Základní informace o DM

Domov mládeže je součástí SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338, jejímž zřizovatelem je Královehradecký kraj.
Činnost a provoz organizace se řídí zejména Vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních a Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Pravidla chování, režim dne, práva a povinnosti ubytovaných a zákonných zástupců jsou stanoveny ve Vnitřním řádu DM, který je přílohou Školního řádu.

Domov mládeže (dále jen DM) je zařazen do I. kategorie s celkovou kapacitou 108 lůžek.

Ubytování je určeno prozatím pro chlapce. Žákyně naší školy mohou požádat o ubytování DMIŠJ Vocelova 1469/5, Hradec Králové II.

Ubytování

Žáci jsou ubytováni ve dvoulůžkových, standardně vybavených pokojích s možností bezdrátového připojení k internetu.
Společná sociální zařízení jsou v dostatečném počtu na každém patře DM.

K ukládání potravin lze využít společné chladničky, umístěné na každém patře DM.

K ohřevu pokrmů a zhotovení nápojů možno používat společnou čajovou kuchyňku se základním vybavením (elektrický vařič, rychlovarné konvice, mikrovlnná trouba, toustovač). Jinak mohou ubytovaní využívat k celodennímu stravování školní jídelnu umístěnou v areálu školy.

Ubytovaný žák má právo na dotovanou stravu v době přítomnosti ve škole a v první den nemoci.

Čip (za 116,- Kč) nebo ISIC karta (za 350,- Kč) slouží ke vstupu do budovy DM a školy a k výdeji stravy.

DM vede žáky k pravidelné přípravě na vyučování, dodržování hygienických návyků, plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových a odpočinkových činností. Nabízíme tyto sportovní volnočasové aktivity:

 • stolní tenis
 • stolní fotbálek
 • šipky
 • kulečník
 • posilování
 • florbal
 • fotbal
 • podle zájmu lze rozšířit aktivity o volejbal, basketbal a házenou.

Ubytovaní mají k dispozici společenskou místnost s velkoplošnou LCD televizí, místnost s PC, herny stolního tenisu, šipek, kulečníku a stolního fotbálku. Pro pravidelné sportovní kroužky (florbal, sálová kopaná a posilování) je využívána tělocvična a posilovna školy, pro fotbal a venkovní aktivity slouží travnaté hřiště.

Dále je možno využívat nabídku kulturních a sportovních akcí města Hradec Králové.

Cena ubytování

Ubytování je poskytováno dle Vyhlášky MŠMT 108/2005 Sb., za úhradu ve výši 1 500,-Kč za kalendářní měsíc ve školním roce 2023/24.

Dle vyhlášky: Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák není ubytován po všechny  dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák  z důvodů organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem, opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží.

Úplata se dle vyhlášky snižuje pouze těm žákům, kterým se pravidelně  střídá období teoretické výuky a praktického vyučování na jiném místě (v místě bydliště).

U žáků, kterým se pravidelně střídá období teoretické výuky a praktického vyučování po týdnu – tzn. při pobytu žáka na praxi v místě bydliště po dobu 14 dnů v měsíci, činí poplatek za ubytování 750,- Kč za kalendářní měsíc.

Snížení úplaty nemůže být poskytnuto  za kurzy, studijní stáže, nepřítomnost z důvodu nemoci, prázdnin, svátků, volna uděleného ředitelem školy.

Platba za ubytování musí být uhrazena v předstihu, a to nejpozději k 15. dni předchozího měsíce (tj. ubytování na září musí být uhrazeno do 15. srpna), a to výhradně poukázáním stanovené částky na bankovní účet školní jídelny vedený u Komerční banky:

 • číslo účtu: 24030511/0100
 • variabilní symbol: je náhodně vygenerované číslo pro každého žáka. Číslo to předá (e-mailem) p. Marková až po řádném vyplnění přihlášky ke stravování (pozn. přihlášku vyplní každý zájemce o ubytování bez ohledu na zájem/ nezájem o odebírání stravy).
 • Kontakt:

Libuše Marková

účetní a pokladní

e: markova@sosasou-vocelova.cz

t: 495 212 861 kl. 19

Ukončení ubytování

Ubytování je poskytováno na dobu jednoho školního roku (září – červen), samozřejmě s možností ubytovat žáka i v dalších letech (po dobu studia). Za závažné kázeňské přestupky však může být ubytování předčasně ukončeno kdykoliv v jeho průběhu. Ubytování může být též ukončeno na základě písemné žádosti zákonného zástupce nebo zletilého žáka doručené do 20. dne předchozího měsíce před požadovaným ukončením.

Stravování

Pro zájemce je zajištěna možnost celodenního stravování ve vlastní školní jídelně. Platba stravného musí být uhrazena taktéž v předstihu, a to společně s ubytováním na výše uvedený účet.

 

Nárok na stravu na den:

Snídaně
Oběd č. 1,2 nebo 3
Večeře č. 1 nebo 2
studená večeře (balíček)

Aktuální ceny viz. stránky školní jídelny

Vzhledem ke změnám právních předpisů a k možných změnám cen vstupů si ředitelství vyhrazuje právo ceny (ubytování, stravování, poplatky) ve zdůvodnitelných případech upraviti průběhu roku.

 

Přihlášení/odhlášení stravy je možné na boxu v budově DM (čipem nebo ISIC kartou), po internetu a pomocí mobilní aplikace.

Výdej stravy v jídelně je realizován prostřednictvím elektronického čipu nebo ISIC karty.

Strava na následující den se musí odhlásit nebo přihlásit nejpozději den předem do 11.00 hodin.