Detail novinky

Provoz školy od 24.5.2021

Od 24. května 2021 je umožněna kompletní prezenční výuka (ve škole, v dílnách i ve firmách) za podmínek uvedených níže. Vše je vyznačeno v rozvrhu v Bakalářích! Žáci účastnící se prezenční výuky jsou povinni se testovat – viz. níže.

Stravu na pondělí 24. května je třeba si přihlásit nejpozději v pátek 21. května 2021 do 11:00 hodin!

Domov mládeže poskytuje ubytování všem žákům dle podmínek v tomto pokynu. Školní jídelna ve Vocelově ulici vydává obědy žákům pouze v čase od 11:35 do 12:00 a od 12:30 do 13:10! Režim výdejny v ulici Vážní je upraven vlastním pokynem zástupce ředitele pro odborný výcvik. Zrušeny jsou zatím všechny školní akce. Doučování, kroužky a školní kluby budou již probíhat výhradně prezenčně.

Organizace vzdělávání žáků:

 1. Všichni žáci se řídí rozvrhem v Bakalářích.
 2. Žáci se při příchodu do školy nezdržují nikde jinde než na místě – v místnosti předem určené. Během pohybu po budově školy se zbytečně nezdržují a přesouvají se nejkratší cestou do dané místnosti.
 3. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Povolena je pouze teoretická výuka tělesné výchovy nebo venkovní činnosti bez využití šaten (např. procházky).
 4. Pro přítomnost žáků na odborném výcviku platí stejná pravidla jako pro přítomnost žáků ve škole. Navíc za dodržení dalších právních předpisů, jako např. nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání. Současně je potřeba dbát na to, aby mezi žáky navzájem a dalšími osobami účastnícími se praktického vyučování docházelo ke kontrolovanému předávání nářadí, měřidel, materiálů a podobně s možným využitím dezinfekce a minimalizováním úkonů s vysokou fyzickou náročností, které případně vyžadují osobní hygienu sprchováním apod.
 5. Žáci, kteří mají výuku v dílnách odborného výcviku, přicházejí na pracoviště, pokud možno, již v pracovním oděvu a obuvi. Z hygienických důvodů je provoz šaten omezen.
 6. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 7. Ve všech níže neuvedených situacích se postupuje v souladu s platnou legislativou, doporučeními MŠMT, MZČR a krajské hygienické stanice. Ve sporných případech vždy rozhoduje ředitel školy.
 8. Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR se umožňuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání, pokud:
  1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
  2. podstoupil ve frekvenci stanovené tímto pokynem vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, není-li v časti „Testování se neprovádí u žáků, kteří:“ stanoveno jinak.

Pokyny pro žáky:

 1. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená aktuálně platnými zákonnými předpisy.
 2. Žáci na prezenční výuce musí podstoupit testování dle tohoto pokynu.
 3. Žáci se před školou nezdržují a po příchodu se okamžitě přesouvají do určené místnosti. Místnost mohou opustit jen v určený čas a na určenou dobu.
 4. Žáci se nepřezouvají a osobní věci a případný svrchní oděv odkládají až v místnosti na místech k tomu určených.
 5. Žáci dodržují stanovený rozvrh a suplování! Nestýkají se s žáky z jiných skupin.
 6. Vstup do budovy školy/dílen je umožněn pouze žákům. Vstup třetích osob je možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
 7. Ke vstupu využívají vchod a k odchodu ze školy východ. (Pokud je to možné, je vždy jedna část dveří otevřena tak, aby se minimalizoval kontakt s madly dveří.) Turniketů se, pokud možno, nedotýkají nechráněnýma rukama.
 8. Na pracovištích dílen je povinné používání ochranných, nebo pracovních rukavic po celou dobu výuky. Je zakázáno dotýkat se nářadí, madel dveří, a jiného vybavení dílny bez rukavic. Pokud možno, žáci se vyvarují přímému kontaktu společných předmětů i v ostatních prostorách OV.
 9. Všichni žáci nosí ve všech prostorách řádně nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.
 10. Po příchodu do místnosti musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 11. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
 12. Domov mládeže poskytuje ubytování všem žákům školy.
 13. Žáci účastnící se prezenční výuky mají možnost oběd odebrat ve školní jídelně ve Vocelově ulici a ve výdejně v ulici Vážní v čase dle rozpisu.

