Detail novinky

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ – STUDIU

Pro přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a se zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění účinném od 30. 6. 2022, stanovena tato kritéria pro přijetí uchazečů ke vzdělávání na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Hradec Králové, Vocelova 1338:

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

Kód oboru vzděláníNázev oboru vzděláníPočet přijímaných uchazečů
23-45-M/01Dopravní prostředky12
37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy30
39-41-L/01Autotronik24
39-41-L/02Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení24
23-55-H/01Klempíř12
23-55-H/02Karosář12
23-61-H/01Autolakýrník12
23-68-H/01Mechanik opravář motorových vozidel ŠVP automechanik – opravář, diagnostik ŠVP automechanik – pro silniční dopravu48
26-57-H/01Autoelektrikář12
36-52-H/01Instalatér12
36-64-H/01Tesař12
36-67-H/01Zedník12

Všeobecné informace

 • Všichni uchazeči musejí být zdravotně způsobilí pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zdravotní způsobilost potvrzuje praktický obvodní lékař na přihlášce uchazeče.
 •  Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami spolu s přihláškou doloží originál dokladu nebo jeho ověřenou kopii – doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytnou úpravu podmínek přijímacího řízení.
 • Osobám, které nejsou státními občany ČR a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se na jejich žádost při přijímacím řízení promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Nezbytnou znalost českého jazyka pro vzdělávání v daném oboru vzdělání škola ověří rozhovorem v souladu s právními předpisy. Rozhovor by měl ověřit žákovu komunikační znalost jazyka. Znalost českého jazyka hodnotí tříčlenná zkušební komise. Uchazeči – cizinci, kteří získali základní vzdělání na zahraniční škole, musí doložit úřední překlad příslušných vysvědčení.
 • Cizinci, kterým bylo v ČR poskytnuto dočasná ochrana, podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se na žádost promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost ČJ se ověří rozhovorem. Přijímací zkoušku z matematiky má uchazeč právo konat v ukrajinském jazyce, a to na žádost, která musí být připojena k přihlášce. Dokumenty mohou být nahrazeny čestným prohlášením. Při školní zkoušce konané v češtině je navýšen čas o 25% a je k dispozici překladový slovník.
 • Přihlášky ke vzdělávání musí být pro 1. kolo přijímacího řízení doručeny na střední školu nejpozději 1. března 2023.
 • Přijímací zkoušky se budou konat formou jednotné přijímací zkoušky.
 • Přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se uskuteční:

1. termínčtvrtek 13. dubna 2023

2. termín – pátek 14. dubna 2023

 • Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Náhradní termíny jsou stanoveny na středu 10. května 2023 a na čtvrtek 11. května 2023.

 • Uchazeči, kteří se hlásí do oborů vzdělání s výučním listem, přijímací zkoušky nekonají.
 • Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se provede formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a zasláním písemného rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům v termínu od 22. 4. do 30. 4. 2023.

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou (čtyřleté obory)

Do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou (23-45-M/01 Dopravní prostředky, 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy, 39-41-L/01 Autotronik a 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení) budou přijati uchazeči po úspěšně vykonaných přijímacích zkouškách z českého jazyka a matematiky do naplnění předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

O přijetí rozhodne pořadí sestavené podle získaných bodů

 1. z průměrného prospěchu dvou vysvědčení základního vzdělávání (průměr uvedený na přihlášce uchazeče z 2. pololetí předposledního ročníku a z 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání, případně odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia, zaokrouhlený na 2 desetinná místa). V případě, že žák doloží vysvědčení ze školního roku 2019/2020, bude z tohoto vysvědčení započítáno 1. pololetí místo druhého.

Pokud uchazeč ukončil docházku v 8. ročníku základní školy, přičítá se mu k průměrnému prospěchu koeficient 0,5.

Pokud uchazeč ukončil docházku v 7. a nižším ročníku základní školy, přičítá se mu k průměrnému prospěchu koeficient 0,8.

Body za prospěch:

 1. z přijímací zkoušky, která se koná formou centrálně zadávaných jednotných testů, a to z matematiky a českého jazyka a literatury:
  • maximální počet bodů z českého jazyka –  50 bodů
  • maximální počet bodů z matematiky –  50 bodů
 2. z dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, tj.:
  • za 1.- 5. místo v okresním, příp. vyšším kole v matematické nebo fyzikální olympiádě – max. 11 bodů
  • za účast v okresním, příp. vyšším kole v matematické nebo fyzikální olympiádě – max. 5 bodů

Kopii diplomu, příp. organizátorem nebo základní školou potvrzenou výsledkovou listinu je nutné odevzdat spolu s přihláškou ke vzdělávání (výjimečně nejpozději v den konání přijímací zkoušky).

Výsledné pořadí uchazečů bude stanoveno na základě součtu dosažených bodů za prospěch, bodů získaných u přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Přijímací zkoušky budou realizovány pomocí jednotných testů, které připraví a vyhodnotí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší výsledek uchazeče v písemném testu z matematiky. Pokud uchazeči, mezi nimiž se rozhoduje o přijetí ke vzdělávání, dosáhnou i stejného výsledku v matematice, rozhodují následující kritéria v daném pořadí:

 1. celkový průměr známek za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia
 2. celkový průměr známek za 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

Pokud nerozhodnou ani výše uvedená kritéria, budou rozhodovat známky v pořadí předmětů:

z českého jazyka

celkový průměr známek z  ČJ za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia a za 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia

z cizího jazyka

celkový průměr známek z cizího jazyka za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia a za 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia

z matematiky

celkový průměr známek z matematiky za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia a za 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník), nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.

K přijetí musí uchazeč získat minimálně 35 bodů, z čehož z jednotné zkoušky musí být minimálně 21 bodů a z dalších kritérií minimálně 14 bodů.

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem (tříleté obory)

Do oborů vzdělání ukončovaných závěrečnou zkouškou s výučním listem (23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 26-57-H/01 Autoelektrikář, 23-55-H/02 Karosář, 23-61-H/01 Autolakýrník, 36-67-H/01 Zedník, 23-55-H/01 Klempíř, 36-64-H/01 Tesař, 36-52-H/01 Instalatér) budou uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

O přijetí rozhodne pořadí sestavené z průměrného prospěchu za 2. pololetí předposledního ročníku vzdělávání v základní škole a za 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání (průměr je uveden na přihlášce uchazeče). V případě, že žák doloží vysvědčení ze školního roku 2019/2020, bude z tohoto vysvědčení započítáno 1. pololetí místo druhého.

Pokud uchazeč ukončil docházku v 8. roč. základní školy, přičítá se mu k průměrnému prospěchu koeficient 1,0.

Pokud uchazeč ukončil docházku v 7. roč. základní školy, přičítá se mu k průměrnému prospěchu koeficient 1,5.

Pokud uchazeč ukončil docházku v 6. a nižším ročníku základní školy, přičítá se mu k průměrnému prospěchu koeficient 1,8.

V případě převisu přihlášek ve vztahu k počtu přijímaných budou u uchazečů se stejným průměrným prospěchem umístěných na rozhodujících místech rozhodovat známky z matematiky a fyziky:

 z matematiky

celkový průměr známek z matematiky za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník) a za 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník)

 z fyziky

celkový průměr známek z fyziky za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník) a za 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník).

V Hradci králové 23. ledna 2023

Ing. Lukáš Nepokoj, ředitel školy


Vytvořeno: 25.1.2023