Detail novinky

Aktuální důležité informace pro ubytované na domově mládeže

POBYT NA DM A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20

Pobyt

Pro žáky, kteří by se osobně zúčastnili na prezenčním vzdělávání po ukončení uzavření školy, je po dobu vzdělávání zajištěno na DM ubytování v souladu ustanovených hygienických a bezpečnostních opatření.

Ukončení ubytování

Ukončování ubytování bude realizováno vždy pouze po předchozí domluvě každého žáka se svým skupinovým vychovatelem (e-mailem, telefonicky), kdy bude upřesněn datum a čas předání.

Termíny ukončení

 • u nižších ročníků od 15. 6. – 30. 6. 2020,
 • u žáků závěrečných ročníků v předem dohodnutém termín,  nejdéle do ukončení ročníku.

Při ukončení ubytování musí každý žák předat klíče od pokoje i skříně, další zapůjčený inventář domova mládeže spojený s ubytováním,  žádost o ukončení ubytování zletilého žáka nebo nezletilého žáka, která je připravena na DM k vyzvednutí nebo ke stažení zde https://www.sosasou-vocelova.cz/domov-mladeze/

Tuto žádost vyplní zletilý žák nebo zákonný zástupce.

Dále mohou žáci předat domovu mládeže vyplněnou přihlášku k ubytování ve školním roce 2020/21. Přihláška je připravena ke stažení zde https://www.sosasou-vocelova.cz/domov-mladeze/

Informace o přihláškách k ubytování v DM pro školní rok 2020/21 pro stávající ubytované žáky

Přihlášku do domova mládeže na školní rok 2020/21 najdete zde https://www.sosasou-vocelova.cz/domov-mladeze/ nebo si ji lze vyzvednout přímo na DM.

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku je možné předat osobně v rámci ukončování ubytování (15. 6 – 30. 6. 2020) nebo doručit v listinné podobě na adresu školy (poštou, osobním předáním na sekretariát) nejpozději do 3. 7. 2020.

Adresa školy:
SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338
Vocelova 1338
500 02 Hradec Králové

PROVOZ DOMOVA MLÁDŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 PRO OBDOBÍ OD 10. KVĚTNA

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020

je možné od 11. května 2020 realizovat prezenční přípravu žáků posledních ročníků středních škol na vykonání maturitní nebo závěrečné zkoušky.

Pro žáky, kteří by se osobně zúčastnili této přípravy, je zajištěno v DM ubytování za níže uvedených podmínek:

Organizace ubytování žáků a pravidla provozu:

 1. Vedoucí vychovatelka domova mládeže a skupinová vychovatelka posledních ročníků zjistí od žáků zájem o ubytování v domově mládeže. Termín, do kterého musí žáci požádat, bude do 6. 5. 2020. 
 2. Domov mládeže (dále jen „DM“) informuje žáky do 6. 5. 2020:
  • o organizaci v ubytování domově mládeže,
  • o povinnosti podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha),
  • o provozu domova mládeže, hygienických opatřeních a omlouvání žáků.
 3. Žáci jsou dle třídy a oboru ubytováni na příslušném patře. Na každém pokoji je ubytován pouze jeden žák. Návštěvy jsou zakázány.
 4. Každý pokoj je vybaven nádobou s dezinfekcí a jejím dávkovačem, pro bezpečné osušení rukou jednorázovými papírovými ubrousky.
 5. Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem, jednorázovými papírovými ručníky nebo osoušeči pro bezpečné osušení rukou.
 6. Pro ubytované je připraven časový rozpis pro používání společných sprch. Rozpis je nastaven tak, aby se žáci nepotkávali při vstupu a odchodu ze sprch a byla dodržována epidemiologická opatření.
 7. Jízdu výtahem může využít vždy pouze jedna osoba z důvodu zajištění dodržení odstupu.
 8. Společné přesuny žáků se organizují tak, aby byl minimalizován kontakt jak mezi ubytovanými žáky, tak jednotlivci včetně zaměstnanců domova mládeže. Při přesunech dodržovat odstupy 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
 9. Společenské místnosti se po dobu platnosti epidemiologických opatření nepoužívají.
 10. Nejsou realizovány mimoškolní aktivity (kroužky).
 11. Je vyčleněn prostor, který je určený pro desinfekci použitých roušek. Zde na viditelném místě je návod, jak postupovat při desinfekci (vyvařování) použitých roušek.
 12. Je vymezen pokoj pro případné objevení podezření z onemocnění v průběhu provozu DM. Pokoj je vybaven lůžkem, sociálním zařízením (WC, sprcha, umývadlo) s tekoucí studenou a teplou pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na desinfekci a jejím dávkovačem pro bezpečné osušení rukou jednorázovými papírovými ubrousky.
 13. Zletilí žáci, resp. zákonní zástupci nezletilého žáka jsou povinni před prvním vstupem do DM předat vychovateli písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) Žák může být osobně přítomen v DM pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.
 14. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do DM vstoupit.
 15. Ve všech níže neuvedených situacích se postupuje v souladu s platnou legislativou, doporučeními MŠMT, MZČR a krajské hygienické stanice. Ve sporných případech vždy rozhoduje ředitel školy.

