Detail novinky

Provoz školy od 21.2.2022 a testování žáků

Výuka od 21.2.2022 pokračuje standardně dle rozvrhu a suplování za podmínek uvedených níže. (změny oproti stávajícímu stavu jsou vyznačeny červeně)

v souladu s manuálem MŠMT pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19, a dle MO MZČR Č. j.: MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN, Č. j.: MZDR 15757/2020-62/MIN/KAN, Č. j.: MZDR 15757/2020-63/MIN/KAN, Č. j.: MZDR 2873/2022-1/MIN/KAN, Č. j.: MZDR 1518/2022-3/MIN/KAN, Č. j.: MZDR 5016/2022-1/MIN/KAN

Screeningové testování ve škole od 21.2.2022

Od 21.2.2022 nebude dle výše jmenovaných opatření probíhat testování žáků ani zaměstnanců.

Organizace vzdělávání žáků

 1. Žáci i zaměstnanci dodržují zásady osobní a respirační hygieny – je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 2. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 3. Všechny osoby jsou povinny ve společných vnitřních prostorách mít řádně nasazenou ochranu dýchacích cest, kterou je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
 4. Pedagogové, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní, a v případě pracovníků, kteří dovršili 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byli očkováni posilovací dávkou, mohou ochranu dýchacích cest odložit při poskytování vzdělávání (typicky v učebně, laboratoři, dílně apod.) Všichni zaměstnanci mohou ochranu dýchacích cest odložit v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby.
 5. Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest uvádí aktuálně platné mimořádné opatření MZČR.
 6. Všechny cizí příchozí osoby se řídí aktuálními protiepidemickými opatřeními a zaznamenají svůj příchod, odchod a důvod návštěvy na recepci ve Vocelově ulici (včetně návštěv do dílen v ulici J. Krušinky). Komunikace zákazníků a návštěv s personálem školního autoservisu a dílen instalatérů ve Vážní ulici probíhá pouze v kanceláři příjmu zakázek.
 7. Příjem zakázek a vozidel do opravy určených pro výuku provádí příslušný VUOV při dodržení stanovených hygienických a protiepidemických pravidel.
 8. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Pokyny pro žáky

 1. Žáci se řídí aktuálními protiepidemickými opatřeními a nařízením ředitele školy.
 2. Žáci důsledně aktualizují kontakty zákonných zástupců a žáků v systému Bakalář.
 3. Žáci a jejich zákonní zástupci pravidelně sledují web školy s aktuálními informacemi. V naléhavých a akutních případech budou žáci i zákonní zástupci vyrozuměni telefonicky, příp. e-maily.
 4. Žáci jsou povinni dle školního řádu denně sledovat svůj školní e-mail.
 5. Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny – je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit do určených nádob (košů) a následně si umýt ruce.
 6. Žáci jsou povinni ve společných vnitřních prostorách mít řádně nasazenou ochranu dýchacích cest, kterou je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
 7. Žáci mohou ochranu dýchacích cest odložit při vzdělávání, pokud sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni (typicky v učebně, laboratoři, dílně apod.)
 8. Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest uvádí aktuálně platné mimořádné opatření MZČR.
 9. Žáci se zdržují v určené třídě, dílně, pracovišti, laboratoři, místnosti. Při pohybu na chodbách se žáci z různých tříd neshlukují. Žáci různých tříd ve společných prostorách vždy dodržují odstup minimálně 1,5 metru mezi sebou.
 10. Žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 11. Všechny cizí příchozí osoby se řídí aktuálními protiepidemickými opatřeními a zaznamenají svůj příchod, odchod a důvod návštěvy na recepci.
 12. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 13. V případě, že žák na sobě bude pozorovat příznaky onemocnění COVID-19 (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nasadí si respirátor a nahlásí tuto skutečnost okamžitě nejbližšímu učiteli – pedagogickému pracovníkovi.
 14. Každý žák má pro tuto situaci vždy u sebe připravenu jeden čistý respirátor. Respirátor je možné zakoupit i ve školním bufetu.

 


Vytvořeno: 17.2.2022