Detail novinky

Provoz školy od 25. 11. 2020 do odvolání

Vzhledem k usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 č. 1197, 1198, 1199 a 1201 a dle pokynu MŠMT Č. j.: MSMT-42283/2020-2 bude na SOŠ a SOU, HK, Vocelova 1338 pokračovat distanční výuka jen v teoretickém vyučování a jen pro žáky nekončících ročníků:

 • Žáci 3. ročníků učebních oborů se účastní výuky prezenčně – ve škole (dle rozvrhu a suplování).
 • Žáci 4. ročníků maturitních oborů se účastní výuky prezenčně – ve škole (dle rozvrhu a suplování).
 • Odborný výcvik a praxe žáků 1. až 4. ročníků maturitních i učebních oborů probíhá prezenčně v dílnách školy nebo na pracovištích smluvních firem.
 • Teoretické vyučování žáků 1. a 2. ročníků učebních i maturitních oborů a 3. ročníků maturitních oborů probíhá vzdáleně pomocí aplikace TEAMS. Zároveň mají tito žáci možnost účastnit se prezenční výuky formou individuálních konzultací v předem domluveném termínu.
 • Výcvikové jízdy autoškoly jsou ZRUŠENY!
 • Žáci účastnící se on-line výuky nebo konzultací mají možnost za nastavených podmínek odebrat stravu ve školní jídelně (do jídlonosiče, a v čase od 10:30 do 10:40).
 • Domov mládeže poskytuje ubytování jen žákům školy, kteří se účastní prezenční výuky.
 • Zrušeny jsou všechny školní akce. Doučování, kroužky a školní kluby budou probíhat distančně. Prezenčně mohou probíhat jen za podmínky účasti homogenní skupiny žáků docházejících na prezenční výuku

Přehled termínovaných aktivit v Teams Prosinec ve formátu pdf

Přehled termínovaných aktivit v Teams Prosinec ve formátu xls

Pokyny pro žáky končících ročníků a pro žáky všech ročníků k výuce odborného výcviku nebo praxe:

 1. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.
 2. Žáci se před školou nezdržují a po příchodu se okamžitě přesouvají do určené místnosti. Místnost mohou opustit jen v určený čas a na určenou dobu. Během naplánované výuky není možné opouštět budovu školy!
 3. Žáci se nepřezouvají a osobní věci a případný svrchní oděv odkládají až v místnosti na místech k tomu určených.
 4. Vstup do budovy školy/dílen je umožněn pouze žákům. Vstup třetích osob je možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.
 5. Ke vstupu využívají vchod a k odchodu ze školy východ. (Pokud je to možné, je vždy jedna část dveří otevřena tak, aby se minimalizoval kontakt s madly dveří.) Turniketů se, pokud možno, nedotýkají nechráněnýma rukama.
 6. Žáci dodržují stanovený rozvrh a suplování! Nestýkají se s žáky z jiných skupin.
 7. Na pracovištích dílen je povinné používání ochranných, nebo pracovních rukavic po celou dobu výuky. Je zakázáno dotýkat se nářadí, madel dveří, a jiného vybavení dílny bez rukavic. Pokud možno, žáci se vyvarují přímému kontaktu společných předmětů i v ostatních prostorách OV.
 8. Všichni žáci nosí ve všech prostorách roušky. (Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém pokynu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Neplatí pro osoby s výjimkou MZČR)
 9. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a na každou sáček na uložení.
 10. Po příchodu do místnosti musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 11. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
 12. Žáci účastnící se distanční výuky i žáci docházející na konzultace budou mít možnost odběru stravy jen ve školní jídelně ve Vocelově ulici (jen do jídlonosičů!) v čase 10:30 – 10:40 hodin. Domov mládeže poskytuje ubytování žákům školy, kteří mají prezenční výuku, nebo kteří nemají na území České republiky jiné bydliště.
 13. Žáci účastnící se prezenční výuky mají možnost oběd odebrat ve školní jídelně ve Vocelově ulici v čase od 12:30 do 12:50. Ve výdejně v ulici Vážní dle aktuálního rozpisu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci v této opět nelehké situaci…


Vytvořeno: 21.11.2020