Pokyny pro žáky:

 1. Při cestě do DM a z DM, při volném pohybu mimo budovu se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
  1. Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
  2. Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 2. Při prvním nástupu k ubytování v DM předkládá žák písemné čestné prohlášení (viz příloha) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které musí podepsat před vstupem do DM (u nezletilých žáků podepisují zákonní zástupci nezletilého žáka). Při vstupu do DM se tímto prohlášením prokáže a dále jej předá bezodkladně vychovateli.
 3. Vstup do domova mládeže je umožněn pouze ubytovaným žákům, nikoliv rodičům či návštěvám.
 4. Žáci dodržují stanovená mimořádná opatření. Nestýkají se s žáky z jiných skupin.
 5. Žáci se před DM nezdržují a po příchodu se okamžitě přesouvají do svého pokoje.
 6. Ke vstupu využívají vchod a k odchodu ze školy východ. (Vždy je jedna část dveří otevřena tak, aby se minimalizoval kontakt s madly dveří.) Turniketů se pokud možno nedotýkají nechráněnýma rukama.
 7. Žáci se přezouvají v šatně s botníky za podmínky za podmínky, že při přezouvání bude žák v šatně sám. Po přezutí použije dezinfekci na ruce.
 8. Po příchodu do DM (na pokoj) musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 9. Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. (Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Neplatí pro osoby s výjimkou MZČR).
 10. Každý žák musí mít během pobytu na DM dostatek roušek, minimálně 2 čisté roušky na den, starat se o jejich výměnu, čistotu a desinfekci. Současně je potřeba mít sáček na uložení roušky čisté po desinfekci (vyvaření a vyžehlení) a sáček na uložení roušky použité (sáčky se nesmí zaměnit).
 11. Na pokoji se nevyžaduje od žáka nošení roušky. Po sejmutí ji žák vloží do sáčku. Roušky nesmí zůstat nekryté. Při vstupu jiné osoby na pokoj žák roušku nasadí.
 12. Použité jednorázové roušky před vyhozením do odpadu vloží do igelitového sáčku, který řádně uzavře.
 13. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zletilého žáka nebo zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k ukončení ubytování žáka DM.

Stravování žáků v rámci ubytování:

 1. Při přesunech do jídelny musí mít žáci nasazenou roušku a dodržovat minimálně 2 metry odstupy.
 2. Výdej jídla je organizován v časech stanovených školní. ŽÁCI JSOU POVINNI V JÍDELNĚ SE USAZOVAT NA MÍSTA URČENÁ A ŘÍDIT SE POKYNY PERSONÁLU!
 3. Žáci musí dodržovat rozestupy 2 metry mezi sebou ve frontě i při vlastním stravování.
 4. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 5. Jídlo vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.
 6. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 7. Po ukončení stravování žáci okamžitě opouští prostor jídelny s nasazenou rouškou a v minimálně dvoumetrových rozestupech.
 8. Večeře budou žákům vydávány ve formě studených balíčků.

Osoby s rizikovými faktory:

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Žáci patřící do rizikové skupiny:

 1. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 2. Zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák) zváží tyto rizikové faktory, a pokud žák patří do rizikové skupiny, rozhodnou o vhodnosti ubytovaní žáka v domově mládeže s tímto vědomím.
 3. Před prvním vstupem do domova mládeže podepíše zákonný zástupce nebo zletilý
  1. písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
  2. písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 4. O této povinnosti jsou zákonní zástupci a zletilí žáci ředitelem předem informováni (v rámci sdělení informací o organizace ubytování žáků a pravidla provozu). Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi ubytování v DM umožněno.

PŘÍLOHA – Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

příloha_čestné_prohlášení


Vytvořeno: 5.5.2020