Detail novinky

Výsledková listina přijímacích zkoušek 3.kolo 2022

V souladu s ustanovením § 60, § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy zveřejňuje seznam přijatých uchazečů do prvního ročníku.

 

26-57-H/01    AUTOELEKTRIKÁŘ

1 52/AEL/22 1,65 přijat
2 51/AEL/22 1,86 přijat
3 50/AEL/22 2,06 přijat

 

23-55-H/01    KLEMPÍŘ

1 17/KL/22 1,65 přijat
2 18/KL/22 1,96 přijat

 

 

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předešlého odstavce, zanikají posledním dnem lhůty podle předešlého odstavce právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88 školského zákona, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Nepřijatým žákům bude posláno Rozhodnutí o nepřijetí doporučeně poštou do 2 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Případná odvolání zasílejte až po obdržení rozhodnutí o nepřijetí.

 

V Hradci Králové dne 30. června 2022

 

Ing. Lukáš Nepokoj

ředitel školy


Vytvořeno: 1.7.2022