Vnitřní řád školní jídelny

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Vocelova 1338, Hradec Králové

Vnitřní řád školní jídelny

1. Vnitřní řád školní jídelny vyplývá ze:

 • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vyhlášky č107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, aktuální je vyhláška č. 272/2021 Sb. kterým se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.9.2021

 • zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů),

vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů, – vyhláška o závodním stravování byla aktualizovaná ke dni 21.4.2021 vyhláška č. 165/2021 Sb., kterým se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 21.4.2021

 • zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení EU č. 852/2004,  o hygieně potravin,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Platné  zákony, vyhlášky a nařízení jsou  k nahlédnutí v kanceláři ŠJ.

1.1    Vnitřní  řád školní jídelny platí pro hlavní i doplňkovou činnost.

1.2    S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a jejich zákonní zástupci seznámeni prostřednictvím nástěnky v jídelně školy,      prostřednictvím  webových stránek školy a na třídní schůzce v úvodu školního roku.

1.3   Pro žáky, studenty, zaměstnance školy a cizí strávníky stravující se ve školní jídelně vaří jídelna dva druhy jídel (vyjma     organizačně náročných dní).

1.4   Kontrolou provádění ustanovení tohoto vnitřního řádu je statutárním orgánem   školy pověřen   vedoucí školní jídelny.

2.    Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců

     ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

     s pedagogickými pracovníky

2.1 Práva žáků, studentů, zaměstnanců a jejich zákonných zástupců

 

Žák, student má právo:

 • stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona
 • na kvalitní a vyváženou stravu
 • na informace týkající se školního stravování
 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím
 • na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
 • denně odebrat oběd za cenu potravin pouze v době, kdy je přítomen výuce a první den neplánované nepřítomnosti ve škole (v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb). Další dny nemoci může odebrat oběd pouze za plnou cenu, tj.cena potravin + další náklady na oběd.
 • problémy nebo své připomínky k pokrmům můžete hlásit vedoucímu jídelny, vedoucí kuchařce nebo dohlížejícímu pedagogovi

Zaměstnanec má právo:

 • odebrat za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo (oběd) v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v místě výkonu práce v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákonný zástupce má právo:

 • přihlásit žáka, studenta do systému školního stravování
 • na informace týkající se školního stravování
 • odhlásit své dítě ze stravování
 • první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole odnést si oběd domů
 • po dohodě s vedoucím jídelny ověřit si kvalitu i kvantitu stravy

2.2 Povinnosti dětí, žáků a jejich zákonných zástupců

Žák a student je povinen:

 • dodržovat vnitřní řád školní jídelny
 • řídit se pokyny dohlížejícího pedagoga nebo zaměstnance školy
 • chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování
 • odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu, zasunout židli
 • každý úraz, poranění, nehodu nebo nevolnost oznámit dohlížejícímu pedagogovi
 • chránit majetek školy před poškozením

Zákonný zástupce je povinen:

 • dodržovat vnitřní řád školní jídelny
 • informovat školu o závažných skutečnostech (zdravotních, sociálních a dalších), které by mohly mít vliv na průběh školního stravování
 • oznamovat škole údaje podstatné pro průběh školního stravování dítěte nebo žáka a změny v těchto údajích
 • dodržovat stanovenou dobu pro úhradu platby za stravování

Provoz a vnitřní režim jídelny

3.1    Skladba jídelníčku   

 • Školní jídelna učí žáky, studenty správným stravovacím návykům a tomu je přizpůsobena skladba jídelníčku.
 • Jídelníček je sestavován na základě správných zásad zdravé výživy a podmínkou je plnění spotřebního koše.
 • Jídelní lístek se zveřejňuje na celý následující měsíc vždy do 25. dne na přihlašovacím systému školní jídelny.
 • Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), jsou na jídelním lístku uváděny alergeny. Na nástěnce, jídelním lístku a webových stránkách je zveřejněn seznam alergenů, jednotlivé alergeny jsou očíslovány a tato čísla alergenů jsou uvedena vždy před pokrmem na jídelním lístku.

3.2     Provoz jídelny

 • Za dodržování hygienických předpisů při výrobě a výdeji stravy pro dětské strávníky je     zodpovědný personál školní jídelny. Při podávání jídel dohlíží na dětské strávníky pedagogický dohled.
 • Žáci, studenti SOŠ a SOU se stravují ve školní jídelně (dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., § 2, odstavec 7), kde si sní svou porci oběda, kterou nevynášejí z jídelny.
 • Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj apod.) zajišťuje pomocná kuchařka.
 • Před vstupem do jídelny si každá osoba vydezinfikuje ruce.
 • U výdejního okna si každý strávník označí čipem druh a velikost oběda. Nápoj si strávník natočí sám u výdejního okna z post mixu.
 • Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.
 • Organizace poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo (oběd)

v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny

v místě výkonu práce v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 • Strava se nevydává do skleněných nádob.
 • Z jídelny nelze vynášet stolní nádobí či příbory.

