Informace pro strávníky

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ!!!!!!

 

Vedoucího školní jídelny:

Tomáš Rezek     kontakt:725 065 310      email: rezek@sosasou-vocelova.cz


Vážení strávníci,

na základě zdražování surovin (potravin) jsme nuceni upravit ceny připravovaných pokrmů. Zdražení je především u masa, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny a dalších komodit. Vyhláška č. 107/2005 Sb. novelizace platná od roku 2021 umožňuje stanovit ceny pokrmů.

žáci 7 – 10 let oběd 32 Kč
11 – 14 let oběd 35 Kč
15 let a více oběd 37 Kč
žáci SOS a SOU snídaně s přesnídávkou 25 Kč
oběd 37 Kč
večeře 33 Kč
celodenní stravování 113 Kč
druhá večeře 18 Kč

Zvýšení cen je nutné pro zajištění kvalitních surovin pro přípravu pokrmů a dodržení spotřebního koše pro správnou výživu mládeže.


Školní jídelna se řídí :

Vnitřní řád školní jídelny vyplývá ze:

 • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vyhlášky č107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, aktuální je vyhláška č. 272/2021 Sb. kterým se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.9.2021

 • zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů, – vyhláška o závodním stravování byla aktualizovaná ke dni 21.4.2021 vyhláška č. 165/2021 Sb., kterým se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 21.4.2021

 • zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení EU č. 852/2004,  o hygieně potravin,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Platné  zákony, vyhlášky a nařízení jsou  k nahlédnutí v kanceláři ŠJ

Informace pro strávníky

Závazná přihláška ke stravování ve školní jídelně

je ke  stažení:  ZDE

Platba stravného bezhotovostně na účet školní jídelny: 24030511/0100

Variabilní symbol: náhodně vygenerované číslo předá p. Marková při zadání přihlášky do stravy, telef. č. 495 212 861 kl.19

Objednávky a výdej stravy

Objednávka obědů na boxu bezkontaktním čipem nebo ISIC kartou nejpozději den dopředu do 11,00 hodin.

Přihláška/odhláška obědů je možná na boxu, po internetu a pomocí mobilní aplikace.

Jídelníčky na objednání jsou na 30 pracovních dnů dopředu – jsou nutné pro informaci o množství objednané stravy, a tím zajištění surovin pro přípravu pokrmů.

Přihlašování je možné pomocí internetu na stránkách www.strava.cz, číslo jídelny: 5256 uživatel: prijmenijmeno, heslo: ddmmrrrr, nebo pomocí mobilní aplikace.

Objednávání stravy na boxu:

Objednávácí jídelní box je umístěn u recepce školy. Návod na použití  je vyvěšen u objednávkového boxu.

Při vstupu do jídelny si žák dotekem čipu a nebo ISIC karty na snímač ověří druh přihlášené stravy.

V době nemoci je povinností žáka se odhlásit ze stravy. Druhý den nepřitomnosti a neodhlášení stravy není dotována cena se mění na plnou, t. j.

Oběd       90,-Kč

Večeře    88,-Kč

Další důležité informace naleznete na internetových stránkách školy, nebo www.visplzen.cz.

Aktualizováno dne 1. 3. 2022

 

Stravování ve školní jídelně se řídí podle předpisů a norem pro stravování školní mládeže. Sortiment potravin je určován spotřebním košem pro mládež podle věkových skupin – cizí strávníky 15 let a výše.

Přihlašování a objednávání jednotlivých jídel

Zadání výběru jídel je umožněno na čtyři týdny dopředu a na následující den však jen do 11.00 hodin.

Přihlašování a odhlašování stravy je samoobslužné prostřednictvím objednávacího boxu, po internetu na stránkách www.strava.cz, číslo jídelny: 5256, uživatel: příjmení a jméno (bez mezery, malými písmeny, bez diakritiky) nebo mobilním telefonem (veškeré informace na internetových stránkách školy: www.sosasou-vocelova.cz.

Stravné pro cizí strávníky – se objednává do mínusového stavu konta a po uzavření měsíce se strava vyfakturuje firmě nebo fyzické osobě.

Výdej – a objednávání se provádí bezkontaktním čipem a ISIC kartou. Strávník čip nebo kartu zakoupí v kanceláři školní jídelny v ceně 116,-Kč za čip a 290,-Kč za kartu. Čip nebo karta je přidělen ke jménu a rodnému číslu. Na základě těchto informací pracuje počítač ŠJ.  Při ztrátě čipu nebo karty se strávník přihlásí v kanceláři ŠJ – provede se zablokování ohledně  zneužití. Čip nebo karta  slouží také ke vstupu do budovy pro cizí strávníky od 10,45 hodin do 14,00 hodin.

Kancelář školní jídelny – přihláška do školní jídelny a zakoupení čipu nebo karty.

Orientace příchodu ke školní jídelně – v recepci doprava. Objednávácí jídelní box je umístěn u recepce školy. Návod na použití  je vyvěšen u objednávkového boxu.Přihlašování a odhlašování stravy je samoobslužné prostřednictvím objednávacího boxu, po internetu na stránkách www.strava.cz, číslo jídelny: 5256, uživatel: příjmení a jméno (bez mezery, malými písmeny, bez diakritiky) nebo mobilním telefonem (veškeré informace na internetových stránkách školy: www.sosasou-vocelova.cz. Po 11.00 hod. je následující den zablokován.

Hned za hlavními dveřmi jídelny je snímač, který Vám při dotyku čipem ukáže Vaši aktuální objednávku:

 • 1 – oběd č. 1
 • 2 – oběd č. 2
 • 3 – oběd č. 3
 • 5 – večeře

K výdejnímu pultu se přichází zleva – tác, příbory, sklenice, saláty nebo kompoty, ovoce, moučník, polévka, nápoj (čaj, sirup).

Označení k druhu jídla:

 • 1. snímač = oběd  č. 1
 • 2. snímač = oběd č. 2, 3

Odevzdání použitého nádobí je vpravo od výdejního pultu.
Vynášení inventáře školní jídelny je zakázáno, jídlo do jídlonosičů jen ve výjimečných případech z důvodu nařízení školní hygieny, a to do 11,00 hodin.
Při jakémkoliv nedostatku k vydané stravě si nechte okamžitě zavolat vedoucí kuchaře,
který zodpovídá za kvalitu a gramáž podávané stravy.

Těšíme se na Vaši návštěvu
Tomáš Rezek

(vedoucí školní jídelny)

Aktualizováno k 01.03.2022


Časový harmonogram výdeje stravy:

Firma FOMA: 10.45 – 11.30, 12.00 – 12.25, 13.00 – 13.25
Zaměstnanci SOŠ: 11.15 – 11.45
Žáci SOŠ: 11.30 – 12.00 12.30 – 13.00
Žáci ZŠ: 12.50 – 13.20 13.10 – 13.30

Žádáme všechny strávníky o dodržování daných časů, zkrátí se Vám tak čekací doba na výdejně.

Celkový výdej stravy je od 10.45 a končí ve 13.50 hodin.