Přijímací řízení 2021

Výsledková listina přijímacího řízení pro roky 2021/2022 – 1. kolo dne 19.5.2021

Výsledky přijímacího řízení do maturitních oborů jsou zveřejněny na internetu  ODKAZ  a v papírové podobě na vstupních dveřích školy.

Výsledky přijímacího řízení do učebních oborů jsou zveřejněny na internetu  ODKAZ  a v papírové podobě na vstupních dveřích školy.

INFORMACE K UPLATNĚNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Zápisový lístek odevzdávejte do 10 pracovních dnů, tj. do 2. června 2021.

Pro bližší informace v případě potřeby tel. 495 212 861 – studijní oddělení,

e-mail: tlaskalova@sosasou-vocelova.cz .

Náhradní termín přijímacích zkoušek a odevzdání zápisových lístků

Na základě dodatku k opatření obecné povahy Vám sděluji následovné:

Uchazeč, který nekonal přijímací zkoušku v některém řádném termínu, může požádat pana ředitele o konání zkoušky v náhradním termínu. Tento svůj zájem konat zkoušku v náhradním termínu musí sdělit panu řediteli do 14. května 2021. Jedná se jen o uchazeče, kteří měli konat zkoušku na naší škole ve dvou termínech. Ostatní uchazeči mají taktéž nárok na náhradní termín, ale musí být omluveni do 11. května. 2021.

Pokud jste se již řádně omluvili panu řediteli za neúčast na přijímacích zkouškách, nemusíte potvrzovat svůj zájem. Vám již vzniká automaticky nárok na zkoušku v náhradním termínu.

Náhradní termín přijímacích zkoušek je stanoven na 2. a 3. června 2021 pro všechny školy.

Pozvánky na náhradní termín přijímacích zkoušek obdržíte 19. nebo 20. května 2021.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejdříve 19. května 2021 a uchazeči začíná běžet lhůta 10 dní pro odevzdání zápisového lístku.

Výsledky náhradního termínu přijímacích zkoušek budou zveřejněny až 14. června 2021. protože již vyprší lhůta pro odevzdání zápisových lístků. Pokud budete na základě výsledků náhradního termínu přijat na školu, můžete na první škole vzít zápisový lístek zpět a odevzdat je na škole, kde jste udělali zkoušku v náhradním termínu, a byl jste na tuto školu přijat.

Ochrana zdraví při přijímacích zkouškách ZDE

Plán konání jednotné přijímací zkoušky ZDE

Změna v přijímacím řízení 2021 (vydaná MŠMT dne 15. března 2021)

Na základě Opatření obecné povahy Č. j. MŠMT – 4337/2021-6 ze dne 15. března 2021 nastaly v přijímacím řízení tyto změny:

 1. Ukončení hodnocení přijímacího řízení a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů u všech studijních oborů (maturitních i učebních), může ředitel školy provést nejdříve 19. května 2021 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení přijímacích zkoušek v systému CERMAT.
 2. Jednotná přijímací zkouška (na naší škole u oboru Autotronik a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení) se koná ve dnech 3. a 4. května 2021.
 3. Zápisový lístek je možné odevzdat až po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a to nejpozději do deseti pracovních dnů!

Nekonání přijímací zkoušky u některých oborů

Na základě Opatření obecné povahy Č. j. MŠMT – 43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021 a na základě vydaných kritérií přijímání ke studiu rozhodl ředitel školy, že u oboru vzdělávání Dopravní prostředky a oboru Provoz a ekonomika dopravy, u kterých je počet přijatých přihlášek nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů, se nebude konat Jednotná přijímací zkouška. Pořadí přijímaných uchazečů bude stanoveno dle podmínek uvedených v Kritériích přijímacího řízení.

U oborů Autotronik a Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení se bude jednotná přijímací zkouška konat ve stanovených termínech 12. a 13. dubna 2021. Uchazečům těchto oborů bude zaslán do 15. března 2021 dopis s informacemi k přijímacím zkouškám.

Z důvodu současné situace se ruší i druhý termín Přijímaček nanečisto, které se měly konat 31. března 2021.

Tiskopisy přihlášek na střední školy

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovena tato kritéria pro přijetí uchazečů ke vzdělávání na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Hradec Králové, Vocelova 1338.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Kód oboru vzdělání Název oboru vzdělání Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
23-45-M/01 Dopravní prostředky 30
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 30
39-41-L/01 Autotronik 30
39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 30
23-55-H/01 Klempíř 12
23-55-H/02 Karosář 12
23-61-H/01 Autolakýrník 12
23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel:

·         ŠVP automechanik – opravář  diagnostik

·         ŠVP automechanik – pro silniční dopravu

56
26-57-H/01 Autoelektrikář 24
36-52-H/01 Instalatér 24
36-64-H/01 Tesař 12
36-67-H/01 Zedník 12

 

Všeobecné informace

 • Všichni uchazeči musejí být zdravotně způsobilí pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zdravotní způsobilost potvrzuje lékař na přihlášce uchazeče.
 • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami spolu s přihláškou doloží originál dokladu nebo jeho ověřenou kopii – doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytnou úpravu podmínek přijímacího řízení.
 • Osobám, které nejsou státními občany ČR a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se na jejich žádost při přijímacím řízení promíjí přijímací zkouška z českého jazyka.
  Nezbytnou znalost českého jazyka pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem v souladu s právními předpisy. Rozhovor by měl ověřit žákovu komunikační znalost jazyka. Znalost českého jazyka hodnotí tříčlenná zkušební komise.
 • Přihlášky ke vzdělávání musí být pro 1. kolo přijímacího řízení doručeny na střední školu nejpozději 1. března 2021.
 • Přijímací zkoušky se budou konat formou jednotné přijímací zkoušky.
 • Přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou i nástavbového studia se uskuteční:
 1. termínv pondělí 12. dubna 2021
 2. termín – v úterý 13. dubna 2021
 • Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Náhradní termíny jsou stanoveny na středu 12. května 2021 a na čtvrtek 13. května 2021.