3.3    Organizace výdeje stravy

Výdej stravy:                                                                 výdej do jídlonosičů:

 

                snídaně                  5.55 –    7.15  hod.

                obědy                   10.45  –  13.45 hod.       10.45 – 11,00 hod. 13.30 – 13.45

                večeře                  17.00  –  17.45 hod.       17.00 – 17.15 hod.

 

Jídelna bude uzavřena              po snídani       7.30 hod

                                                  po obědě       14.00 hod

                                                  po večeři       18.00 hod

3.4    Cena obědů

Cena stravy pro zákazníky se skládá z ceny surovin + věcných a mzdových nákladů + DPH.

Žáci, studenti hradí cenu potravin s  DPH.

Zaměstnanci hradí cenu potravin, sníženou o příspěvek z FKSP

Cizí strávníci hradí. cenu potravin, mzdovou režii, věcnou režii, zisk, DPH

Cena stravy : od 19.8.2022

 

                                                                  Snídaně.                  Oběd.                      Večeře             Balíček

                                                              + přesnídávka                                                                        II. večeře

žáci.ZŠ  1. st.  7 –  10 let                                                  43,-Kč   

žáci ZŠ  2. st. 11 – 14 let                                                  45,- Kč

žáci ZŠ  2. st. 15 let                                                          48,- Kč     

žáci SOŠ a SOU 15 let                  35,- Kč                     48,- Kč                     44,- Kč                25,- Kč

cizí strávníci                                  61,- Kč                     119,- Kč                     97,- Kč

Jídelna připravuje hlavní jídla (t.j. obědy a večeře) a doplňkovou stravu ( snídaně s přesnídávkou a II. večeři – balíček) dle  objednávek.  Žák – strávník ubytovaný na internátu – si sám objednává tuto stravu.

První den nepřítomnosti, např. první den nemoci, kdy nestihl strávník oběd odhlásit, má možnost si tento oběd za cenu potravin odebrat do jídlonosiče, jednorázového boxů ve vyhrazené době (10:45 – 11:30 hodin). Vstup do jídelny pro vyzvednutí stravy pouze přes SOŠ, SOU Další dny je obědy povinen odhlásit, případně odebírat za plnou cenu (včetně ostatních nákladů na stravování včetně režie.

V době prázdnin a ředitelského volna se žáci a studenti mohou stravovat pouze za plnou cenu obědů.

Pokud má zaměstnanec zájem odebírat obědy v době omluvené nepřítomnosti v práci, hradí plnou cenu obědů.

3.5    Odhlašování a přihlašování stravného

První den zahájení školního roku mají všichni žáci školy obědy odhlášené. Stravu je nutné si přihlásit v objednávkovém systému. Volbu je možné provést do 31. 8. do 11 hodin.

Noví strávníci se přihlašují ke stravování vyplněním písemné formy přihlášky s aktuálními údaji. Na přihlášce je přesně uveden datum, od kterého začíná strávník odebírat obědy. Bez odevzdané písemné přihlášky nelze zahájit stravování. Stravník po přihlášení do systému a vložení hotovosti na svůj účet navolí druh jídla.

Stávající strávníci školy jsou druhý den na začátku školního roku automaticky přihlášeni ke školnímu stravování (nemusí odevzdávat písemné přihlášky). Po zadání jídelníčku do systému na měsíc si strávník objedná stravu dle vlastního uvážení.

Předepsané způsoby pro provádění změn stravování (přihlašování, odhlašování, změna volby):

 1. přes www.strava.cz (po zadání přihlašovacího jména a hesla),
 2. na boxu před školní jídelnou (pomocí čipu),
 3. přes mobilní aplikaci v telefonu (po zadání přihlašovacího jména a hesla),
 4. osobně u vedoucího školní jídelny (Tomáš Rezek),
 5. telefonicky na čísle školní jídelny 495 218 762, 725 065 310

(vedoucí ŠJ – Tomáš Rezek).

Přihlašovat a měnit volby v průběhu roku je možné vždy nejpozději den předem do 11.00 hod.

Odhlašovat stravu lze nejpozději do 11.00 hod předchozího dne (vyjma níže uvedeného případu zrušení volby z důvodu minimálního počtu).

V případě minusové částky na účtu nelze provádět předvolby předepsaným způsobem.

V době prázdnin, či jiného volna jsou strávníci automaticky odhlášeni.

V době mimoškolních akcí školy (výlety, školy v přírodě, lyžařské výcviky, …) vedoucí školní jídelny odhlašuje stravu žákům na základě informace (seznamu) od vedoucího dané akce.

