Detail novinky

Provoz školy od 19.4.2021

Režim provozu školy od 19. dubna 2021 ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚN. Stále platí pokyny z 1.3.2021. Žáci docházející na individuální konzultace a do autoškoly nemají povinnost se testovat. Navíc jsou však povoleny skupinové konzultace. Žáci docházející na skupinové konzultace (až 6 žáků najednou) jsou povinni se testovat – viz. níže.

Informace o testování žáků

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN ze dne 12.4.2021 se doplňuje stávající režim výuky o možnosti skupinových konzultací v počtu maximálně šesti žáků.

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6.4.2021 se umožňuje osobní přítomnost na skupinových konzultacích, pokud:

 1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
 2. podstoupil ve frekvenci stanovené tímto pokynem vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, není-li ve čl. „Testování se neprovádí u žáků, kteří:“ stanoveno jinak.

Testování se neprovádí u žáků, kteří:

 1. Prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. (Potvrzení vydá laboratoř nebo ošetřující lékař.)
 2. Doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
 3. Mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Frekvence testování:

 1. Testování se provádí dvakrát v každém pracovním týdnu s odstupem 2 až 3 pracovních dnů mezi jednotlivými testy. Standardně v pondělí a ve středu.
 2. Není-li žák přítomen první hodinu tento den ve škole, provede se test v okamžik jeho příchodu do školy. Ten den, nebo v dalších následujících dnech.

Způsob testování:

 1. Místo určené pro samoodběr je:
  • Úsek teoretického vyučování – každá učebna
  • Úsek odborného výcviku (Vážní) – každá dílna
  • Úsek odborného výcviku (Krušinky, Vocelova) – každá dílna
  • Úsek domova mládeže – učebna I-3
  • Testování žáků mimo standardní čas/místo TV + DM + OV Krušinky – malá zasedací místnost
  • Testování žáků mimo standardní čas/místo OV Vážní – šatna Autoservisu
 2. Rychlý návod přílohou, video návod zde: https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20
 3. Vždy je nutné dodržet rozestup mezi testovanými alespoň 1,5 metru.
 4. Žáci provedou samoodběr (dle přiloženého návodu nebo videonávodu) ve stanovené dny na určeném místě a výsledek testu zaznamená pedagog do evidence.
 5. Použitý test žák po provedení a vyhodnocení samoodběru vyhodí do odpadkového koše na likvidaci testovacích souprav.
 6. V případě pozitivního antigenního testu se postupuje neprodleně dle části „Postup v případě pozitivního antigenního testu“.
 7. Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.
 8. Po ukončení testování zajistí pedagogičtí pracovníci likvidaci odpadu a dezinfekci místnosti – oznámí ukončení pověřenému pracovníkovi úklidu.

Postup v případě pozitivního antigenního testu:

 1. V případě pozitivního výsledku je třeba pozitivně testovaného žáka neprodleně umístit do izolační místnosti.
 2. V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění školy (DM) na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci výuky (pobytu) v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).
 3. Nezletilý žák – škola (DM) kontaktuje zákonného zástupce, s prokazatelným souhlasem zákonného zástupce a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu (DM), jinak vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.
 4. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky žákem i zaměstnancem školy (DM).
 5. Zletilý žák – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu (DM).
 6. Škola (DM) vydá pozitivně testovanému žákovi nebo zákonnému zástupci potvrzení (viz příloha) o tom, že žák byl pozitivně testován.

Konfirmace a návrat

 1. Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu. Škola (DM) vydá testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o pozitivním výsledku. Daný žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
 2. Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k výuce (nebo k ubytování na DM) buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
 3. Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) ve skupině (na pokoji) s žákem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost v DM/škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.
 4. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek škola (DM), která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit do školy (DM) bez dalších potřebných kroků.
 5. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu (DM) o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola (DM) následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí žákům ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

Děkujeme vám za spolupráci, trpělivost a odpovědnost.


Vytvořeno: 15.4.2021