Detail novinky

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU

Pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a se zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění účinném od 30. 6. 2022, stanovena tato kritéria pro přijetí uchazečů ke vzdělávání na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Hradec Králové, Vocelova 1338:

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Kód oboru vzdělání Název oboru vzdělání Počet přijímaných uchazečů
23-55-H/01 Klempíř 4
36-67-H/01 Zedník 3

 

Všeobecné informace

  • Všichni uchazeči musejí být zdravotně způsobilí pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zdravotní způsobilost potvrzuje praktický obvodní lékař na přihlášce uchazeče.
  • Uchazeči – cizinci, kteří získali základní vzdělání na zahraniční škole, musí doložit úřední překlad příslušných vysvědčení.
  • Přihlášky ke vzdělávání musí být pro 2. kolo přijímacího řízení doručeny na střední školu nejpozději 5. května 2023.
  • Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se provede formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a zasláním písemného rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům 5. 2023.

 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (tříleté obory)

 

Do oborů vzdělání ukončovaných závěrečnou zkouškou s výučním listem (36-67-H/01 Zedník, 23-55-H/01 Klempíř) budou uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

O přijetí rozhodne pořadí sestavené z průměrného prospěchu za 2. pololetí předposledního ročníku vzdělávání v základní škole a za 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání (průměr je uveden na přihlášce uchazeče). V případě, že žák doloží vysvědčení ze školního roku 2019/2020, bude z tohoto vysvědčení započítáno 1. pololetí místo druhého.

Pokud uchazeč ukončil docházku v 8. roč. základní školy, přičítá se mu k průměrnému prospěchu koeficient 1,0.

Pokud uchazeč ukončil docházku v 7. roč. základní školy, přičítá se mu k průměrnému prospěchu koeficient 1,5.

Pokud uchazeč ukončil docházku v 6. a nižším ročníku základní školy, přičítá se mu k průměrnému prospěchu koeficient 1,8.

 

V případě převisu přihlášek ve vztahu k počtu přijímaných budou u uchazečů se stejným průměrným prospěchem umístěných na rozhodujících místech rozhodovat známky z matematiky a fyziky:

  1. z matematiky

celkový průměr známek z matematiky za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník) a za 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník)

  1. z fyzikc

celkový průměr známek z fyziky za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník) a za 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník).

V Hradci Králové 24. dubna 2023                                          Ing. Lukáš Nepokoj, ředitel školy


Vytvořeno: 24.4.2023