Detail novinky

Provoz školy od 7. 12. 2020

Vzhledem k usnesení vlády ČR ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263 bude na SOŠ a SOU, HK, Vocelova 1338 výuka dle standardního rozvrhu (prezenční a v některých třídách rotační – vyznačeno v rozvrhu):

 • Veškerá výuka pokračuje dále výhradně prezenčně (mimo žáků maturitních oborů prvních, druhých a třetích ročníků), a to ve škole, v dílnách, nebo na pracovištích smluvních firem.
 • Všichni žáci se řídí rozvrhem v Bakalářích.
 • Výuka žáků maturitních oborů prvních, druhých a třetích ročníků probíhá rotačním způsobem.
 • Případná distanční výuka je vyznačena v rozvrhu v Bakalářích, včetně jejího způsobu provedení.
 • Provoz autoškoly je dle usnesení vlády obnoven od 3. 12. 2020.
 • Domov mládeže poskytuje ubytování jen žákům školy, kteří se účastní prezenční výuky.
 • Zrušeny jsou všechny školní akce. Doučování, kluby a další kroužky mohou probíhat prezenčně, pokud jsou účastníky žáci docházející na prezenční teoretickou výuku, a to za podmínky, že ve skupině jsou přítomni účastníci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky, a nelze-li to realizovat, pak za přítomnosti nejvýše 10 účastníků.

Pokyny pro žáky:

 1. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.
 2. Žáci se před školou nezdržují a po příchodu se okamžitě přesouvají do určené místnosti. Místnost mohou opustit jen v určený čas a na určenou dobu.
 3. Žáci se nepřezouvají a osobní věci a případný svrchní oděv odkládají až v místnosti na místech k tomu určených.
 4. Žáci dodržují stanovený rozvrh a suplování! Nestýkají se s žáky z jiných skupin.
 5. Vstup do budovy školy/dílen je umožněn pouze žákům. Vstup třetích osob je možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
 6. Ke vstupu využívají vchod a k odchodu ze školy východ. (Pokud je to možné, je vždy jedna část dveří otevřena tak, aby se minimalizoval kontakt s madly dveří.) Turniketů se, pokud možno, nedotýkají nechráněnýma rukama.
 7. Na pracovištích dílen je povinné používání ochranných, nebo pracovních rukavic po celou dobu výuky. Je zakázáno dotýkat se nářadí, madel dveří, a jiného vybavení dílny bez rukavic. Pokud možno, žáci se vyvarují přímému kontaktu společných předmětů i v ostatních prostorách OV.
 8. Všichni žáci nosí ve všech prostorách roušky. (Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém pokynu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Neplatí pro osoby s výjimkou MZČR)
 9. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a na každou sáček na uložení.
 10. Po příchodu do místnosti musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 11. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
 12. Domov mládeže poskytuje ubytování žákům školy, kteří mají prezenční výuku, nebo kteří nemají na území České republiky jiné bydliště.
 13. Žáci účastnící se prezenční výuky mají možnost oběd odebrat ve školní jídelně ve Vocelově ulici v čase dle rozpisu.
  Žáci SOŠ a SOU (maturitní 1.,2.roč.)        11:35 – 12:00 hodin
  Žáci SOŠ a SOU (maturitní 3.,4.roč.)        11:45 – 12:00 hodin
  Žáci SOŠ a SOU (učební 1.,2.roč.)             12:30 – 13:00 hodin
  Žáci SOŠ a SOU (učební 3.roč.+dílny)       12:40 – 13:00 hodin
  Ve výdejně v ulici Vážní dle aktuálního místního rozpisu.

Vytvořeno: 2.12.2020