Detail novinky

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitel SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do následujících oborů vzdělání:

 

 • Tříleté učební obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem

26-57-H/01 – Autoelektrikář             2 volná místa

23-55-H/02 – Karosář                           2 volná místa

23-61-H/01 – Autolakýrník                4 volná místa

36-67-H/01 – Zedník                            1 volné místo

36-64-H/01  – Tesař                              2 volná místa

 

 • Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou:

39-41-L/02   – Mechanik instalatérských a el. zařízení          5 volných míst

37-41-M/01  – Provoz a ekonomika dopravy                          5 volných míst

23-45-M/01 – Dopravní prostředky                                       5 volných míst

 

Uzávěrka přihlášek pro výše uvedené obory je ve 2. kole přijímacího řízení 31. 5. 2019.

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Pro přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, stanovena tato kritéria pro přijetí uchazečů ke vzdělávání na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Hradec Králové, Vocelova 1338.

 

Všeobecné informace

 • Všichni uchazeči musejí být zdravotně způsobilí pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. Zdravotní způsobilost potvrzuje lékař na přihlášce uchazeče.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami spolu s přihláškou doloží originál dokladu nebo jeho ověřenou kopii – doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytnou úpravu podmínek přijímacího řízení.
 • Osobám, které nejsou státními občany ČR a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se na jejich žádost při přijímacím řízení promíjí přijímací zkouška z českého jazyka.
  Nezbytnou znalost českého jazyka pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem v souladu s právními předpisy. Rozhovor by měl ověřit žákovu komunikační znalost jazyka. Diagnostiku znalosti češtiny posuzuje tříčlenná zkušební komise.
 • Přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se uskuteční formou školních přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky dne 10. 6. 2019.
 • Uchazeči, kteří se hlásí do oborů vzdělání s výučním listem, přijímací zkoušky nekonají.
 • Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se provede formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a zasláním písemného rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům v termínu od 3. 6. 2019 u učebních oborů a v termínu od 10. 6. 2019 u oborů s maturitní zkouškou.

 

 

Kritéria pro čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou

Do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou (23-45-M/01 Dopravní prostředky, 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy, 39-41-L/01 Autotronik a 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení) budou přijati uchazeči po úspěšně vykonaných přijímacích zkouškách z českého jazyka a matematiky do naplnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

O přijetí rozhodne pořadí sestavené podle získaných bodů

 1. z průměrného prospěchu dvou posledních vysvědčení základního vzdělávání (průměr uvedený na přihlášce uchazeče z 2. pololetí předposledního ročníku a z 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání, případně odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia, zaokrouhlený na 2 desetinná místa):

 

Průměr                                   Body                                        Průměr                              Body

1,00 – 1,20                                50                                                2,21 – 2,40                         20

1,21 – 1,40                                45                                                2,41 – 2,60                         15

1,41 – 1,60                                40                                                2,61 – 2,80                         10

1,61 –  1,80                                35                                                2,81  – 3,00                           5

1,81 –  2,00                                30                                                3,01 a více                          0

2,01 –  2,20                                25

 

 1. ze školní přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury:
  • maximální počet bodů z českého jazyka – 50 bodů
  • maximální počet bodů z matematiky – 50 bodů

 

 1. z dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, tj.
 • za 1. až 5. místo v okresním kole, příp. vyšším kole v matematické nebo fyzikální olympiádě – 11 bodů
 • za účast v okresním kole, příp. vyšším kole v matematické nebo fyzikální olympiádě – 5 bodů

Doklad (kopie diplomu, příp. organizátorem nebo základní školou potvrzená výsledková listina) je nutné odevzdat spolu s přihláškou ke vzdělávání (ve výjimečných případech nejpozději v den konání přijímací zkoušky).

 

Výsledné pořadí uchazečů bude stanoveno na základě součtu dosažených bodů za prospěch, bodů získaných u přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek uchazeče v písemném testu z matematiky. Pokud uchazeči, mezi nimiž se rozhoduje o přijetí ke vzdělávání, dosáhnou i stejného výsledku v matematice, rozhodují následující kritéria v daném pořadí:

 1. celkový průměr známek za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia
 2. celkový průměr známek za 2. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

Pokud nerozhodnou ani výše uvedená kritéria, budou rozhodovat známky v pořadí předmětů:

 1. – z českého jazyka

celkový průměr známek z  ČJ za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia a za 2. pololetí posledního

absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia

 1. – z cizího jazyka

celkový průměr známek z cizího jazyka za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia a za 2. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia

 1. – z matematiky

celkový průměr známek z matematiky za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia a za 2. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

 

K přijetí musí uchazeč získat 25 bodů, z čehož ze školních písemných zkoušek z ČJ a M musí být minimálně 15 bodů.

 

Kritéria pro obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

Do oborů vzdělání ukončovaných závěrečnou zkouškou s výučním listem (23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 26-57-H/01 Autoelektrikář, 23-55-H/02 Karosář, 23-61-H/01 Autolakýrník, 36-67-H/01 Zedník, 23-55-H/01 Klempíř, 36-64-H/01 Tesař, 36-52-H/01 Instalatér) budou uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

 

O přijetí rozhodne pořadí sestavené z průměrného prospěchu za 2. pololetí předposledního ročníku vzdělávání v základní škole a za 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání (průměr je uveden na přihlášce uchazeče).

Pokud uchazeč ukončil docházku v 8. ročníku základní školy, připočítává se mu k průměrnému prospěchu koeficient 1,0.

Pokud uchazeč ukončil docházku v 7. ročníku základní školy, připočítává se mu k průměrnému prospěchu koeficient 1,5.

 

Body za prospěch

Průměr                                   Body                                        Průměr                            Body

1,00 – 1,20                                100                                              2,21 – 2,40                        40

1,21 – 1,40                                90                                                2,41 – 2,60                        30

1,41 – 1,60                                80                                                2,61 – 2,80                        20

1,61 –  1,80                                70                                                2,81  – 3,00                        10

1,81 –  2,00                                60                                                3,01 a více                         0

2,01 –  2,20                                50

 

V případě převisu přihlášek ve vztahu k počtu přijímaných budou u uchazečů se stejným průměrným prospěchem umístěných na rozhodujících místech rozhodovat známky z matematiky a fyziky:

 1.             –           z matematiky

celkový průměr známek z matematiky za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník) a za 2. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník)

 1.             –           z fyziky

celkový průměr známek z fyziky za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník) a za 2. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník).

 

V Hradci Králové 16. 5. 2019

Ing. Lukáš Nepokoj, ředitel školy v.r.


Vytvořeno: 15.5.2019