Detail novinky

Provoz školy od 18. 11. 2020 do odvolání

Vzhledem k plánovanému usnesení vlády a dle pokynu MŠMT Č. j.: MSMT-42283/2020-1 bude na SOŠ a SOU, HK, Vocelova 1338 pokračovat distanční výuka ve stejné formě, jako doposud:

 • Výuka odborného výcviku, praxe a teoretického vyučování probíhá vzdáleně pomocí aplikace TEAMS (návody k používání on-line aplikace TEAMS zde: https://www.sosasou-vocelova.cz/pro-zaky-ke-stazeni/).
 • Žáci, kteří konají odborný výcvik a praxi na pracovištích firem se budou účastnit výhradně on-line výuky.
 • Výcvikové jízdy autoškoly jsou ZRUŠENY!
 • Žáci účastnící se on-line výuky mají možnost za nastavených podmínek odebrat stravu ve školní jídelně (do jídlonosiče, a v čase od 11:20 do 11:30).
 • Domov mládeže neposkytuje ubytování žákům školy, kteří mají na území České republiky jiné bydliště.
 • Zrušeny jsou všechny školní akce. Doučování, kroužky a školní kluby budou probíhat distančně.
 • NOVĚ OD 18. 11. 2020 JE UMOŽNĚNO DOCHÁZET DO ŠKOLY NA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE – viz. pokyny níže.

Přehled termínovaných aktivit v Teams Prosinec ve formátu pdf

Přehled termínovaných aktivit v Teams Prosinec ve formátu xls

 

Výuka pokračuje dále vzdáleně pomocí aplikace TEAMS dle pokynu z 2. 11. 2020. Žáci všech ročníků však mají nyní možnost prezenčně navštěvovat školu za účelem individuálních konzultací dle níže uvedených podmínek:

Pokyny pro žáky (individuální konzultace):

 1. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.
 2. Žáci nevstupují do školy bez předem (dálkovým způsobem) domluvené konzultace. Poté pak důsledně dodržují stanovený termín konzultace! Nestýkají se s ostatními žáky.
 3. Konzultace si žáci mohou domluvit s příslušným učitelem jakýmkoli dostupným dálkovým přístupem (přednostně přes Teams, příp. e-mailem nebo telefonicky). Termín si na odborném výcviku i v teoretickém vyučování domluví žák s příslušným vyučujícím zpravidla 3 pracovní dny dopředu.
 4. Žáci se před školou nezdržují a po příchodu se okamžitě přesouvají do určené místnosti. Místnost mohou opustit jen v určený čas a na určenou dobu. Během naplánované výuky není možné opouštět budovu školy!
 5. Žáci se nepřezouvají a osobní věci a případný svrchní oděv odkládají až v místnosti na místech k tomu určených.
 6. Vstup do budovy školy/dílen je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 7. Ke vstupu využívají vchod a k odchodu ze školy východ. (Vždy je jedna část dveří otevřena tak, aby se minimalizoval kontakt s madly dveří.) Turniketů se, pokud možno, nedotýkají nechráněnýma rukama.
 8. Na pracovištích dílen ve Vážní ulici budou konzultace pro všechny obory soustředěny pouze do budovy COV (nová hala) a pro žáky je povinné používání ochranných nebo pracovních rukavic po celou dobu konzultace. Je zakázáno dotýkat se nářadí, madel dveří a jiného vybavení dílny bez rukavic. Pokud možno, žáci se vyvarují přímého kontaktu společných předmětů i v ostatních prostorách budovy COV.
 9. Všichni žáci nosí ve všech prostorách roušky. (Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém pokynu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Neplatí pro osoby s výjimkou MZČR)
 10. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a na každou sáček na uložení.
 11. Po příchodu do místnosti musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 12. V místnosti na konzultaci je vždy jen jeden žák!
 13. Žáci si po každém výukovém (konzultačním) bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce.
 14. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
 15. Žáci účastnící se distanční výuky i žáci docházející na konzultace budou mít možnost odběru stravy jen ve školní jídelně ve Vocelově ulici v čase 12:50 – 13:10 hodin. Není však možné ubytování na domově mládeže.

Děkujeme za pochopení a spolupráci v této opět nelehké situaci…


Vytvořeno: 16.11.2020