Informace pro strávníky

Školní jídelna nabízí volné kapacity jídel

Školní jídelna SOŠ a SOU s celkovou kapacitou 800 jídel a zajišťuje stravu pro všechny žáky s možností výběru ze tří jídel. Pro ubytované žáky na DM školní jídelna zajišťuje celodenní stravování. Stravu zajišťuje také pro cizí strávníky.
Pro objednávání stravy školní jídelna využívá nejmodernější technologie: bezkontaktní magnetické čipy, SMS zprávy, Internet a mobilní aplikace.
Provoz jídelny je řízen automatizovaným systémem ISO, který zajišťuje vedení skladové agendy a organizaci zázemí kuchyně od tvorby jídelníčků až po zabezpečení organizovaného odběru stravy pomocí bezkontaktních magnetických čipů.

Kapacita kuchyně 800 jídel
Počet jídelních míst 128
Počet odběrových míst 2
Obědy výběr ze 3 jídel
Večeře výběr ze 2 jídel

Vedoucího školní jídelny:

Tomáš Rezek     kontakt: 725 065 310      email: rezek@sosasou-vocelova.cz


Vážení strávníci,

na základě zdražování surovin (potravin) jsme nuceni upravit ceny připravovaných pokrmů. Zdražení je především u masa, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny a dalších komodit. Vyhláška č. 107/2005 Sb. novelizace platná od roku 2021 umožňuje stanovit ceny pokrmů.

žáci 7 – 10 let oběd 44 Kč
11 – 14 let oběd 46 Kč
15 let a více oběd 49 Kč
žáci SOS a SOU snídaně s přesnídávkou 36 Kč
oběd 49 Kč
večeře 45 Kč
druhá večeře 25 Kč
celodenní stravování 155 Kč
cizí strávníci snídaně 60Kč
oběd 119Kč
večeře 96Kč

Zvýšení cen je nutné pro zajištění kvalitních surovin pro přípravu pokrmů a dodržení spotřebního koše pro správnou výživu mládeže.


Školní jídelna se řídí :

Vnitřní řád školní jídelny vyplývá ze:

 • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vyhlášky č107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, aktuální je vyhláška č. 272/2021 Sb. kterým se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.9.2021

 • zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů, – vyhláška o závodním stravování byla aktualizovaná ke dni 21.4.2021 vyhláška č. 165/2021 Sb., kterým se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 21.4.2021

 • zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení EU č. 852/2004,  o hygieně potravin,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Platné  zákony, vyhlášky a nařízení jsou  k nahlédnutí v kanceláři ŠJ

Informace pro strávníky

Závazná přihláška ke stravování ve školní jídelně

je ke  stažení:  ZDE

Platba stravného bezhotovostně na účet školní jídelny: 24030511/0100

Variabilní symbol: náhodně vygenerované číslo předá p. Marková při zadání přihlášky do stravy, telef. č. 495 212 861 kl.19

Objednávky a výdej stravy

Objednávka obědů na boxu bezkontaktním čipem nebo ISIC kartou nejpozději den dopředu do 11,00 hodin.

Přihláška/odhláška obědů je možná na boxu, po internetu a pomocí mobilní aplikace.

Jídelníčky na objednání jsou na 30 pracovních dnů dopředu – jsou nutné pro informaci o množství objednané stravy, a tím zajištění surovin pro přípravu pokrmů.

Přihlašování je možné pomocí internetu na stránkách www.strava.cz, číslo jídelny: 5256 uživatel: prijmenijmeno, heslo: ddmmrrrr, nebo pomocí mobilní aplikace.

Objednávání stravy na boxu:

Objednávácí jídelní box je umístěn u recepce školy. Návod na použití  je vyvěšen u objednávkového boxu.

Při vstupu do jídelny si žák dotekem čipu a nebo ISIC karty na snímač ověří druh přihlášené stravy.

V době nemoci je povinností žáka se odhlásit ze stravy. Druhý den nepřitomnosti a neodhlášení stravy není dotována cena se mění na plnou, t. j.

Oběd     102,-Kč

Večeře    95,-Kč

Další důležité informace naleznete na internetových stránkách školy, nebo www.visplzen.cz.

Aktualizováno dne 1. 9. 2022

Stravování ve školní jídelně se řídí podle předpisů a norem pro stravování školní mládeže. Sortiment potravin je určován spotřebním košem pro mládež podle věkových skupin – cizí strávníky 15 let a výše.

Přihlašování a objednávání jednotlivých jídel

Zadání výběru jídel je umožněno na čtyři týdny dopředu a na následující den však jen do 11.00 hodin.

Přihlašování a odhlašování stravy je samoobslužné prostřednictvím objednávacího boxu, po internetu na stránkách www.strava.cz, číslo jídelny: 5256, uživatel: příjmení a jméno (bez mezery, malými písmeny, bez diakritiky) nebo mobilním telefonem (veškeré informace na internetových stránkách školy: www.sosasou-vocelova.cz.

Stravné pro cizí strávníky – se objednává do mínusového stavu konta a po uzavření měsíce se strava vyfakturuje firmě nebo fyzické osobě.

Výdej – a objednávání se provádí bezkontaktním čipem a ISIC kartou. Strávník čip nebo kartu zakoupí v kanceláři školní jídelny v ceně 122,-Kč za čip a 290,-Kč za kartu. Čip nebo karta je přidělen ke jménu a rodnému číslu. Na základě těchto informací pracuje počítač ŠJ.  Při ztrátě čipu nebo karty se strávník přihlásí v kanceláři ŠJ – provede se zablokování ohledně  zneužití. Čip nebo karta  slouží také ke vstupu do budovy pro cizí strávníky od 10,45 hodin do 14,00 hodin.

Kancelář školní jídelny – přihláška do školní jídelny a zakoupení čipu nebo karty.

Orientace příchodu ke školní jídelně – v recepci doprava. Objednávácí jídelní box je umístěn u recepce školy. Návod na použití  je vyvěšen u objednávkového boxu.Přihlašování a odhlašování stravy je samoobslužné prostřednictvím objednávacího boxu, po internetu na stránkách www.strava.cz, číslo jídelny: 5256, uživatel: příjmení a jméno (bez mezery, malými písmeny, bez diakritiky) nebo mobilním telefonem (veškeré informace na internetových stránkách školy: www.sosasou-vocelova.cz. Po 11.00 hod. je následující den zablokován.

Hned za hlavními dveřmi jídelny je snímač, který Vám při dotyku čipem ukáže Vaši aktuální objednávku:

 • 1 – oběd č. 1
 • 2 – oběd č. 2
 • 3 – oběd č. 3
 • 5 – večeře

K výdejnímu pultu se přichází zleva – tác, příbory, sklenice, saláty nebo kompoty, ovoce, moučník, polévka, nápoj (čaj, sirup).

Označení k druhu jídla:

 • 1. snímač = oběd  č. 1
 • 2. snímač = oběd č. 2, 3

Odevzdání použitého nádobí je vpravo od výdejního pultu.
Vynášení inventáře školní jídelny je zakázáno, jídlo do jídlonosičů jen ve výjimečných případech z důvodu nařízení školní hygieny, a to do 11,00 hodin.
Při jakémkoliv nedostatku k vydané stravě si nechte okamžitě zavolat vedoucí kuchaře,
který zodpovídá za kvalitu a gramáž podávané stravy.

Těšíme se na Vaši návštěvu
Tomáš Rezek

(vedoucí školní jídelny)

Aktualizováno k 1.09.2023