Detail novinky

Provoz školy od 12. 10. do 25. 10. 2020 (aktualizace k 12. 10.)

Od 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky omezuje provoz středních škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy.

V souladu s USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č.997 bude výuka na SOŠ a SOU, HK, Vocelova 1338 probíhat takto:

 • Výuka odborného výcviku a praxe pokračuje beze změn (včetně odborného výcviku a praxe konané na pracovištích firem).
 • Výcvikové jízdy v autoškole pokračují také beze změn.
 • V provozu zůstává i domov mládeže a školní jídelna.
 • Teoretická výuka probíhá vzdáleně pomocí aplikace TEAMS (návody k používání on-line aplikace TEAMS zde: https://www.sosasou-vocelova.cz/pro-zaky-ke-stazeni/).
 • Zrušeny jsou také všechny školní akce. Doučování, kroužky a školní kluby budou probíhat distančně.

Přehled termínovaných aktivit v Teams 12.-16. 10. ve formátu pdf

Přehled termínovaných aktivit v Teams 12.-16. 10. ve formátu xlsx

Pokyny pro žáky:

 1. Výuka odborného výcviku a praxe pokračuje dle nařízení beze změn (včetně odborného výcviku a praxe konané na pracovištích firem). Říjnové výčetky je možné odevzdat v prvním týdnu prezenční teoretické výuky ve škole, nebo zaslat na e-mail: papsik@vocelova.cz
 2. Teoretickou výuku je dle školského zákona a školního řádu škola povinna žákům za této situace zprostředkovat distančním způsobem.
 3. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.
 4. Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky – účastnit se distanční výuky je nutné, stejně jako při klasickém prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka při distanční výuce omlouvat. A to písemně na e-mail (třídnímu učiteli, učiteli odborného výcviku, nebo na sekretariat@vocelova.cz), příp. telefonicky. Vždy se však vyžaduje tuto omluvenku zapsat i do omluvného listu.
 5. Veškeré problémy s účastí na distanční výuce je třeba okamžitě hlásit na sekretariát školy nebo třídnímu učiteli a neprodleně vyřešit!
 6. Průběh distanční výuky v aplikaci TEAMS:
  • Každý vyučující si pro každý předmět vytvoří skupinu.
  • Struktura skupin odpovídá standardním vyučovaným předmětům.
  • Standardní rozvrh teoretického vyučování neplatí! Do třídní knihy pouze vyučující zapisují probranou látku a absenci žáků. Samotná distanční teoretická výuka probíhá výlučně dle pokynů v aplikaci TEAMS.
  • Výuka může probíhat:
   • Videokonferencemi (zobrazí se na kartě „Příspěvky“ a v „Kalendáři“)
   • Komunikací na kartě „Příspěvky“
   • Zadáváním a plněním úkolů – „Zadání“ („Assignment“)
  • Žáci jsou povinni denně sledovat karty „Příspěvky“ všech předmětů a plnit zadávané úkoly a účastnit se naplánovaných videokonferencí. Nesplnění úkolu nebo neúčast na videokonferenci je považováno za absenci v daném předmětu v příslušném dnu nebo týdnu (dle povahy úkolu/konference)!
  • Pravidla hodnocení v průběhu distanční výuky:
   1. Pravidla pro hodnocení žáků uvedená ve školním řádu se použijí s přihlédnutím k povaze distanční výuky.
   2. Žák je hodnocen za aktivitu při distančním vzdělávání a plnění předepsaných úkolů. Dále je hodnocen jeho osobní vzdělávací pokrok a jeho reakce na zpětnou vazbu vyučujícího.
  • Žáci mají zakázáno bez souhlasu vyučujícího zaznamenávat online hodiny. Takovýto záznam by byl porušením autorských práv, zásahem do soukromí účastníků a hrubým porušením školního řádu. Veškeré materiály a nahrávky, které jsou poskytovány při běžné i distanční výuce jsou majetkem školy a jejich autorů a je zakázáno je bez jejich souhlasu jakkoli šířit.
  • Výuku předmětů dle zák. 247/2000 Sb. (pro získání řidičského oprávnění a profesního průkazu řidiče) nelze vykonávat distanční formou. Bude proto nahrazena prezenční formou v nejbližším možném termínu.
 7. Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem (za stejných podmínek jako při prezenční výuce). Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat ve školní jídelně ve Vocelově ulici v časech od 11:30 do 12:00 a od 12:30 do 13:00.
 8. Při prezenční výuce na pracovištích dílen je povinné používání ochranných nebo pracovních rukavic po celou dobu výuky. Je zakázáno dotýkat se nářadí, madel dveří a jiného vybavení dílny bez rukavic. Pokud možno, žáci se vyvarují přímého kontaktu společných předmětů i v ostatních prostorách.
 9. Všichni žáci nosí ve všech vnitřních prostorách roušky. (Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém pokynu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Neplatí pro osoby s výjimkou MZČR)
 10. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a na každou sáček na uložení.
 11. Po příchodu do dílny musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 12. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.
 13. Žáci účastnící se prezenční praktické výuky mají možnost odběru stravy ve školní jídelně nebo výdejně v dílnách na Slezském předměstí.

