Detail novinky

Výsledková listina přijímacích zkoušek 3.kolo 2023

23-55-H/02 Karosář

Pořadí Ident. číslo Prům. prospěch ZŠ Výsledek
1. 30/KAR/23 1,41 přijat bez PZ
2. 32/KAR/23 1,64 přijat bez PZ
3. 22/KAR/23 2,00 přijat bez PZ

 

36-64-H/01 Tesař

Pořadí Ident. číslo Prům. prospěch ZŠ Výsledek
1. 23/TE/23 1,64 přijat bez PZ
2. 19/TE/23 1,71 přijat bez PZ
3. 16/TE/23 2,00 přijat bez PZ
4. 18/TE/23 2,07 přijat bez PZ
5. 20/TE/23 2,07 přijat bez PZ

 

PŘIJATÍ UCHAZEČI

Písemné rozhodnutí o přijetí se v souladu s právními předpisy zákonným zástupcům a uchazečům nezasílá. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání. Zápisový lístek se odevzdává do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, tj. do 7.6. 2023 (včetně). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88 školského zákona, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předešlého odstavce, zanikají posledním dnem lhůty podle předešlého odstavce právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI

Seznam nepřijatých uchazečů se nezveřejňuje. Nepřijatým uchazečům bude předáno písemné rozhodnutí zákonným způsobem.

 

V Hradci Králové dne 24. května 2023

Ing. Lukáš Nepokoj

ředitel školy

 

 


Vytvořeno: 24.5.2023