Detail novinky

Individuální konzultace na odborném výcviku – pokyny pro žáky

Výuka (teorie, odborného výcviku a praxe) probíhá dále on-line přes aplikaci TEAMS. Od 15. 2. 2021 se navíc žáci účastní individuálních konzultací na odborném výcviku dle harmonogramu příslušného učitele odborného výcviku (zveřejněn v Teams) za podmínek stanovených níže:

 1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy (myšleno i do dílen) vstoupit.
 2. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.
 3. Žáci nevstupují do školy bez předem (dálkovým způsobem) domluvené konzultace. Poté důsledně dodržují stanovený termín konzultace! Nestýkají se s ostatními žáky.
 4. Termín konzultace určuje vyučující, případně si jej žáci mohou domluvit s příslušným učitelem jakýmkoli dostupným dálkovým přístupem (přednostně přes Teams, příp. e-mailem nebo telefonicky).
 5. Vstup do budovy školy/areálu a objektů dílen je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 6. Je potřeba dbát na to, aby mezi žáky navzájem a dalšími osobami účastnícími se praktického vyučování docházelo ke kontrolovanému předávání nářadí, měřidel, materiálů a podobně s možným využitím dezinfekce a minimalizováním úkonů s vysokou fyzickou náročností, které případně vyžadují osobní hygienu sprchováním apod.
 7. Žáci, kteří mají výuku v dílnách odborného výcviku, přicházejí na pracoviště, pokud možno, již v pracovním oděvu a obuvi. Z hygienických důvodů je provoz šaten omezen.
 8. Pro individuální konzultace na OV jsou k dispozici všechny dílny školy. Pro žáky je povinné používání ochranných nebo pracovních rukavic po celou dobu konzultace. Je zakázáno dotýkat se nářadí, madel dveří a jiného vybavení dílny bez rukavic. Pokud možno, žáci se vyvarují přímého kontaktu společných předmětů i v ostatních prostorách. Žáci se ve společných prostorách objektů dílen zdržují jen nezbytně dlouhou dobu.
 9. Všichni žáci nosí ve všech prostorách roušky. (Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém pokynu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Neplatí pro osoby s výjimkou MZČR)
 10. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a na každou sáček na uložení.
 11. Použité ochranné prostředky žáci odkládají do označené sběrné nádoby.
 12. V místnosti na konzultaci je vždy jen jeden žák!
 13. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
 14. Nebude-li provoz školní jídelny přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) žákům nejlépe do jídlonosiče ve školní jídelně ve Vocelově ulici v čase od 12:30 do 12:50!

Pokud by, vzhledem k neprodloužení nouzového stavu, došlo ke změně, budeme vás neprodleně informovat na webových stránkách školy a dle závažnosti situace také v nejbližším pracovním dnu e-mailem.


Vytvořeno: 12.2.2021