Detail novinky

PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ VE ŠK. ROCE 2019/2020 PRO NEKONČÍCÍ ROČNÍKY

Předání vysvědčení proběhne dne 30. 6. 2020 od 8,00 hodin v učebně dle tabulky a podmínek níže uvedených:

 1. Žáci se při příchodu do školy nezdržují nikde jinde než na místě – v místnosti předem určené – viz. tabulka níže. Během pohybu po budově školy se zbytečně nezdržují a přesouvají se nejkratší cestou do dané místnosti. Při odchodu z místnosti se nejkratší cestou přesouvají k východu a neprodleně opouštějí školu.
 2. Zletilí žáci či zákonní zástupci nezletilého žáka jsou povinni před vstupem do školy předat škole písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) Žák je povinen být osobně přítomen ve škole pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.
 3. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 4. Ve všech níže neuvedených situacích se postupuje v souladu s platnou legislativou, doporučeními MŠMT, MZČR a krajské hygienické stanice. Ve sporných případech vždy rozhoduje ředitel školy.

ROZDĚLENÍ TŘÍD DO UČEBEN:

třída 1.A 1.B 1.C 1.D 1.MA 1.MI 1.MP 2.A 2.B 2.C 2.D 2.MA 2.MI 2.MP 3.MA 3.MP
učebna 35 11 37 14 21 32 63 I-2A 53 31 12 22 15 72 24 07

Pokyny pro žáky:

 1. Při vstupu do školy předkládá žák písemné čestné prohlášení (viz. příloha) o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které musí podepsat před vstupem do školy (u nezletilých žáků podepisují zákonní zástupci nezletilého žáka). Při vstupu do školy se tímto prohlášením prokáže a po přesunutí do učebny jej předá bezodkladně učiteli.
 2. Žáci se před školou nezdržují a po příchodu se okamžitě přesouvají do určené učebny.
 3. Žáci se nepřezouvají a osobní věci a případný svrchní oděv odkládají až v učebně na místech k tomu určených.
 4. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 5. Ke vstupu využívají vchod a k odchodu ze školy východ. (Vždy je jedna část dveří otevřena tak, aby se minimalizoval kontakt s madly dveří.) Turniketů se pokud možno nedotýkají nechráněnýma rukama.
 6. Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. (Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém pokynu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Neplatí pro osoby s výjimkou MZČR)
 7. Po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 8. V průběhu pobytu ve třídě MUSÍ žáci i pedagogové nosit roušku, i pokud je zachován rozestup 2 metry. (jestliže se situace do 30. 6. nezmění nařízením MŠMT nebo MZČR)
 9. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

příloha_čestné_prohlášení


Vytvořeno: 18.6.2020