Detail novinky

Provoz školy od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 (aktualizace k 21.10. – autoškola)

Od 14. 10. 2020 0:00 hod. do 1. 11. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 omezuje provoz středních škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání. A to včetně odborného výcviku!

V souladu s USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č.1022 bude výuka na SOŠ a SOU, HK, Vocelova 1338 probíhat takto (červeně vyznačeny aktualizace):

 • Výuka odborného výcviku, praxe a teoretického vyučování probíhá vzdáleně pomocí aplikace TEAMS (návody k používání on-line aplikace TEAMS zde: https://www.sosasou-vocelova.cz/pro-zaky-ke-stazeni/).
 • Žáci, kteří konají odborný výcvik a praxi na pracovištích firem se budou účastnit výhradně on-line výuky.
 • Výcvikové jízdy v autoškole pokračují zatím beze změn. OD 22. 10. DO 3. 11. JSOU I VÝCVIKOVÉ JÍZDY z usnesení vlády ZRUŠENY!
 • Žáci účastnící se on-line výuky mají možnost za nastavených podmínek odebrat stravu ve školní jídelně (do jídlonosiče, a v čase od 11:20 do 11:30).
 • Domov mládeže neposkytuje ubytování žákům školy, kteří mají na území České republiky jiné bydliště.
 • Zrušeny jsou všechny školní akce. Doučování, kroužky a školní kluby budou probíhat distančně.

Pozn.: Výjimečně učitelé odborného výcviku předají žákům podklady k distanční výuce (od 14. 10. do 16. 10.) osobně v posledním prezenčním vyučovacím dni – 13. 10. 2020. Nepřítomným žákům pak zašlou podklady e-mailem.

Přehled termínovaných aktivit v Teams 19.-23. 10. ve formátu pdf

Přehled termínovaných aktivit v Teams 19.-23 10. ve formátu xlsx

PROVOZ ŠKOLY OD 26. října do 30. října 2020

v souladu s opatřením MŠMT č. j.: MSMT-39185/2020-1 ze dne 8. října 2020

 • Od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020. NEPROBÍHÁ VÝUKA. A to ani distanční. Žákům nebude umožněno ani odebrat stravu ve školní jídelně. Nebudou také probíhat výcvikové jízdy v autoškole, s výjimkou závěrečných zkoušek na MMHK.
 • Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky středních škol stanoví jako volné dny, dle výše jmenovaného opatření MŠMT.
 • 28. října je státní svátek.
 • 29. října a 30. října jsou podzimní prázdniny.

Pokyny pro žáky:

 1. Dle školského zákona a školního řádu je škola povinna žákům za této situace zprostředkovat výuku distančním způsobem.
 2. Výuka odborného výcviku a praxe tak probíhá výhradně on-line přes aplikaci TEAMS. Žáci, kteří konají odborný výcvik a praxi na pracovištích firem se budou účastnit výhradně on-line výuky.
 3. Teoretická výuka pokračuje dále on-line v aplikaci TEAMS.
 4. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.
 5. Vzhledem ke stanovené povinnosti pro žáky – účastnit se distanční výuky je nutné, stejně jako při klasickém prezenčním vyučování ve škole, každou neúčast žáka při distanční výuce omlouvat. A to písemně na e-mail (třídnímu učiteli, učiteli odborného výcviku, nebo na sekretariat@vocelova.cz), příp. telefonicky. Vždy se však vyžaduje tuto omluvenku zapsat i do omluvného listu.
 6. Veškeré problémy s účastí na distanční výuce je třeba okamžitě hlásit na sekretariát školy nebo třídnímu učiteli a neprodleně vyřešit!
 7. Průběh distanční výuky v aplikaci TEAMS:
  • Každý vyučující si pro každý předmět vytvoří skupinu.
  • Struktura skupin odpovídá standardním vyučovaným předmětům.
  • Standardní rozvrh teoretického i praktického vyučování neplatí! Do třídní knihy pouze vyučující zapisují probranou látku a absenci žáků. Samotná distanční výuka probíhá výlučně dle pokynů v aplikaci TEAMS.
  • Výuka může probíhat:
   • Videokonferencemi (zobrazí se na kartě „Příspěvky“ a v „Kalendáři“)
   • Komunikací na kartě „Příspěvky“
   • Zadáváním a plněním úkolů – „Zadání“ („Assignment“)
  • Žáci jsou povinni denně sledovat karty „Příspěvky“ všech předmětů a plnit zadávané úkoly a účastnit se naplánovaných videokonferencí. Nesplnění úkolu nebo neúčast na videokonferenci je považováno za absenci v daném předmětu v příslušném dnu nebo týdnu (dle povahy úkolu/konference)!
  • Pravidla hodnocení v průběhu distanční výuky:
   1. Pravidla pro hodnocení žáků uvedená ve školním řádu se použijí s přihlédnutím k povaze distanční výuky.
   2. Žák je hodnocen za aktivitu při distančním vzdělávání a plnění předepsaných úkolů. Dále je hodnocen jeho osobní vzdělávací pokrok a jeho reakce na zpětnou vazbu vyučujícího.
  • Žáci mají zakázáno bez souhlasu vyučujícího zaznamenávat on-line hodiny. Takovýto záznam by byl porušením autorských práv, zásahem do soukromí účastníků a hrubým porušením školního řádu. Veškeré materiály a nahrávky, které jsou poskytovány při běžné i distanční výuce jsou majetkem školy a jejich autorů a je zakázáno je bez jejich souhlasu jakkoli šířit.
  • Výuku předmětů dle zák. 247/2000 Sb. (pro získání řidičského oprávnění a profesního průkazu řidiče) nelze vykonávat distanční formou. Bude proto nahrazena prezenční formou v nejbližším možném termínu.
 8. Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem (za stejných podmínek jako při prezenční výuce). Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat výhradně do jídlonosiče ve školní jídelně ve Vocelově ulici v čase od 11:20 do 11:30!

Ubytování žáků:

Domov mládeže dle usnesení vlády ČR neposkytuje od 14. 10. do 1. 11. 2020 ubytování žákům školy, kteří mají na území České republiky jiné bydliště. V ostatních případech se postupuje dle pokynů níže.

Pokyny pro žáky DM, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště

 1. Žáci se řídí aktuálními protiepidemickými opatřeními a nařízením ředitele školy.
 2. Pohybuje-li se žák ubytovaný na DM ve společných vnitřních prostorách, které využívají i žáci školy nosí vždy roušku!
 3. Žáci důsledně aktualizují kontakty zákonných zástupců a žáků.
 4. Žáci a jejich zákonní zástupci pravidelně sledují web školy s aktuálními informacemi. V naléhavých a akutních případech budou žáci i zákonní zástupci vyrozuměni telefonicky, příp. e-maily.
 5. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, se kterými byli prokazatelně seznámeni. Jejich opakované nedodržování je důvodem k ukončení ubytování žáka.
 6. Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny – je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 7. Žáci se musí přezouvat a ukládat boty do botníku, neprodleně po přezutí si důkladně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači a použijí dezinfekci na ruce.
 8. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve DM.
 9. Žáci se nezdržují na chodbách, u botníků a v jiných společných prostorách DM, po příchodu se přesouvají do svých pokojů.
 10. Vzájemné návštěvy na pokojích jsou umožněny jen žákům ze stejné třídy.
 11. Žáci dbají na prevenci, a proto často pokoje větrají.
 12. Žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do DM vstoupit.
 13. Žáci musí neprodleně oznámit svému skupinovému vychovateli nebo hlavní službě své zdravotní potíže, zejména pokud vykazují některý z příznaků virového onemocnění COVID 19, např. horečku, kašel dušnost ztrátu čichu a chuti aj., ten jej umístí do předem připravené samostatné místnosti a současně informuje zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Ve všech uvedených případech dotyčný pedagog informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci v této opět nelehké situaci…


Vytvořeno: 13.10.2020