Detail novinky

Výuka žáků končících ročníků v 2. pololetí školního roku 2020/2021

vzhledem k nejisté situaci s návratem žáků do škol a neúprosně se blížícím závěrečným a maturitním zkouškám rozhodl ředitel školy v 2. pololetí školního roku 2020/2021 v končících ročnících (3. ročníky učebních oborů a 4. ročníky maturitních oborů) o ukončení vzdělávání v předmětech dle seznamu níže a nahrazuje jej vzděláváním v předmětech připravujících žáky k závěrečné a maturitní zkoušce. A to od 1. 3. 2021 a v souladu s vydanými opatřeními obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (opatření obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021, opatření obecné povahy č. j. MSMT-3267/2021-2 (dodatku) ze dne 15. února 2021, opatření obecné povahy ze dne 29. ledna 2021, č.j. MSMT-3258/2021-1 a dodatku č.j. MSMT-3258/2021-2 ze dne 15. února 2021).

S vysokou pravděpodobností nedojde 1. 3. k zahájení prezenční výuky. A tak do doby návratu žáků končících ročníků do školy bude distanční výuka v těchto „nahrazených“ předmětech probíhat převážně formou samostudia, případně dle pokynů vyučujících.

Předměty, které se v druhém pololetí školního roku 2020/2021 vyučovat nebudou:

 1. Obor autotronik: občanská nauka, informační a komunikační technologie, tělesná výchova, matematika + anglický jazyk (dle přihlášky k maturitní zkoušce)
 2. Obor mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení: občanská nauka, informační a komunikační technologie, tělesná výchova, matematika + anglický jazyk (dle přihlášky k maturitní zkoušce)
 3. Obor provoz a ekonomika dopravy: občanská nauka, informační a komunikační technologie, tělesná výchova, německý jazyk, matematika + anglický jazyk (dle přihlášky k maturitní zkoušce)
 4. Obor dopravní prostředky: občanská nauka, informační a komunikační technologie, tělesná výchova, matematika + anglický jazyk (dle přihlášky k maturitní zkoušce)
 5. Všechny učební obory: český jazyk a literatura, informační a komunikační technologie, tělesná výchova

Způsob výuky v předmětech připravujících žáky k závěrečné a maturitní zkoušce:

 1. Výuka bude rozdělena na výklad nové látky, opakování látky ke zkouškám, procvičování látky ke zkouškám, nácvik doplňujících dovedností, konzultace a samostudium.
 2. Výuka bude probíhat v rámci běžných předmětů a také namísto předmětů, které byly pro druhé pololetí školního roku 2020/2021 zrušeny.
 3. Výuku povedou přednostně učitelé zrušených předmětů, ale budou se jí případně také podle svých možností účastnit učitelé předmětů odborných. Vyučující odborných předmětů stanoví plán příprav ke zkoušce pro jednotlivé obory a oblasti dovedností, včetně dostatečných podkladů. Vyučující zrušených předmětů pak dle tohoto plánu zpracují přípravy na hodiny.
 4. Individuální požadavky na výuku odborných předmětů nad rámec hodinové dotace stanovené v ŠVP budou jednotliví vyučující řešit se zástupcem ředitele pro teoretické vyučování průběžně, dle aktuálních potřeb.
 5. Při stanovení náhradního rozvrhu hodin – suplování nesmí být překročen maximální počet povinných vyučovacích hodin týdně.
 6. Při neúčasti žáka na povinných předmětech dle rozvrhu hodin je jeho povinností svou neúčast řádně omluvit.

Hodnocení za druhé pololetí:

 1. Ukončení klasifikace 4. ročníků je 27. 4. 2021 do 10:00 hodin.
 2. Klasifikační porada 4. ročníků je 28. 4. 2021 od 9:35 hodin.
 3. Předání vysvědčení žákům 4. ročníků je 30. 4. 2021 způsobem dle aktuální situace.
 4. Ukončení klasifikace 3. ročníků (učebních oborů) je 25. 5. 2021 do 10:00 hodin.
 5. Klasifikační porada 3. ročníků (učebních oborů) je 26. 5. 2021 od 9:35 hodin.
 6. Předání vysvědčení žákům 3. ročníků (učebních oborů) je 31. 5. 2021 způsobem dle aktuální situace.
 7. Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí bude vytvořeno pouze z hodnocení předmětů, které budou v tomto pololetí skutečně vyučovány. Na vysvědčení ve druhém pololetí budou pouze známky z předmětů vyučovaných ve druhém pololetí, ostatní kolonky budou proškrtnuty.

Distanční forma vzdělávání nahrazujících odborných předmětů:

 1. Výše popsaný způsob výuky neumožňuje v tomto případě efektivní vzdělávání distančním způsobem. Pokud i po 1. 3. 2021 bude vzdělávání žáků končících ročníků probíhat distančně, budou hodiny „navíc“ označeny jako samostudium a žákům bude zadána práce na přípravě ke zkouškám. V některých případech také může probíhat on-line výuka. Vždy dle rozvrhu a naplánovaných schůzek v aplikaci Teams.
 2. Zpracovanou určenou přípravu ke zkouškám pak žáci budou prezentovat v rámci určených hodin při prezenční výuce.

Těšíme se na brzké shledání a věříme, že společně vše zvládneme.


Vytvořeno: 25.2.2021