Ubytování žáků:

Domov mládeže dle mimořádného opatření MZČR poskytuje ubytování všem žákům školy. Pravidla provozu jsou stanovena POKYNEM ŘEDITELE s kterým budou žáci po příjezdu seznámeni. Povinnost testování Ag testy platí i pro žáky ubytované na domově mládeže.

Informace o testování žáků

Testování se neprovádí u žáků, kteří:

 • prokáží, že
  1. absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. (Potvrzení vydá laboratoř nebo ošetřující lékař.)
  2. absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. (Potvrzení vydá laboratoř nebo ošetřující lékař.)
  3. má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  4. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. (Potvrzení vydá laboratoř nebo ošetřující lékař.)
 • doloží řediteli školy ke schválení jiné požadované dokumenty dle aktuálního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Frekvence testování:

 1. Testování se provádí jedenkrát v každém pracovním týdnu. Standardně v pondělí.
 2. Není-li žák přítomen první hodinu tento den ve škole, provede se test v okamžik jeho příchodu do školy. Ten den, nebo v dalších následujících dnech. (zajišťuje sekretariát školy)
 3. Žáci testovaní při příjezdu na domov mládeže se ve škole v daném týdnu již netestují. A to i když přijedou v neděli (tzn. v týdnu předcházejícímu týdnu výuky).

Způsob testování:

 1. Místo určené pro samoodběr je:
  • Úsek teoretického vyučování – každá učebna
  • Úsek odborného výcviku (Vážní) – každá dílna
  • Úsek odborného výcviku (Krušinky, Vocelova) – každá dílna
  • Úsek domova mládeže – učebna I-3
  • Testování žáků mimo standardní čas/místo TV + DM + OV Krušinky – malá zasedací místnost (zajišťuje sekretariát školy)
  • Testování žáků mimo standardní čas/místo OV Vážní – šatna Autoservisu (zajišťuje kancelář Autoservisu)
 2. Návod SEJOY testů  on-line zde: https://testovani.edu.cz/files/sejoy-navod-k-pouziti-cj.pdf, video návod zde: https://youtu.be/TZxDmLPZZSo
 3. Vždy je nutné dodržet rozestup mezi testovanými alespoň 1,5 metru.
 4. Žáci provedou samoodběr (dle přiloženého návodu nebo videonávodu) ve stanovené dny na určeném místě a výsledek testu zaznamená pedagog do evidence.
 5. Použitý test žák po provedení a vyhodnocení samoodběru vyhodí do odpadkového koše na likvidaci testovacích souprav.
 6. V případě pozitivního antigenního testu se postupuje neprodleně dle části „Postup v případě pozitivního antigenního testu“.
 7. Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.
 8. Po ukončení testování zajistí pedagogičtí pracovníci likvidaci odpadu a dezinfekci místnosti – oznámí ukončení pověřenému pracovníkovi úklidu.

Postup v případě pozitivního antigenního testu:

 1. V případě pozitivního výsledku je třeba pozitivně testovaného žáka neprodleně umístit do izolační místnosti.
 2. V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění školy (DM) na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci výuky (pobytu) v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).
 3. Nezletilý žák – škola (DM) kontaktuje zákonného zástupce, s prokazatelným souhlasem zákonného zástupce a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu (DM), jinak vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.
 4. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky žákem i zaměstnancem školy (DM).
 5. Zletilý žák – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu (DM).
 6. Škola (DM) vydá pozitivně testovanému žákovi nebo zákonnému zástupci potvrzení (viz příloha) o tom, že žák byl pozitivně testován.

Konfirmace a návrat

 1. Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu. Škola (DM) vydá testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o pozitivním výsledku. Daný žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
 2. Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k výuce (nebo k ubytování na DM) buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
 3. Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech (případně 2 dnech po provedení PCR testu) ve skupině (na pokoji) s žákem, který má pozitivní výsledek testu, se neumožňuje osobní přítomnost v DM/škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu.
 4. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek škola (DM), která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit do školy (DM) bez dalších potřebných kroků.
 5. V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce dítěte žáka nebo žák je povinen okamžitě informovat školu (DM) o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola (DM) následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí žákům ze seznamu podle věty první karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

Děkujeme vám za spolupráci a těšíme se v pondělí, už konečně, na osobní setkání!


Vytvořeno: 20.5.2021