla hodnocení v průběhu distanční výuky:
  1. Pravidla pro hodnocení žáků uvedená ve školním řádu se použijí s přihlédnutím k povaze distanční výuky.
  2. Žák je hodnocen za aktivitu při distančním vzdělávání a plnění předepsaných úkolů. Dále je hodnocen jeho osobní vzdělávací pokrok a jeho reakce na zpětnou vazbu vyučujícího.
 10. Žáci mají zakázáno bez souhlasu vyučujícího zaznamenávat online hodiny. Takovýto záznam by byl porušením autorských práv, zásahem do soukromí účastníků a hrubým porušením školního řádu. Veškeré materiály a nahrávky, které jsou poskytovány při běžné i distanční výuce jsou majetkem školy a jejich autorů a je zakázáno je bez jejich souhlasu jakkoli šířit.
 11. Výuku předmětů dle zák. 247/2000 Sb. (pro získání řidičského oprávnění a profesního průkazu řidiče) nelze vykonávat distanční formou. Bude proto nahrazena prezenční formou v nejbližším možném termínu.
 12. Žáci se mohou účastnit prezenční výuky formou individuálních konzultací v předem domluveném termínu.
 13. Žáci se při příchodu do školy nezdržují nikde jinde než na místě – v místnosti předem určené. Během pohybu po budově školy se zbytečně nezdržují a přesouvají se nejkratší cestou do dané místnosti.
 14. Konzultace mohou probíhat, jen pokud neohrozí nebo nenaruší probíhající on-line výuku jak na straně žáka, tak i učitele. Omluvení žáka z on-line výuky z důvodu prezenční konzultace je možné jen po předchozí domluvě s příslušným vyučujícím.
 15. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 16. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 17. Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem (za stejných podmínek jako při prezenční výuce). Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat výhradně do jídlonosiče ve školní jídelně ve Vocelově ulici v čase od 12:30 do 12:50!
 18. Domov mládeže dle usnesení vlády ČR neposkytuje od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021 ubytování žákům školy, kteří mají na území České republiky jiné bydliště.

Děkujeme za pochopení a spolupráci v této opět nelehké situaci…


Vytvořeno: 28.12.2020