 • Uchazeči, kteří se hlásí do oborů vzdělání s výučním listem, přijímací zkoušky nekonají.
 • Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se provede formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a zasláním písemného rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům v termínu od 22. 4. do 30. 4. 2021.

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou.

Do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou (23-45-M/01 Dopravní prostředky, 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy, 39-41-L/01 Autotronik a 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení) budou přijati uchazeči po úspěšně vykonaných přijímacích zkouškách z českého jazyka a matematiky do naplnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

O přijetí rozhodne pořadí sestavené podle získaných bodů

 • z průměrného prospěchu dvou vysvědčení základního vzdělávání (průměr uvedený na přihlášce uchazeče z 1. pololetí předposledního ročníku a z 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání, případně odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia, zaokrouhlený na 2 desetinná místa).

Pokud uchazeč ukončil docházku v 8. ročníku základní školy, přičítá se mu k průměrnému prospěchu koeficient 0,5.

Pokud uchazeč ukončil docházku v 7. a nižším ročníku základní školy, přičítá se mu k průměrnému prospěchu koeficient 0,8.

Body za prospěch

 

 • z přijímací zkoušky, která se koná formou centrálně zadávaných jednotných testů, a to z matematiky a českého jazyka a literatury:
  • maximální počet bodů z českého jazyka – 50 bodů
  • maximální počet bodů z matematiky – 50 bodů
 • z dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, tj.:
 • za 1. až 5. místo v okresním kole, příp. vyšším kole v matematické nebo fyzikální olympiádě – 11 bodů
 • za účast v okresním kole, příp. vyšším kole v matematické nebo fyzikální olympiádě – 5 bodů

Doklad (kopie diplomu, příp. organizátorem nebo základní školou potvrzená výsledková listina) je nutné odevzdat spolu s přihláškou ke vzdělávání (ve výjimečných případech nejpozději v den konání přijímací zkoušky).

Výsledné pořadí uchazečů bude stanoveno na základě součtu dosažených bodů za prospěch, bodů získaných u přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Přijímací zkoušky budou realizovány pomocí jednotných testů, které připraví a vyhodnotí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek uchazeče v písemném testu z matematiky. Pokud uchazeči, mezi nimiž se rozhoduje o přijetí ke vzdělávání, dosáhnou i stejného výsledku v matematice, rozhodují následující kritéria v daném pořadí:

 1. celkový průměr známek za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia
 1. celkový průměr známek za 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

Pokud nerozhodnou ani výše uvedená kritéria, budou rozhodovat známky v pořadí předmětů:

 1. z českého jazyka

celkový průměr známek z  ČJ za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia a za 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia

 1. z cizího jazyka

celkový průměr známek z cizího jazyka za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia a za 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia

 1. z matematiky

celkový průměr známek z matematiky za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia a za 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

K přijetí musí uchazeč získat minimálně 25 bodů, z čehož z jednotné zkoušky musí být minimálně 15 bodů a z dalších kritérií minimálně 10 bodů.

V případě, že počet přihlášených uchazečů nenaplní předpokládanou kapacitu přijatých uchazečů u oboru, nebudou tito přihlášení uchazeči skládat jednotnou přijímací zkoušku, a pro přijetí musí uchazeč získat z dalších kritérií minimálně 10 bodů.

 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

Do oborů vzdělání ukončovaných závěrečnou zkouškou s výučním listem (23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 26-57-H/01 Autoelektrikář, 23-55-H/02 Karosář, 23-61-H/01 Autolakýrník, 36-67-H/01 Zedník, 23-55-H/01 Klempíř, 36-64-H/01 Tesař, 36-52-H/01 Instalatér) budou uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

O přijetí rozhodne pořadí sestavené z průměrného prospěchu za 1. pololetí předposledního ročníku vzdělávání v základní škole a za 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání (průměr je uveden na přihlášce uchazeče).

Pokud uchazeč ukončil docházku v 8. ročníku základní školy, přičítá se mu k průměrnému prospěchu koeficient 1,0.

Pokud uchazeč ukončil docházku v 7. ročníku základní školy, přičítá se mu k průměrnému prospěchu koeficient 1,5.

Pokud uchazeč ukončil docházku v 6. a nižším ročníku základní školy, přičítá se mu k průměrnému prospěchu koeficient 1,8.

 

V případě převisu přihlášek ve vztahu k počtu přijímaných budou u uchazečů se stejným průměrným prospěchem umístěných na rozhodujících místech rozhodovat známky z matematiky a fyziky:

 1. z matematiky

celkový průměr známek z matematiky za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník) a za 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník)

 1. z fyziky

celkový průměr známek z fyziky za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník) a za 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník).

 

 

 

V Hradci Králové 26. ledna 2021                                                                                                Ing. Lukáš Nepokoj, ředitel školy