Detail novinky

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Pro přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 byla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovena tato kritéria pro přijetí uchazečů ke vzdělávání na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti, Hradec Králové, Vocelova 1338.

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

 

Kód oboru vzdělání Název oboru vzdělání Počet přijímaných uchazečů
23-55-H/01 Klempíř 2
26-57-H/01 Autoelektrikář 2

 

  • Přihlášky ke vzdělávání musí být pro 3. kolo přijímacího řízení doručeny na střední školu nejpozději 28. června 2022.
  • Uchazeči, kteří se hlásí do oborů vzdělání s výučním listem, přijímací zkoušky nekonají.
  • Vyhlášení výsledků 3. kola přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se provede formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů a zasláním písemného rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Výsledky 3. kola přijímacího řízení budou zveřejněny dne 30. 6. 2022.

 

Všeobecné informace

 

  • Všichni uchazeči musejí být zdravotně způsobilí pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zdravotní způsobilost potvrzuje lékař na přihlášce uchazeče.
  • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami spolu s přihláškou doloží originál dokladu nebo jeho ověřenou kopii – doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytnou úpravu podmínek přijímacího řízení.
  • Osoby, které nejsou státními občany ČR a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, doloží toto vzdělání přeložené tlumočníkem a doloží rovněž doklad o povolení k pobytu.

 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem

Do oborů vzdělání ukončovaných závěrečnou zkouškou s výučním listem (26-57-H/01 Autoelektrikář, 23-55-H/01 Klempíř) budou uchazeči přijati bez přijímacích zkoušek do předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

O přijetí rozhodne pořadí sestavené z průměrného prospěchu za 2. pololetí předposledního ročníku vzdělávání v základní škole a za 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání (průměr je uveden na přihlášce uchazeče).

Pokud uchazeč ukončil docházku v 8. ročníku základní školy, přičítá se mu k průměrnému prospěchu koeficient 1,0.

Pokud uchazeč ukončil docházku v 7. ročníku základní školy, přičítá se mu k průměrnému prospěchu koeficient 1,5.

Pokud uchazeč ukončil docházku v 6. a nižším ročníku základní školy, přičítá se mu k průměrnému prospěchu koeficient 1,8.


Body za prospěch

V případě převisu přihlášek ve vztahu k počtu přijímaných budou u uchazečů se stejným průměrným prospěchem umístěných na rozhodujících místech rozhodovat známky z matematiky a fyziky:

  1. z matematiky            celkový průměr známek z matematiky za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník) a za 2. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla 8. ročník).
  2. z fyziky                        celkový průměr známek z fyziky za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ (zpravidla 9. ročník) a za 2. pololetí posledního absolvovaného ročníku ZŠ (zpravidla8.ročník).

 

V Hradci Králové 24. června 2022                                                                                       Ing. Lukáš Nepokoj, ředitel školy     


Vytvořeno: 24.6.2022