Detail novinky

4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Odkaz na PDF soubor
4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023 2024

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024  –  4. kolo

Pro přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a se zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění účinném od 30. 6. 2022, stanovena tato kritéria pro přijetí uchazečů ke vzdělávání na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Hradec Králové, Vocelova 1338:

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Kód oboru vzdělání Název oboru vzdělání Počet přijímaných uchazečů
23-45-M/01 Dopravní prostředky 22
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 6
39-41-L/01 Autotronik 6
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 13

 

Všeobecné informace

 • Všichni uchazeči musejí být zdravotně způsobilí pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zdravotní způsobilost potvrzuje praktický obvodní lékař na přihlášce uchazeče.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami spolu s přihláškou doloží originál dokladu nebo jeho ověřenou kopii – doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytnou úpravu podmínek přijímacího řízení.
 • Osobám, které nejsou státními občany ČR a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se na jejich žádost při přijímacím řízení promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Nezbytnou znalost českého jazyka pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem v souladu s právními předpisy. Rozhovor by měl ověřit žákovu komunikační znalost jazyka. Znalost českého jazyka hodnotí tříčlenná zkušební komise. Uchazeči – cizinci, kteří získali základní vzdělání na zahraniční škole, musí doložit úřední překlad příslušných vysvědčení.
 • Cizinci, kterým bylo v ČR poskytnuto dočasná ochrana, podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost ČJ se ověří rozhovorem. Dokumenty mohou být nahrazeny čestným prohlášením. Při školní zkoušce konané v češtině je navýšen čas o 25% a je k dispozici překladový slovník.
 • Přihlášky ke vzdělávání musí být pro 4. kolo přijímacího řízení doručeny na střední školu nejpozději 24. května 2023.
 • Přijímací zkoušky se budou konat formou školní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, a to v pondělí 5. června 2023.
 • Vyhlášení výsledků 4. kola přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se provede formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a zasláním písemného rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům v termínu června 2023 ve 14 hodin. Uchazeči a jejich zákonní zástupci mají možnost do 6. června do 12.00 nahlédnout do podkladů, které k rozhodnutí vedly.

 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté obory)

 

Do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou (23-45-M/01 Dopravní prostředky, 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy, 39-41-L/01 Autotronik a 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení) budou přijati uchazeči po úspěšně vykonaných přijímacích zkouškách z českého jazyka a matematiky do naplnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

O přijetí rozhodne pořadí sestavené podle získaných bodů

 1. z průměrného prospěchu dvou vysvědčení základního vzdělávání (průměr uvedený na přihlášce uchazeče z 2. pololetí předposledního ročníku a z 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání, případně odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia, zaokrouhlený na 2 desetinná místa). V případě, že žák doloží vysvědčení ze školního roku 2019/2020, bude z tohoto vysvědčení započítáno 1. pololetí místo druhého.

Pokud uchazeč ukončil docházku v 8. ročníku základní školy, přičítá se mu k průměrnému prospěchu koeficient 0,5.

Pokud uchazeč ukončil docházku v 7. a nižším ročníku základní školy, přičítá se mu k průměrnému prospěchu koeficient 0,8.

Body za prospěch

 

 1. z přijímací zkoušky, která se koná formou centrálně zadávaných jednotných testů, a to z matematiky a českého jazyka a literatury:
  • maximální počet bodů z českého jazyka – 50 bodů
  • maximální počet bodů z matematiky – 50 bodů
 2. z dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, tj.:
 • za 1.- 5. místo v okresním, příp. vyšším kole v matematické nebo fyzikální olympiádě – 11 bodů
 • za účast v okresním, příp. vyšším kole v matematické nebo fyzikální olympiádě – 5 bodů

Kopii diplomu, příp. organizátorem nebo základní školou potvrzenou výsledkovou listinu je nutné odevzdat spolu s přihláškou ke vzdělávání (výjimečně nejpozději v den konání přijímací zkoušky).

Výsledné pořadí uchazečů bude stanoveno na základě součtu dosažených bodů za prospěch, bodů získaných u přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Přijímací zkoušky budou realizovány pomocí jednotných testů, které připraví a vyhodnotí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek uchazeče v písemném testu z matematiky. Pokud uchazeči, mezi nimiž se rozhoduje o přijetí ke vzdělávání, dosáhnou i stejného výsledku v matematice, rozhodují následující kritéria v daném pořadí:

 1. celkový průměr známek za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia
 1. celkový průměr známek za 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

Pokud nerozhodnou ani výše uvedená kritéria, budou rozhodovat známky v pořadí předmětů:

 1. z českého jazyka

celkový průměr známek z  ČJ za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia a za 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia

 1. z cizího jazyka

celkový průměr známek z cizího jazyka za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia a za 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia

 1. z matematiky

celkový průměr známek z matematiky za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia a za 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

K přijetí musí uchazeč získat minimálně 35 bodů, z čehož z jednotné zkoušky musí být minimálně 21 bodů a z dalších kritérií minimálně 14 bodů.

V Hradci králové 15. května 2023                                         Ing. Lukáš Nepokoj, ředitel školy


Vytvořeno: 15.5.2023