3.6    Zrušení volby jídla z důvodu minimálního počtu

Každé jídlo má minimální provozní kapacitu vaření, která činí 10 porcí. V případě nižšího předvoleného počtu porcí na konkrétní den, musí jídelna z provozních důvodů zrušit tuto volbu jídla. Strávníci mají automaticky přiřazen oběd č.1, u večeře druhou volbu. Rozhodným časem je 11.00 hod.

 • Hrazení stravného

Stravné:

Stravné se hradí bezhotovostně na účet školní jídelny číslo 24030511/0100 v Komerční bance pokladní složenkou nebo převodním příkazem z vlastního účtu, minimálně na 1 měsíc předem. Platba se připisuje dle banky 2-3 dny.

Konstantní symbol pro placení složenkou je 0379, pro placení převodním příkazem je 0008. Variabilní symbol se generuje každému strávníkovi.

Každý strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku na stravování, kterou obdrží v kanceláři školní jídelny. Na ni, kromě základních osobních údajů, vyplní závazně dny v týdnu, ve kterých bude pravidelně i nepravidelně objednávat a odebírat stravu. Nejjednodušší verze je se stravovat denně, pochopitelně existuje možnost stravovat se jen v určité dny v týdnu (např. jen v úterý a čtvrtek, praxe na jiném provozu).

Objednaný oběd musí strávník odebrat přes stravovací čip. Pokud se tak nestane a oběd není předem odhlášen, počítač odečte automaticky jeho hodnotu z konta strávníka.

Žák má právo na : oběd, odběr stravy: OBĚD pouze při docházce do školy,

Student má právo na odběr stravy: ubytovaní 2 hlavní jídla (oběd, večeře) a další doplňková jídla (snídaně, večeře). Při onemocnění je nárok na dotovanou stravu pouze první den nemoci, od druhého dne absence při neodhlášení stravy jsme povinni doúčtovat žáku strávníkovi věcné a mzdové náklady tj. neoprávněně odebranou stravu.

                                        snídaně               60,-Kč

                                         oběd                    104,-Kč

                                         večeře                 96,-Kč

                                         balíček                43,-Kč

 

Zaměstnanec organizace má nárok na odběr dotované stravy: oběd  při odpracování 3 pracovních hodin, při volnu nebo dovolené hradí plnou celou cenu stravy tj.

  oběd              104,-Kč

 večeře            97,-Kč

Placení stravného je vhodné provádět na následující měsíc do 25. dne v měsíci (peníze připsané na účtu jídelny ).

V případě minusové částky na účtu na celý stravovací měsíc, je strávníkovi ihned odeslán informační e-mail o minusové částce na konci stravovacího měsíce. Doporučujeme vytvoření dostatečné vhodné finanční rezervy na stravovacím účtu.

Stav konta může strávník zjistit:

přes www.strava.cz (po zadání přihlašovacího jména a hesla),

na boxu u recepce (pomocí čipu),

přes mobilní aplikaci v telefonu (po zadání přihlašovacího jména a hesla),

osobně u vedoucího školní jídelny (telefonicky na čísle školní jídelny)

3.8    Vyúčtování stravného

Při vyúčtování stravného na konci školního roku zůstanou zbylé finanční prostředky na kontě strávníků a budou převedeny na nový školní rok,

U strávníků, kteří končí, bude převeden zůstatek na základě pokynů rodičů zpět rodičům na konto.

Při změně čísla bankovního účtu, nahlásit změnu v kanceláři u paní Markové.

3.9   Čipy

Všichni strávníci musí mít ke stravování čip nebo kartu ISIC (studenti). Čip ke stravování se hradí částkou 122,-Kč, slouží jako vstupní médium do areálu školy a platí po celou dobu studia nebo po dobu stravování. Čip je nevratný a zůstává strávníkovy. V případě zapomenutí čipu jsou strávníci povinni nahlásit tuto skutečnost v kanceláři ŠJ, oběd jim bude vydán pouze na základě odsouhlasení s vedoucí školní jídelny.

Přehled organizací odebírajících stravování:

Stravování žáků a studentů  : SOŠ a SOU Vocelova

                                               První soukromá ZŠ v Hradci Králové s.r.o. 

Stravování  pracovníků školských organizací:     Zaměstnanci SOŠ a SOU Vocelova

Doplňková činnost:      

JUDr. Jiří KULT

FOMA BOHEMIA Spol. s.r.o.

F medical s.r.o.

SGJW Spol.s.r.o.

AXIS a.s.

 

4.Projekty ŠJ

Školní jídelna je zařazena do projektu „ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ“www.skolaplnazdravi.cz.

Vydal :  Ing Lukáš Nepokoj

ředitel školy

Aktualizace dat: 1.01.2024                                                vedoucí školní jídelny Tomaš Rezek