Detail novinky

Screeningové testování ve škole od 3. ledna 2022 (aktualizace 31.12.2021)

Největší změny jsou v:

 • testování žáků 2x v týdnu (do 16. ledna)
 • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
 • žákovi s pozitivním výsledkem Ag testu se vystaví potvrzení, které předkládá přímo na místě, kde provádějí konfirmační PCR testování (tam jej i zaregistrují do systému) – již není nutné žádat  ošetřujícího lékaře nebo hygienickou stanici o „indikaci k PCR testu“. Po zavedení předávání dat do CFA systému přijde žákovi nebo jeho zákonnému zástupci přímo SMS s eŽádankou.
 • INFOGRAFIKA PRO RODIČE

Ve školách bude probíhat od 3. ledna 2022 preventivní screeningové testování žáků. Testy se provedou vždy v pondělí, případně první den výuky v týdnu. Navíc, v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 vždy také ve čtvrtek; není-li čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni.

Dle MZČR je ochrana dýchacích cest, preventivní testování, časté větrání pobytových prostor, pravidelná hygiena rukou, respirační hygiena a v případě onemocnění dodržování zásady zůstat doma a nešířit tak nákazu na okolí, sledování kontaktů v kombinaci s karanténou a izolace nemocného patří k důležitým protiepidemickým opatřením, která významně zvýší bezpečné prostředí škol.

 1. Dle mimořádného opatření umožní škola (DM) osobní přítomnost žáka na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb pouze tehdy, pokud:
  a)
  podstoupil první den výuky v týdnu (běžně v pondělí), případně i v termínech dle bodu 2, vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (DM) (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, nebo
  b) doloží, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem, nebo
  c) po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních žáků, používá ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem. Dále tito žáci při vzdělávání nebo poskytování školských služeb:

  1. nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
  2. nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m,
  3. při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a nemusí při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru,
  4. nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo jiné obdobné akci pořádané školou
 2. Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě nebo žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Navíc, v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 vždy také ve čtvrtek; není-li čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni. V lednu jsou tedy standardní termíny testování 3., 6., 10., 13., 17., 24., 31. ledna 2022.
 3. Žáci konající praxi u firmy se testují dle Mimořádného opatření Č. j.: MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN a Č. j.: MZDR 42085/2021-2/MIN/KAN, tzn. ve firmách – v režimu „testování zaměstnanců“ a dle pokynů příslušné firmy. V případě návratu do školy ve stejném týdnu, jako konali praxi u firmy jsou povinni se otestovat také ve škole dle Mimořádného opatření Č. j.: MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN, tzn. dle tohoto pokynu. Test provedený ve firmě nenahrazuje test provedený ve škole a naopak. (bude ještě upřesněno dle avizovaného mimořádného opatření schváleného vládou dne 29.12.2021)
 4. Ochranný prostředek podle bodu 1 písm. c) nemusí používat:
  1. osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu, nebo
  2. osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest podle bodu 1 písm. c) části věty před středníkem, a tuto skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen ochranný prostředek podle bodu 1 písm. c) části věty za středníkem, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.
 5. Pro účely osobní přítomnosti dítěte nebo žáka ve školském zařízení se podmínka podle bodu 1 písm. b) považuje za splněnou, pokud osoba doloží čestné prohlášení o negativním výsledku preventivního antigenního testu provedeném ve škole. Čestné prohlášení není třeba, vykonává-li činnost školy a školského zařízení jedna právnická osoba. Typicky se jedná o případ žáka, který byl testován na jiné škole nebo v jiném školském zařízení – např. Domově mládeže.
 6. Pro žáky podle bodu 1 písm. c) se mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanoví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest a výjimky z ní, po dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb nepoužije.
 7. Vzdělávání žáků do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu
  1. V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 tohoto žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb žákům, kteří byli 2 dny před provedením tohoto testu nebo 2 dny po jeho provedení v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem.
  2. Škola (DM) zajistí, že žáci uvedení v bodu a) dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající ve vykonávání aktivit odděleně od ostatních žáků.
 8. Informování školy o pozitivním výsledku PCR testu:
  1. Pokud má žák nebo pedagogický pracovník pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do dne zjištění pozitivního výsledku RT-PCR testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce žáka, zletilý žák nebo pedagogický pracovník povinen bezodkladně nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu.
  2. Škola bezodkladně informuje telefonicky nebo e-mailem příslušnou krajskou hygienickou stanici o skutečnosti zjištěné podle bodu a). Škola dále zašle příslušné krajské hygienické stanici prostřednictvím CFA elektronický soubor ve formátu xlsx obsahující seznam dětí nebo žáků a zaměstnanců školy, kteří byli školou ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí vyhodnoceni jako epidemiologicky významný kontakt žáka nebo pedagogického pracovníka uvedených v bodu a), a to s uvedením údajů o jejich jméně a příjmení, kontaktním telefonním čísle, rodném čísle, datu narození, kódu zdravotní pojišťovny, kontaktní e-mailové adrese, obci bydliště a PSČ a státním občanství, datu kontaktu s dítětem nebo žákem nebo pedagogickým pracovníkem uvedeným v bodu a) a identifikační údaje školy. Krajská hygienická stanice provede epidemiologické šetření, včetně vyhodnocení rizik a přijme adekvátní protiepidemická opatření k zabránění šíření nákazy. V případě, že krajská hygienická stanice rozhodne o provedení preventivního screeningového testování dětí nebo žáků a zaměstnanců školy na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 v ohnisku nákazy, které bylo vymezeno krajskou hygienickou stanicí na základě epidemiologického šetření, je škola jí povinna bezodkladně zaslat postupem podle věty druhé údaje těchto dětí nebo žáků a zaměstnanců, a to v rozsahu údajů o jejich jméně a příjmení, kontaktním telefonním čísle, rodném čísle, datu narození, kódu zdravotní pojišťovny, kontaktní e-mailové adrese, obci bydliště a PSČ a státním občanství.
 9. Postup v případě pozitivního antigenního testu:
  1. V případě pozitivního výsledku je třeba pozitivně testovaného žáka neprodleně umístit do izolační místnosti.
  2. Nezletilý žák – škola (DM) kontaktuje zákonného zástupce, s prokazatelným souhlasem zákonného zástupce a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.
  3. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky žákem i zaměstnancem školy.
  4. Zletilý žák – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu.
  5. Škola (DM) vydá pozitivně testovanému žákovi nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že žák byl pozitivně testován (dále jen potvrzení školy) a poučí žáka a zákonné zástupce o dalším nutném postupu – viz. část č. 10. V případě automatizovaného sběru dat pomocí systému CFA, zadá škola údaje do tohoto systému a žáku nebo jeho zákonnému zástupci přijde SMS s eŽádankou. V tom případě již škola potvrzení nevydává.
  6. Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:
   1. V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 tohoto dítěte nebo žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb dětem nebo žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem, jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
   2. Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v
    1. používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
    2. vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
    3. dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd) a
    4. dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.
   3. Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.
 10. Další nutný postup v případě pozitivního antigenního testu
  1. Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu se nařizuje se bez zbytečného odkladu po obdržení informace o vystavení elektronické žádanky nebo vyrozumění od školy podrobit konfirmačnímu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.
  2. Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák je povinen předložit poskytovateli zdravotních služeb provádějícímu konfirmační RT-PCR test potvrzení školy.
  3. Poskytovatel zdravotních služeb provádějící vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR, kterému bylo předloženo potvrzení školy, je povinen bezodkladně vystavit žádanku na konfirmační RT-PCR test na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu elektronické žádanky. V Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu elektronické žádanky je poskytovatel zdravotních služeb dále povinen vyznačit, že se jedná o konfirmační RT-PCR test po pozitivním výsledku rychlého antigenního testu (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) provedeného v rámci pravidelného preventivního testování ve školách a uvést identifikační číslo osoby (IČO) dané školy.
  4. Poskytovatel zdravotních služeb uvedený v bodu c) je po vystavení žádanky podle bodu c) povinen provést bezodkladně osobě vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen potvrzení uchovávat pro účely kontroly po dobu 3 let.
  5. V případě, že je výsledek konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR žáka pozitivní, jsou žák nebo jejich zákonný zástupce povinni o pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu bez zbytečného odkladu informovat registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Tento poskytovatel je povinen nařídit dítěti nebo žákovi izolaci.
  6. Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k výuce (nebo k ubytování na DM) buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Vytvořeno: 30.12.2021