Detail novinky

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí šk. roku 2019/2020

dle vyhl. č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, ze dne 27. 4. 2020

 

Vyhlášku k hodnocení II. pololetí koncipovalo MŠMT s ohledem na současnou specifickou situaci v našem školství. Zohledňuje výuku do letošního 11. března, která poskytuje podklady pro hodnocení žáka, ale zároveň, pokud to je možné, mají být k hodnocení využity i podklady z následujícího období „výuky na dálku“. Učitelé přitom zohledňují specifické podmínky žáků, které jsou velmi různé, ať už vzhledem k materiálně technickému vybavení rodiny či časovým možnostem zákonných zástupců žáků. Hodnocení tak bude vycházet ze specifických podmínek a individuálního přístupu k žákům. Učitelé mezi sebou komunikují a předávají si vzájemně informace o jednotlivých žácích. Utváříme si tak vcelku jasnou představu o situaci jednotlivých žáků v podmínkách „vzdělávání na dálku“.

Vyhláška č. 211/2020 Sb. se použije přednostně, tzn. pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle vyhlášky č. 211/2020 Sb., se nepoužijí.

Při hodnocení výsledků se zohledňuje zejména hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána. Dále pak je možné zohlednit i podklady získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku a také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 1. pololetí šk. roku 2019/2020. Za období vzdělávání na dálku lze v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například: snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů, samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky, četbu související se zadanými úkoly, portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka jako podklad pro hodnocení učitele), zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

 

Uzavření hodnocení za první pololetí v náhradním termínu („NEKLASIFIKACE“)

Pokud nebylo možné žáka hodnotit na konci prvního pololetí a žák doposud nevykonal doklasifikační zkoušku (původní termín byl 31. 3. 2020), náhradní termín se stanovuje v souladu s ustanovením § 69 odst. 5 školského zákona na 23. 6. 2020 (tento den proběhne přezkoušení všech žáků). Bližší podrobnosti k průběhu přezkoušení budou stanoveny s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a omezení z ní plynoucí. Pokud nebude možné žáka hodnotit ani v tomto náhradním termínu, za první pololetí bude žák nehodnocen.

Žáci posledních ročníků si domluví individuálně termín s příslušným vyučujícím tak, aby vykonali doklasifikační zkoušku během období, kdy jim bude umožněna osobní přítomnost ve škole, a to nejdéle do 25. 5. 2020. Pokud nebude možné žáka hodnotit ani v tomto náhradním termínu, za první pololetí bude žák nehodnocen.

 

Uzavření hodnocení za druhé pololetí (mimo posledních ročníků)

Termín ukončení klasifikace je 24. 6. 2020. V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití pravidel ve Vyhlášce 211/2020 Sb., pak se v souladu s § 69 odst. 6 školského zákona stanovuje náhradní termín hodnocení na 3. 8. 2020 (případně dále 4. 8. 2020, dle potřeby). V případě, že by žák byl v řádném nebo náhradním termínu hodnocen stupněm nedostatečný nejvýše ze 2 povinných předmětů, má možnost vykonat opravnou zkoušku dle § 69 odst. 7 školského zákona, a to 3. 8. 2020 (dále i 4. 8. 2020, v případě dvou nedostatečných).

 

Individuální vzdělávací plány

V případě, že nebude možné žáka hodnotit na základě známek získaných během vzdělávání na dálku, příp. požádá-li o to zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka, bude provedeno komisionální přezkoušení ve dnech od 22. 6. do 24. 6. 2020 dle harmonogramu a rozsahu, který stanoví příslušní vyučující a odsouhlasí ředitel školy.

 

Předávání vysvědčení za druhé pololetí u žáků, kteří jsou v nižším ročníku než posledním

Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku platí, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů, bude škola informovat žáky a rodiče na svých webových stránkách.

 

Hodnocení žáků posledních ročníků

Žáci posledních ročníků, kteří budou konat závěrečnou zkoušku nebo se přihlásili k maturitní zkoušce, se nebudou hodnotit stupněm „neprospěl(a)“ nebo slovem „nehodnocen(a)“. Pokud by žák měl být v jednotlivém předmětu na vysvědčení hodnocen stupněm prospěchu „5 – nedostatečný“ nebo ekvivalentním slovním hodnocením nebo slovy „nehodnocen(a)“, bude namísto toho uvedeno slovo „prospěl(a)“. Co se týká celkového hodnocení u výše uvedených žáků (přihlášeni k maturitní zkoušce nebo závěrečné zkoušce), tak se namísto stupňů neprospěl(a) nebo nehodnocen(a) uvedou na vysvědčení slova „prospěl(a)“. Termín ukončení klasifikace žáků posledních ročníků je 26. 5. 2020.

 

Předávání vysvědčení za druhé pololetí u žáků, kteří jsou v posledním ročníku

Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, platí, že v závěrečném ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky nebo závěrečných zkoušek, tzn. 29. 5. 2020.


Vytvořeno: 30.4.2020