Detail novinky

Zahájení školního roku 2020/2021 a výuka od 1. září 2020

Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení výuky ve školním roce 2020/2021 pro 2., 3. a 4. ročníky bude 1. září 2020 v 8:00 hodin v učebnách dle rozpisu níže.

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 pro 1. ročníky proběhne 1. září 2020 na školním hřišti od 9:00 hodin. Na slavnostní zahájení zveme srdečně žáky prvních ročníků i jejich rodiče. Vstup do školy bude umožněn hlavním vchodem, odkud se okamžitě přesunete na školní hřiště.

Rozdělení tříd do učeben 1. září 2020:

Třída Učebna Třída Učebna Třída Učebna
2. A 35 3. A 37 4. MA 17
2. B 31 3. B 53 4. MP 7
2. C 34 3. C 27
2. D 14 3. D 12
2. MA 21 3. MA 22
2. MI 32 3. MI 11
2. MP 63 3. MP 72

PROVOZ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 (od 1. září 2020 do odvolání)

Výuka ve školním roce 2020/2021 začíná standardně 1. září 2020 a pokračuje dále dle rozvrhu.

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ:

 • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
 • Skupinová izolace, event. sociální distance.
 • Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.
 • Opakovaná edukace.

S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se dítě/žák/student nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko šíření onemocnění covid-19. Proto jsou stanoveny pokyny pro všechny osoby pohybující se po škole. Tyto pokyny se budou aktualizovat dle aktuální epidemiologické situace.

Pokyny pro žáky:

 1. Žáci se řídí aktuálními protiepidemickými opatřeními a nařízením ředitele školy.
 2. Žáci ihned důsledně aktualizují kontakty zákonných zástupců a žáků v systému Bakalář.
 3. Žáci a jejich zákonní zástupci pravidelně sledují web školy s aktuálními informacemi. V naléhavých a akutních případech budou žáci i zákonní zástupci vyrozuměni telefonicky, příp. e-maily.
 4. Žáci jsou povinni dle školního řádu denně sledovat svůj školní e-mail.
 5. Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny – je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit do určených nádob (košů) a následně si umýt ruce.
 6. Žáci se zdržují v určené třídě, dílně, pracovišti, laboratoři, místnosti. Při pohybu na chodbách se žáci z různých tříd neshlukují. Žáci různých tříd ve společných prostorách vždy dodržují odstup minimálně 2 metry mezi sebou.
 7. Žáci konající odborný výcvik používají ochranné rukavice.
 8. Žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 9. Všechny cizí příchozí osoby se řídí aktuálními protiepidemickými opatřeními a zaznamenají svůj příchod, odchod a důvod návštěvy na recepci.
 10. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 11. V případě, že žák na sobě bude pozorovat příznaky onemocnění COVID-19 (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nasadí si roušku a nahlásí tuto skutečnost okamžitě nejbližšímu učiteli – pedagogickému pracovníkovi.
 12. Každý žák má pro tuto situaci vždy u sebe připravenu jednu čistou roušku. Roušku je možné zakoupit i ve školním bufetu.

UBYTOVÁNÍ ŽÁKŮ V DOMOVĚ MLÁDEŽE (dále jen DM)

Ubytování žáků pro školní rok bude letos probíhat za podmínek zvýšených hygienických opatření.

 1. Vstup do DM bude umožněn pouze ubytovaným žákům.
 2. Výjimku bude mít pouze jeden zákonný zástupce nově nastupujícího žáka. Jeho pobyt v prostorách DM bude jen na dobu nezbytně nutnou.
 3. Osoby s příznaky infekčních onemocnění nemohou do budovy vstoupit.
 4. Roušky pro žáky, zaměstnance a ostatní osoby ve společných prostorách DM budou povinné s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky.
 5. Všechny osoby vstupující do prostor DM se musí řídit aktuálními protiepidemickými opatřeními a nařízením ředitele školy!

Vytvořeno: 28.8.2020