Detail novinky

Výuka všech ročníků od 1. června 2020

PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 PRO OBDOBÍ OD 1. ČERVNA

v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 25. 5. 2020, Č.j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN

Výuka pokračuje dále vzdáleně pomocí aplikace TEAMS. Žáci všech ročníků však mají možnost prezenčně navštěvovat školu za účelem individuálních konzultací dle níže uvedených podmínek:

 

Organizace vzdělávání žáků:

 1. Výuka primárně pokračuje nadále vzdáleně pomocí aplikace TEAMS.
 2. Pro účely tohoto pokynu je dále pojem „škola“ chápán jako budova teoretického vyučování ve Vocelově ulici, pak také budova dílen v ulicích J. Krušinky a areál dílen v ulici Vážní. Pojem „učitel“ nebo „pedagog“ je chápán jako učitel teoretického vyučování a učitel odborného výcviku. Pojem učebna je chápána jako místnost určená ke vzdělávání – např. učebna, dílna, laboratoř, kancelář, kabinet, tělocvična apod.
 3. Žáci se mohou účastnit prezenční výuky formou individuálních konzultací v předem domluveném termínu. Termín si na odborném výcviku (od 1. června 2020) i v teoretickém vyučování (od 8. června 2020) domluví žák s příslušným vyučujícím.
 4. Žáci se při příchodu do školy nezdržují nikde jinde, než na místě – v místnosti předem určené. Během pohybu po budově školy se zbytečně nezdržují a přesouvají se nejkratší cestou do dané místnosti.
 5. Vzhledem k souběhu maturitních, závěrečných a přijímacích zkoušek je omezena možnost konzultace jak personálně, tak prostorově. Zajištění maturitní, závěrečné a přijímací zkoušky má vždy přednost před konzultacemi. Konzultace mohou probíhat jen, pokud neohrozí nebo nenaruší průběh maturitní, závěrečné nebo přijímací zkoušky.
 6. Pro přítomnost žáků na odborném výcviku platí stejná pravidla, jako pro přítomnost žáků ve škole. Navíc, za dodržení dalších právních předpisů, jako např. nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání. Současně je potřeba dbát na to, aby mezi žáky navzájem a dalšími osobami účastnící se praktického vyučování docházelo ke kontrolovanému předávání nářadí, měřidel, materiálů a podobně s možným využitím dezinfekce a minimalizovat úkony s vysokou fyzickou náročností, které případně vyžadují osobní hygienu sprchováním apod.
 7. Žáci, kteří mají výuku v dílnách odborného výcviku přicházejí na pracoviště, pokud možno, již v pracovním oděvu a obuvi. Z hygienických důvodů je provoz šaten omezen.
 8. Zletilí žáci, resp. zákonní zástupci nezletilého žáka jsou povinni před prvním vstupem do školy předat škole písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) Žák je povinen být osobně přítomen ve škole pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.
 9. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 10. Ve všech níže neuvedených situacích se postupuje v souladu s platnou legislativou, doporučeními MŠMT, MZČR a krajské hygienické stanice. Ve sporných případech vždy rozhoduje ředitel školy.

 

Pokyny pro žáky:

 1. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
  1. Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
  2. Pokud se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 2. Při prvním vstupu do školy předkládá žák písemné čestné prohlášení (viz. příloha) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které musí podepsat před vstupem do školy (u nezletilých žáků podepisují zákonní zástupci nezletilého žáka). Při vstupu do školy se tímto prohlášením prokáže a po přesunutí do učebny jej předá bezodkladně učiteli.
 3. Žáci nevstupují do školy bez předem (dálkovým způsobem) domluvené konzultace. Poté pak důsledně dodržují stanovený termín konzultace! Nestýkají se s ostatními žáky.
 4. Konzultace si žáci mohou domluvit s příslušným učitelem jakýmkoli dostupným dálkovým přístupem (přednostně přes Teams, příp. e-mailem nebo telefonicky).
 5. Žáci se před školou nezdržují a po příchodu se okamžitě přesouvají do určené učebny. Učebnu mohou opustit jen v určený čas a na určenou dobu. Během naplánované výuky není možné opouštět budovu školy!
 6. Žáci se nepřezouvají a osobní věci a případný svrchní oděv odkládají až v učebně na místech k tomu určených.
 7. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 8. Ke vstupu využívají vchod a k odchodu ze školy východ. (Vždy je jedna část dveří otevřena tak, aby se minimalizoval kontakt s madly dveří.) Turniketů se pokud možno nedotýkají nechráněnýma rukama.
 9. Na pracovištích dílen je povinné používání ochranných nebo pracovních rukavic po celou dobu výuky. (Pracovní rukavice je možné zakoupit u VUOV v dílnách). Je zakázáno dotýkat se nářadí, madel dveří a jiného vybavení dílny bez rukavic. Pokud možno, žáci se vyvarují přímého kontaktu společných předmětů i v ostatních prostorách OV.
 10. Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. (Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém pokynu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Neplatí pro osoby s výjimkou MZČR)
 11. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a na každou sáček na uložení.
 12. Po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 13. Ve třídě na konzultaci je vždy jen jeden žák!
 14. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 15. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 16. Žáci si po každém výukovém (konzultačním) bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 17. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
 18. Žáci docházející na konzultace nebudou mít možnost odběru stravy ve školní jídelně ani možnost ubytování na domově mládeže.

 

Stravování a ubytování žáků:

Žáci docházející na konzultace nebudou mít možnost odběru stravy ve školní jídelně, ani možnost ubytování na domově mládeže.

 

Osoby s rizikovými faktory:

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
 • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Žáci patřící do rizikové skupiny:

 1. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 2. Zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák) zváží tyto rizikové faktory, a pokud žák patří do rizikové skupiny, rozhodnou o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 3. Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy.
 4. Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno také zákonným zástupcem:
  1. písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
  2. písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 5. O této povinnosti jsou zákonní zástupci a zletilí žáci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách). Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

V Hradci Králové, dne 28. 5. 2020                                         Ing. Lukáš Nepokoj – ředitel školy

 

PŘÍLOHA – Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

příloha_čestné_prohlášení


Vytvořeno: 28.5.2020