Stravování žáků:

 1. Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem (za stejných podmínek jako při prezenční výuce). Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat ve školní jídelně ve Vocelově ulici v časech od 11:30 do 12:00 a od 12:30 do 13:00.
 2. Žáci účastnící se prezenční praktické výuky mají možnost odběru stravy ve školní jídelně nebo výdejně v dílnách na Slezském předměstí.
 3. Výdej stravy se provádí podle Vnitřního řádu ŠJ, pokynů ředitele školy a časového harmonogramu vypracovaného dle Manuálu MŠMT.
 4. Do prostoru jídelny je povolen vstup pouze strávníkům s objednanou stravou a nasazenou rouškou. Strávníci dbají pokynů učitelů a zaměstnanců ŠJ.
 5. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 6. Po ukončení stravování žáci okamžitě opouští prostor jídelny s nasazenou rouškou.
 7. Platí zvýšená hygienická pravidla a provádění úklidu. Strávníci si musí před jídlem umýt a vydezinfikovat ruce. U vstupu do školní jídelny je umístěn zásobník s dezinfekcí.
 8. Výdej stravy do jídlonosičů a cizím strávníkům se provádí ve vymezeném čase tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný prostor ŠJ.

Ubytování žáků:

 1. Žáci se řídí aktuálními protiepidemickými opatřeními a nařízením ředitele školy.
 2. Pohybuje-li se žák ubytovaný na DM ve společných vnitřních prostorách, které využívají i žáci školy nosí vždy roušku!
 3. Žáci důsledně aktualizují kontakty zákonných zástupců a žáků.
 4. Žáci a jejich zákonní zástupci pravidelně sledují web školy s aktuálními informacemi. V naléhavých a akutních případech budou žáci i zákonní zástupci vyrozuměni telefonicky, příp. e-maily.
 5. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, se kterými byli prokazatelně seznámeni. Jejich opakované nedodržování je důvodem k ukončení ubytování žáka.
 6. Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny – je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 7. Žáci se musí přezouvat a ukládat boty do botníku, neprodleně po přezutí si důkladně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači a použijí dezinfekci na ruce.
 8. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve DM.
 9. Žáci se nezdržují na chodbách, u botníků a v jiných společných prostorách DM, po příchodu se přesouvají do svých pokojů.
 10. Vzájemné návštěvy na pokojích jsou umožněny jen žákům ze stejné třídy.
 11. Žáci dbají na prevenci, a proto často pokoje větrají.
 12. Žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do DM vstoupit.
 13. Žáci musí neprodleně oznámit svému skupinovému vychovateli nebo hlavní službě své zdravotní potíže, zejména pokud vykazují některý z příznaků virového onemocnění COVID 19, např. horečku, kašel dušnost ztrátu čichu a chuti aj., ten jej umístí do předem připravené samostatné místnosti a současně informuje zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Ve všech uvedených případech dotyčný pedagog informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 


Vytvořeno: 8.10.2020