Detail novinky

Výuka a provoz školy od 10. 9. 2020

V souladu s manuálem MŠMT pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 a dle mimořádného opatření MZČR č.j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN je provoz školy upraven takto:

 1. Žáci se řídí aktuálními protiepidemickými opatřeními a nařízením ředitele školy.
 2. Pro účely tohoto pokynu je dále pojem „škola“ chápán jako budova teoretického vyučování (včetně domova mládeže, jídelny a dalších vnitřních prostor nacházejících se na této adrese) ve Vocelově ulici, pak také budova dílen v ulicích J. Krušinky a areál dílen v ulici Vážní. Pojem „učitel“ nebo „pedagog“ je chápán jako učitel teoretického vyučování a učitel odborného výcviku. Pojem učebna je chápána jako místnost určená ke vzdělávání – např. učebna, dílna, laboratoř, tělocvična apod. Společné vnitřní prostory jsou chápány jako chodby, toalety, jídelna, kanceláře (při výskytu dvou a více osob v jednom prostoru v jednom čase) apod.
 3. Od 10.9.2020 nosí všechny osoby ve společných vnitřních prostorách školy roušky. (Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Neplatí pro osoby s výjimkou MZČR)
 4. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a na každou sáček na uložení.
 5. Žáci ihned důsledně aktualizují kontakty zákonných zástupců a žáků v systému Bakalář.
 6. Žáci a jejich zákonní zástupci pravidelně sledují web školy s aktuálními informacemi. V naléhavých a akutních případech budou žáci i zákonní zástupci vyrozuměni telefonicky, příp. e-maily.
 7. Žáci jsou povinni dle školního řádu denně sledovat svůj školní e-mail.
 8. Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny – je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit do určených nádob (košů) a následně si umýt ruce.
 9. Žáci se zdržují v určené třídě, dílně, pracovišti, laboratoři, místnosti. Při pohybu na chodbách se žáci z různých tříd neshlukují. Žáci různých tříd ve společných prostorách vždy dodržují odstup minimálně 2 metry mezi sebou.
 10. Žáci konající odborný výcvik používají ochranné rukavice.
 11. Žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 12. Všechny cizí příchozí osoby se řídí aktuálními protiepidemickými opatřeními a zaznamenají svůj příchod, odchod a důvod návštěvy na recepci.
 13. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 14. V případě, že žák na sobě bude pozorovat příznaky onemocnění COVID-19 (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nasadí si roušku a nahlásí tuto skutečnost okamžitě nejbližšímu učiteli – pedagogickému pracovníkovi, ten jej umístí do předem připravené samostatné místnosti a současně informuje zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Ve všech uvedených případech dotyčný pedagog informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 15. Každý žák má pro tuto situaci vždy u sebe připravenu jednu čistou roušku. Roušku je možné zakoupit i ve školním bufetu.

Stravování žáků:

 1. Výdej stravy se provádí podle Vnitřního řádu ŠJ, pokynů ředitele školy a časového harmonogramu vypracovaného dle Manuálu MŠMT.
 2. Do prostoru jídelny je povolen vstup pouze strávníkům s objednanou stravou a nasazenou rouškou. Strávníci dbají pokynů učitelů a zaměstnanců ŠJ.
 3. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.
 4. Po ukončení stravování žáci okamžitě opouští prostor jídelny s nasazenou rouškou.
 5. Platí zvýšená hygienická pravidla a provádění úklidu. Strávníci si musí před jídlem umýt a vydezinfikovat ruce. U vstupu do školní jídelny je umístěn zásobník s dezinfekcí.
 6. Výdej stravy do jídlonosičů a cizím strávníkům se provádí ve vymezeném čase tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný prostor ŠJ.

Ubytování žáků probíhá beze změn – dle pokynu z 1. 9. 2020:

 1. Žáci se řídí aktuálními protiepidemickými opatřeními a nařízením ředitele školy.
 2. Pohybuje-li se žák ubytovaný na DM ve společných vnitřních prostorách, které využívají i žáci školy nosí vždy roušku!
 3. Žáci důsledně aktualizují kontakty zákonných zástupců a žáků.
 4. Žáci a jejich zákonní zástupci pravidelně sledují web školy s aktuálními informacemi. V naléhavých a akutních případech budou žáci i zákonní zástupci vyrozuměni telefonicky, příp. e-maily.
 5. Žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, se kterými byli prokazatelně seznámeni. Jejich opakované nedodržování je důvodem k ukončení ubytování žáka.
 6. Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny – je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 7. Žáci se musí přezouvat a ukládat boty do botníku, neprodleně po přezutí si důkladně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači a použijí dezinfekci na ruce.
 8. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve DM.
 9. Žáci se nezdržují na chodbách, u botníků a v jiných společných prostorách DM, po příchodu se přesouvají do svých pokojů.
 10. Vzájemné návštěvy na pokojích jsou umožněny jen žákům ze stejné třídy.
 11. Žáci dbají na prevenci, a proto často pokoje větrají.
 12. Žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do DM vstoupit.
 13. Žáci musí neprodleně oznámit svému skupinovému vychovateli nebo hlavní službě své zdravotní potíže, zejména pokud vykazují některý z příznaků virového onemocnění COVID 19, např. horečku, kašel dušnost ztrátu čichu a chuti aj., ten jej umístí do předem připravené samostatné místnosti a současně informuje zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Ve všech uvedených případech dotyčný pedagog informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Vytvořeno: 9.9.2020